İxtisasın şifri və adı Elmi dərəcə verilən elm sahəsi Elmi müəssisə (təşkilat) və ya ali təhsil müəssisəsi Qeydiyyat
nömrəsi
Elmi dərəcənin veriməsi ilə bağlı səlahiyyəti Səlahiyyət müddətinin
bitmə tarixi
1 2507.01 - Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları YER ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Geologiya və Geofizika İnstitutu ED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
2 2521.01 - Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı YER ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Geologiya və Geofizika İnstitutu ED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
3 1202.01 - Analiz və funksional analiz RİYAZİYYAT Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu ED 1.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
4 1211.01 - Diferensial tənliklər RİYAZİYYAT Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu ED 1.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
5 1214.01 - Dinamik sistemlər və optimal idarəetmə RİYAZİYYAT Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu ED 1.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
6 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu ED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
7 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu ED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
8 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu ED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
9 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu ED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
10 5706.01 - Azərbaycan dili FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu ED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
11 5710.01 - Türk dilləri FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu ED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
12 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat İnstitutu ED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
13 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat İnstitutu ED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
14 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat İnstitutu ED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
15 5503.02 - Vətən tarixi TARİX AMEA Naxçıvan Bölməsi ED 1.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
16 5505.02 - Arxeologiya TARİX AMEA Naxçıvan Bölməsi ED 1.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
17 2212.01 - Nəzəri fizika FİZİKA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Fizika İnstitutu ED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
18 2220.01 - Yarımkeçiricilər fizikası FİZİKA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Fizika İnstitutu ED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
19 2223.01 - Kristalloqrafiya, kristallar fizikası FİZİKA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Fizika İnstitutu ED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
20 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya KİMYA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu ED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
21 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz KİMYA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu ED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
22 2306.01 - Üzvi kimya KİMYA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
23 2314.01 - Neft kimyası KİMYA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
24 2391.01 - Ekoloji kimya KİMYA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
25 3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası KİMYA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
26 2314.01 - Neft kimyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
27 3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
28 3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
29 1203.01 - Kompüter elmləri RİYAZİYYAT Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin İdarəetmə Sistemləri İnstitutu ED 1.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
30 1208.01 - Ehtimal nəzəriyyəsi RİYAZİYYAT Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin İdarəetmə Sistemləri İnstitutu ED 1.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
31 1203.01 - Kompüter elmləri TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin İdarəetmə Sistemləri İnstitutu ED 1.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
32 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin İdarəetmə Sistemləri İnstitutu ED 1.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
33 5401.01 - İqtisadi coğrafiya COĞRAFİYA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu ED 1.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
34 5406.01 - Hidrologiya COĞRAFİYA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu ED 1.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
35 2406.02 - Biokimya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu ED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
36 2411.02 - Bitki fiziologiyası BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu ED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
37 2415.01 - Molekulyar biologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu ED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
38 2409.01 - Genetika BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Botanika İnstitutu ED 1.26 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
39 2417.01 - Botanika BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Botanika İnstitutu ED 1.26 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
40 2432.01 - Bioloji ehtiyatlar BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Botanika İnstitutu ED 1.26 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
41 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Folklor İnstitutu ED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
42 5719.01 - Folklorşünaslıq FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Folklor İnstitutu ED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
43 2304.01 - Makro¬molekullar kimyası KİMYA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Polimer Materialları İnstitutu ED 1.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
44 2318.01 - Kompozit materialların kimyası və texnologiyası KİMYA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Polimer Materialları İnstitutu ED 1.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
45 5502.01 - Ümumi tarix TARİX AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
46 5503.02 - Vətən tarixi TARİX AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
47 5102.01 - Etnoqrafiya və etnologiya TARİX AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
48 5505.02 - Arxeologiya TARİX AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
49 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi ED 1.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
50 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi ED 1.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
51 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi ED 1.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
52 5721.01 - Mətnşünaslıq; mənəvi-mədəni irsə dair qədim əlyazmaların işlənməsi (tərcüməsi, tədqiqi və nəşrə hazırlanması) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi ED 1.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
53 7207.01 - Sosial fəlsəfə FƏLSƏFƏ AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu ED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
54 7210.01 - Fəlsəfə tarixi FƏLSƏFƏ AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu ED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
55 7212.01 - Etika FƏLSƏFƏ AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu ED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
56 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu ED 1.35 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
57 3339.01 - İnformasiyanın mühafizəsi üsulları və sistemləri, informasiya təhlükəsizliyi TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu ED 1.35 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
58 3324.04 - Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı TEXNİKA ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
59 3325.02 - Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları TEXNİKA ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
60 3352.01 - Hava nəqliyyatının istismarı TEXNİKA ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
61 3361.01 - Bərk cism elektronikası, radioelektron komponentlər, mikro və nanoelektronika TEXNİKA ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
62 3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
63 3312.01 - Materiallar texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
64 3313.02 - Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
65 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
66 2523.01 - Quyuların qazılması texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
67 2525.01 - Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
68 3354.01 - Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
69 3340.01 - Elektrotexniki sistemlər və komplekslər TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
70 3341.01 - Elektrik stansiyaları (elektrik hissəsi) və elektroenergetik sistemlər TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
71 3342.01 - Sənaye istilik energetikası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
72 3211.01 - Psixiatriya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
73 3217.01 - Otorinolarinqologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
74 3223.01 - Sinir xəstəlikləri TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
75 3226.01 - Stomatologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
76 3213.01 - Cərrahlıq TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
77 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
78 3227.01 - Travmatologiya və Ortopediya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
79 3234.01 - Urologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
80 2004.01 - Maşınların, cihazların və aparatların dinamikası, möhkəmliyi TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
81 3310.01 - Sənaye texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
82 3322.01 - Enerji texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
83 3328.01 - Xüsusi əməliyyatlar texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
84 5301.01 - Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
85 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
86 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
87 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
88 5708.01 - German dilləri FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Dillər Universiteti ED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
89 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Dillər Universiteti ED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
90 5707.01 - Slavyan dilləri (rus dili) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Slavyan Universiteti ED 2.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
91 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Slavyan Universiteti ED 2.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
92 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (rus ədəbiyyatı) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Slavyan Universiteti ED 2.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
93 5714.01 - Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Slavyan Universiteti ED 2.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
94 2301.01 - Analitik kimya KİMYA Bakı Dövlət Universiteti ED 2.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
95 2306.01 - Üzvi kimya KİMYA Bakı Dövlət Universiteti ED 2.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
96 2307.01 - Fiziki kimya KİMYA Bakı Dövlət Universiteti ED 2.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
97 2206.01 - Molekulyar fizika FİZİKA Bakı Dövlət Universiteti ED 2.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
98 2211.01 - Bərk cismlər fizikası FİZİKA Bakı Dövlət Universiteti ED 2.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
99 5502.01 - Ümumi tarix TARİX Bakı Dövlət Universiteti ED 2.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
100 5503.02 - Vətən tarixi TARİX Bakı Dövlət Universiteti ED 2.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
101 3205.01 - Daxili xəstəliklər TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
102 3218.01 - Kardiologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
103 3220.01 - Pediatriya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
104 3313.01 - Maşınqayırma texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.32 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
105 3313.02 - Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.32 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
106 3315.01 - Metallurgiya texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.32 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
107 2506.01 - Geologiya YER elmləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktor 01.11.2022
108 2524.01 - Dağ sənaye və neft-qaz-mədən geologiyası, geofizikası, markşeyder işi və yer təkinin həndəsəsi YER elmləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
109 5302.01 - Ekonometriya; İqtisadi statistika İQTİSAD elmləri Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.38 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
110 5306.01 - Texnoloji innovasiyalar iqtisadiyyatı İQTİSAD elmləri Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.38 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
111 3325.01 - Telekommunikasiya texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.41 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
112 3337.01 - İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə) TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.41 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
113 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.41 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
114 5303.01 - Mühasibat uçotu İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti ED 2.42 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
115 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti ED 2.42 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
116 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Azərbaycan Kooperasiya Universiteti ED 2.42 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
117 5607.01 - Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ HÜQUQ ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 24.09.2024
118 5611.01 - Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza-icra hüququ HÜQUQ ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 24.09.2024
119 5612.01 - Cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası; əməliyyat-axtarış fəaliyyəti HÜQUQ ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 24.09.2024
120 3224.01 - Onkologiya TİBB elmləri Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi FD 1.02 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
121 3225.01 - Şüa diaqnostikası və terapiyası TİBB elmləri Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi FD 1.02 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
122 3212.01 - Səhiyyə və onun təşkili TİBB elmləri Akademik Zərifə Əliyeva ad. Milli Oftalmologiya Mərkəzi FD 1.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
123 3219.01 - Göz xəstəlikləri TİBB elmləri Akademik Zərifə Əliyeva ad. Milli Oftalmologiya Mərkəzi FD 1.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
124 2414.01 - Mikrobiologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Mikrobiologiya İnstitutu FD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
125 2430.01 - Mikologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Mikrobiologiya İnstitutu FD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
126 2406.02 - Biokimya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu FD 1.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
127 2411.01 - İnsan və heyvan fiziologiyası BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu FD 1.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
128 2401.01 - Zoologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Zoologiya İnstitutu FD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
129 2413.01 - Entomologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Zoologiya İnstitutu FD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
130 2429.01 - Parazitologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Zoologiya İnstitutu FD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
131 5302.01 - Ekonometriya; İqtisadi statistika İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutu FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
132 5303.01 - Mühasibat uçotu İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutu FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
133 5304.01 - İqtisadi fəaliyyət növləri İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutu FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
134 5310.01 - Dünya iqtisadiyyatı İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutu FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
135 3213.01 - Cərrahlıq TİBB elmləri Akademik M.A.Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi FD 1.12 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
136 3231.01 - Anesteziologiya və reanimatologiya TİBB elmləri Akademik M.A.Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi FD 1.12 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
137 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu FD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
138 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu FD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
139 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (fars ədəbiyyatı) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu FD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
140 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı FİZİKA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu FD 1.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
141 2226.01 - Radioekologiya FİZİKA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu FD 1.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
142 2305.01 - Nüvə kimyası KİMYA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu FD 1.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
143 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı KİMYA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Radiasiya Problemləri İnstitutu FD 1.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
144 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya KİMYA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Naxçıvan Bölməsi FD 1.24 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
145 2307.01 - Fiziki kimya KİMYA Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Naxçıvan Bölməsi FD 1.24 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
146 3103.01 - Ümumi əkinçilik AQRAR ELMLƏR Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm və İnformasiya Mərkəzi Əkinçilik ETİ FD 1.29 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
147 3103.04 - Seleksiya və toxumçuluq AQRAR ELMLƏR Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm və İnformasiya Mərkəzi Əkinçilik ETİ FD 1.29 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
148 3103.07 - Bitkiçilik AQRAR ELMLƏR Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm və İnformasiya Mərkəzi Əkinçilik ETİ FD 1.29 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
149 2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə) AQRAR ELMLƏR Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu FD 1.32 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
150 2511.01 - Torpaqşünaslıq AQRAR ELMLƏR Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu FD 1.32 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
151 3101.01 - Aqrokimya AQRAR ELMLƏR Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu FD 1.32 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
152 3103.02 - Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi AQRAR ELMLƏR Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu FD 1.32 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
153 6203.01 - İncəsənətin nəzəriyyəsi, təhlili və tənqidi SƏNƏTŞÜNASLIQ AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu FD 1.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
154 6215.01 - Təsviri sənət SƏNƏTŞÜNASLIQ AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu FD 1.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
155 6219.01 - Kulturologiya və onun ümumi məsələləri SƏNƏTŞÜNASLIQ AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu FD 1.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
156 2207.01 - Atom və nüvə fizikası FİZİKA Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi FD 1.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
157 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı FİZİKA Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi FD 1.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
158 3209.01 - Farmakologiya, kliniki farmakologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
159 3243.01 - Patoloji fiziologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
160 2407.01 - Hüceyrə biologiyası, sitologiya və histologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
161 3241.01 - İnsan anatomiyası TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
162 3205.01 - Daxili xəstəliklər TİBB elmləri Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu FD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
163 3213.01 - Cərrahlıq TİBB elmləri Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu FD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
164 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya TİBB elmləri Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu FD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
165 3222.01 - Dəri və zöhrəvi xəstəliklər TİBB elmləri Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu FD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
166 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Riyaziyyatın tədrisi metodikası) PEDAQOGİKA Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
167 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Fizikanın tədrisi metodikası) PEDAQOGİKA Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
168 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Kimyanın tədrisi metodikası PEDAQOGİKA Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
169 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi PEDAQOGİKA Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
170 1211.01 - Diferensial tənliklər RİYAZİYYAT Bakı Dövlət Universiteti FD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
171 2002.01 - Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası RİYAZİYYAT Bakı Dövlət Universiteti FD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
172 3103.06 - Bitkilərin mühafizəsi AQRAR ELMLƏR Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti FD 2.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
173 3103.08 - Meyvəçilik və üzümçülük AQRAR ELMLƏR Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti FD 2.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
174 2515.01 - Petrologiya, vulkanologiya YER elmləri Bakı Dövlət Universiteti FD 2.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
175 2520.01 - Bərk faydalı qazıntıların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı, minerageniya YER elmləri Bakı Dövlət Universiteti FD 2.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
176 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti FD 2.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
177 5311.01 - Müəssisələrin təşkili və idarə olunması İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti FD 2.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
178 2306.01 - Üzvi kimya KİMYA Sumqayıt Dövlət Universiteti FD 2.23 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
179 2314.01 - Neft kimyası KİMYA Sumqayıt Dövlət Universiteti FD 2.23 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
180 5706.01 - Azərbaycan dili FİLOLOGİYA elmləri Sumqayıt Dövlət Universiteti FD 2.24 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
181 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA elmləri Sumqayıt Dövlət Universiteti FD 2.24 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
182 3337.01 - İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə) TEXNİKA ELMLƏRİ Sumqayıt Dövlət Universiteti FD 2.25 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
183 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi TEXNİKA ELMLƏRİ Sumqayıt Dövlət Universiteti FD 2.25 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
184 3102.01 - Aqromühəndislik TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti FD 2.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
185 3309.01 - Qida məhsullarının texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti FD 2.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
186 3202.01 - Epidemiologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.28 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
187 3240.01 - Gigiyena TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.28 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
188 6401.01 - Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərpası və rekonstruksiyası MEMARLIQ Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti FD 2.29 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
189 6405.01 - Şəhərsalma, yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması, landşaft memarlığı MEMARLIQ Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti FD 2.29 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
190 5901.01 - Beynəlxalq münasibətlər SİYASİ elmlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası FD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
191 5902.17 - Davamlı inkişafın idarə edilməsi SİYASİ elmlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası FD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
192 5908.01 - Siyasi nəzəriyyə SİYASİ elmlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası FD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
193 5909.01 - Dövlət idarəçiliyi SİYASİ elmlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası FD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
194 2406.01 - Biofizika BİOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti FD 2.31 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
195 2406.02 - Biokimya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti FD 2.31 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
196 2409.01 - Genetika BİOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti FD 2.31 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
197 6215.01 - Təsviri sənət SƏNƏTŞÜNASLIQ Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası FD 2.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
198 6218.01 - Dekorativ tətbiqi sənət SƏNƏTŞÜNASLIQ Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası FD 2.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
199 6212.01 - Teatr sənəti SƏNƏTŞÜNASLIQ Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti FD 2.35 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
200 6214.01 - Kino, tele və digər ekran sənətləri SƏNƏTŞÜNASLIQ Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti FD 2.35 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
201 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (musiqinin tədrisi metodikası) PEDAQOGİKA Bakı Musiqi Akademiyası FD 2.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
202 6213.01 - Musiqi sənəti SƏNƏTŞÜNASLIQ Bakı Musiqi Akademiyası FD 2.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
203 3305.02 - İnşaat mexanikası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti FD 2.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
204 3305.03 - İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti FD 2.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
205 5706.01 - Azərbaycan dili FİLOLOGİYA elmləri Naxçıvan Dövlət Universiteti FD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
206 5708.01 - German dilləri FİLOLOGİYA elmləri Naxçıvan Dövlət Universiteti FD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
207 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA elmləri Naxçıvan Dövlət Universiteti FD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
208 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Riyaziyyatın tədrisi metodikası) PEDAQOGİKA Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu FD 2.40 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
209 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi PEDAQOGİKA Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu FD 2.40 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
210 6104.01 - Pedaqoji psixologiya PSİXOLOGİYA Bakı Dövlət Universiteti FD 2.43 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
211 6114.01 - Sosial psixologiya PSİXOLOGİYA Bakı Dövlət Universiteti FD 2.43 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
212 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları HÜQUQ ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti FD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
213 5606.01 - Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi; hüquq və dövlət haqqında təlimlər tarixi HÜQUQ ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti FD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
214 5608.01 - Mülki hüquq; sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq HÜQUQ ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti FD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2022