İxtisasın şifri və adı Elmi dərəcə verilən elm sahəsi Elmi müəssisə (təşkilat) və ya ali təhsil müəssisəsi Qeydiyyat
nömrəsi
Elmi dərəcənin veriməsi ilə bağlı səlahiyyəti Səlahiyyət müddətinin
bitmə tarixi
1 2507.01 - Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları YER elmləri AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu ED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
2 2521.01 - Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı YER elmləri AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu ED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
3 1202.01 - Analiz və funksional analiz RİYAZİYYAT AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu ED 1.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
4 1211.01 - Diferensial tənliklər RİYAZİYYAT AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu ED 1.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
5 1214.01 - Dinamik sistemlər və optimal idarəetmə RİYAZİYYAT AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu ED 1.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
6 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid FİLOLOGİYA elmləri AMEA Nizami Gəncəvi ad. Ədəbiyyat İnstitutu ED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
7 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA elmləri AMEA Nizami Gəncəvi ad. Ədəbiyyat İnstitutu ED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
8 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı FİLOLOGİYA elmləri AMEA Nizami Gəncəvi ad. Ədəbiyyat İnstitutu ED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
9 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi FİLOLOGİYA elmləri AMEA İmadəddin Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu ED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
10 5706.01 - Azərbaycan dili FİLOLOGİYA elmləri AMEA İmadəddin Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu ED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
11 5710.01 - Türk dilləri FİLOLOGİYA elmləri AMEA İmadəddin Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu ED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
12 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə İQTİSAD elmləri AMEA İqtisadiyyat İnstitutu ED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
13 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat İQTİSAD elmləri AMEA İqtisadiyyat İnstitutu ED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
14 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı İQTİSAD elmləri AMEA İqtisadiyyat İnstitutu ED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
15 5503.02 - Vətən tarixi TARİX AMEA Naxçıvan Bölməsi ED 1.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
16 5505.02 - Arxeologiya TARİX AMEA Naxçıvan Bölməsi ED 1.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
17 2212.01 - Nəzəri fizika FİZİKA AMEA Fizika İnstitutu ED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
18 2220.01 - Yarımkeçiricilər fizikası FİZİKA AMEA Fizika İnstitutu ED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
19 2223.01 - Kristalloqrafiya, kristallar fizikası FİZİKA AMEA Fizika İnstitutu ED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
20 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya KİMYA AMEA Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutu ED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
21 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz KİMYA AMEA Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutu ED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
22 2306.01 - Üzvi kimya KİMYA AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
23 2314.01 - Neft kimyası KİMYA AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
24 2391.01 - Ekoloji kimya KİMYA AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
25 3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası KİMYA AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
26 2314.01 - Neft kimyası TEXNİKA elmləri AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
27 3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi TEXNİKA elmləri AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
28 3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası TEXNİKA elmləri AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
29 1203.01 - Kompüter elmləri RİYAZİYYAT AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu ED 1.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
30 1208.01 - Ehtimal nəzəriyyəsi RİYAZİYYAT AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu ED 1.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
31 1203.01 - Kompüter elmləri TEXNİKA elmləri AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu ED 1.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
32 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi TEXNİKA elmləri AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu ED 1.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
33 5401.01 - İqtisadi coğrafiya COĞRAFİYA AMEA akademik H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu ED 1.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
34 5406.01 - Hidrologiya COĞRAFİYA AMEA akademik H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu ED 1.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
35 2406.02 - Biokimya BİOLOGİYA elmləri AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu ED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
36 2411.02 - Bitki fiziologiyası BİOLOGİYA elmləri AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu ED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
37 2415.01 - Molekulyar biologiya BİOLOGİYA elmləri AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu ED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
38 2409.01 - Genetika BİOLOGİYA elmləri AMEA Botanika İnstitutu ED 1.26 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
39 2417.01 - Botanika BİOLOGİYA elmləri AMEA Botanika İnstitutu ED 1.26 elmlər doktor, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
40 2432.01 - Bioloji ehtiyatlar BİOLOGİYA elmləri AMEA Botanika İnstitutu ED 1.26 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
41 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA elmləri AMEA Folklor İnstitutu ED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
42 5719.01 - Folklorşünaslıq FİLOLOGİYA elmləri AMEA Folklor İnstitutu ED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
43 2304.01 - Makro¬molekullar kimyası KİMYA AMEA Polimer Materialları İnstitutu ED 1.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
44 2318.01 - Kompozit materialların kimyası və texnologiyası KİMYA AMEA Polimer Materialları İnstitutu ED 1.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
45 5502.01 - Ümumi tarix TARİX AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
46 5503.02 - Vətən tarixi TARİX AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
47 5102.01 - Etnoqrafiya və etnologiya TARİX AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
48 5505.02 - Arxeologiya TARİX AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
49 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid FİLOLOGİYA elmləri AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi ED 1.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
50 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA elmləri AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi ED 1.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
51 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (iran ədəbiyyatı) FİLOLOGİYA elmləri AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi ED 1.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
52 5721.01 - Mətnşünaslıq; mənəvi-mədəni irsə dair qədim əlyazmaların işlənməsi (tərcüməsi, tədqiqi və nəşrə hazırlanması) FİLOLOGİYA elmləri AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi ED 1.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
53 7207.01 - Sosial fəlsəfə FƏLSƏFƏ AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu ED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
54 7210.01 - Fəlsəfə tarixi FƏLSƏFƏ AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu ED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
55 7212.01 - Etika FƏLSƏFƏ AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu ED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
56 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) TEXNİKA ELMLƏRİ AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu ED 1.35 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
57 3339.01 - İnformasiyanın mühafizəsi üsulları və sistemləri, informasiya təhlükəsizliyi TEXNİKA ELMLƏRİ AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu ED 1.35 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
58 3324.04 - Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı TEXNİKA elmləri Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
59 3325.02 - Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları TEXNİKA elmləri Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
60 3352.01 - Hava nəqliyyatının istismarı TEXNİKA elmləri Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
61 3361.01 - Bərk cism elektronikası, radioelektron komponentlər, mikro və nanoelektronika TEXNİKA elmləri Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
62 3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi TEXNİKA elmləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
63 3312.01 - Materiallar texnologiyası TEXNİKA elmləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
64 3313.02 - Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər TEXNİKA elmləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
65 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) TEXNİKA elmləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
66 2523.01 - Quyuların qazılması texnologiyası TEXNİKA elmləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
67 2525.01 - Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı TEXNİKA elmləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
68 3354.01 - Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı TEXNİKA elmləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
69 3340.01 - Elektrotexniki sistemlər və komplekslər TEXNİKA elmləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
70 3341.01 - Elektrik stansiyaları (elektrik hissəsi) və elektroenergetik sistemlər TEXNİKA elmləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
71 3342.01 - Sənaye istilik energetikası TEXNİKA elmləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
72 3211.01 - Psixiatriya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
73 3217.01 - Otorinolarinqologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
74 3223.01 - Sinir xəstəlikləri TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
75 3226.01 - Stomatologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
76 3213.01 - Cərrahlıq TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
77 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
78 3227.01 - Travmatologiya və Ortopediya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
79 3234.01 - Urologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
80 2004.01 - Maşınların, cihazların və aparatların dinamikası, möhkəmliyi TEXNİKA elmləri Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
81 3310.01 - Sənaye texnologiyası TEXNİKA elmləri Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
82 3322.01 - Enerji texnologiyası TEXNİKA elmləri Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
83 3328.01 - Xüsusi əməliyyatlar texnologiyası TEXNİKA elmləri Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
84 5301.01 - Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
85 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
86 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
87 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
88 5708.01 - German dilləri FİLOLOGİYA elmləri Azərbaycan Dillər Universiteti ED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
89 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ingilisdilli ədəbiyyat) FİLOLOGİYA elmləri Azərbaycan Dillər Universiteti ED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
90 5707.01 - Slavyan dilləri (rus dili) FİLOLOGİYA elmləri Bakı Slavyan Universiteti ED 2.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
91 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid FİLOLOGİYA elmləri Bakı Slavyan Universiteti ED 2.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
92 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (rus ədəbiyyatı) FİLOLOGİYA elmləri Bakı Slavyan Universiteti ED 2.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
93 5714.01 - Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Slavyan Universiteti ED 2.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
94 2301.01 - Analitik kimya KİMYA Bakı Dövlət Universiteti ED 2.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
95 2306.01 - Üzvi kimya KİMYA Bakı Dövlət Universiteti ED 2.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
96 2307.01 - Fiziki kimya KİMYA Bakı Dövlət Universiteti ED 2.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
97 2206.01 - Molekulyar fizika FİZİKA Bakı Dövlət Universiteti ED 2.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
98 2211.01 - Bərk cismlər fizikası FİZİKA Bakı Dövlət Universiteti ED 2.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
99 5502.01 - Ümumi tarix TARİX Bakı Dövlət Universiteti ED 2.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
100 5503.02 - Vətən tarixi TARİX Bakı Dövlət Universiteti ED 2.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
101 3205.01 - Daxili xəstəliklər TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
102 3218.01 - Kardiologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
103 3220.01 - Pediatriya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
104 3313.01 - Maşınqayırma texnologiyası TEXNİKA elmləri Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.32 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
105 3313.02 - Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər TEXNİKA elmləri Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.32 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
106 3315.01 - Metallurgiya texnologiyası TEXNİKA elmləri Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.32 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
107 2506.01 - Geologiya YER elmləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktor 01.11.2022
108 2524.01 - Dağ sənaye və neft-qaz-mədən geologiyası, geofizikası, markşeyder işi və yer təkinin həndəsəsi YER elmləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
109 5302.01 - Ekonometriya; İqtisadi statistika İQTİSAD elmləri Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.38 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
110 5306.01 - Texnoloji innovasiyalar iqtisadiyyatı İQTİSAD elmləri Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.38 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
111 3325.01 - Telekommunikasiya texnologiyası TEXNİKA elmləri Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.41 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
112 3337.01 - İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə) TEXNİKA elmləri Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.41 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
113 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) TEXNİKA elmləri Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.41 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
114 5303.01 - Mühasibat uçotu İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti ED 2.42 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
115 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti ED 2.42 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
116 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Azərbaycan Kooperasiya Universiteti ED 2.42 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
117 5607.01 - Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ HÜQUQ ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 24.09.2024
118 5611.01 - Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza-icra hüququ HÜQUQ ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 24.09.2024
119 5612.01 - Cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası; əməliyyat-axtarış fəaliyyəti HÜQUQ ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 24.09.2024
120 3224.01 - Onkologiya TİBB elmləri Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi FD 1.02 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
121 3225.01 - Şüa diaqnostikası və terapiyası TİBB elmləri Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi FD 1.02 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
122 3212.01 - Səhiyyə və onun təşkili TİBB elmləri Akademik Zərifə Əliyeva ad. Milli Oftalmologiya Mərkəzi FD 1.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
123 3219.01 - Göz xəstəlikləri TİBB elmləri Akademik Zərifə Əliyeva ad. Milli Oftalmologiya Mərkəzi FD 1.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
124 2414.01 - Mikrobiologiya BİOLOGİYA elmləri AMEA Mikrobiologiya İnstitutu FD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
125 2430.01 - Mikologiya BİOLOGİYA elmləri AMEA Mikrobiologiya İnstitutu FD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
126 2406.02 - Biokimya BİOLOGİYA elmləri AMEA A.İ.Qarayev ad. Fiziologiya İnstitutu FD 1.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
127 2411.01 - İnsan və heyvan fiziologiyası BİOLOGİYA elmləri AMEA A.İ.Qarayev ad. Fiziologiya İnstitutu FD 1.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
128 2401.01 - Zoologiya BİOLOGİYA elmləri AMEA Zoologiya İnstitutu FD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
129 2413.01 - Entomologiya BİOLOGİYA elmləri AMEA Zoologiya İnstitutu FD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
130 2429.01 - Parazitologiya BİOLOGİYA elmləri AMEA Zoologiya İnstitutu FD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
131 5302.01 - Ekonometriya; İqtisadi statistika İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutu FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
132 5303.01 - Mühasibat uçotu İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutu FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
133 5304.01 - İqtisadi fəaliyyət növləri İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutu FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
134 5310.01 - Dünya iqtisadiyyatı İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutu FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
135 3213.01 - Cərrahlıq TİBB elmləri Akademik M.A.Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi FD 1.12 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
136 3231.01 - Anesteziologiya və reanimatologiya TİBB elmləri Akademik M.A.Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi FD 1.12 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
137 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı FİLOLOGİYA elmləri AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu FD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
138 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı) FİLOLOGİYA elmləri AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu FD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
139 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (fars ədəbiyyatı) FİLOLOGİYA elmləri AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu FD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
140 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı FİZİKA AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu FD 1.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
141 2226.01 - Radioekologiya FİZİKA AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu FD 1.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
142 2305.01 - Nüvə kimyası KİMYA AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu FD 1.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
143 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı KİMYA AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu FD 1.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
144 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya KİMYA AMEA Naxçıvan Bölməsi FD 1.24 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
145 2307.01 - Fiziki kimya KİMYA AMEA Naxçıvan Bölməsi FD 1.24 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
146 3103.01 - Ümumi əkinçilik AQRAR elmlər Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm və İnformasiya Mərkəzi Əkinçilik ETİ FD 1.29 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
147 3103.04 - Seleksiya və toxumçuluq AQRAR elmlər Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm və İnformasiya Mərkəzi Əkinçilik ETİ FD 1.29 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
148 3103.07 - Bitkiçilik AQRAR elmlər Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm və İnformasiya Mərkəzi Əkinçilik ETİ FD 1.29 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
149 2426.01 - Ekologiya AQRAR elmlər AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu FD 1.32 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
150 2511.01 - Torpaqşünaslıq AQRAR elmlər AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu FD 1.32 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
151 3101.01 - Aqrokimya AQRAR elmlər AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu FD 1.32 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
152 3103.02 - Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi AQRAR elmlər AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu FD 1.32 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
153 6203.01 - İncəsənətin nəzəriyyəsi, təhlili və tənqidi SƏNƏTŞÜNASLIQ AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu FD 1.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
154 6215.01 - Təsviri sənət SƏNƏTŞÜNASLIQ AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu FD 1.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
155 6219.01 - Kulturologiya və onun ümumi məsələləri SƏNƏTŞÜNASLIQ AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu FD 1.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
156 2207.01 - Atom və nüvə fizikası FİZİKA Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi FD 1.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
157 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı FİZİKA Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi FD 1.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
158 3209.01 - Farmakologiya, kliniki farmakologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
159 3243.01 - Patoloji fiziologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
160 2407.01 - Hüceyrə biologiyası, sitologiya və histologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
161 3241.01 - İnsan anatomiyası TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
162 3205.01 - Daxili xəstəliklər TİBB elmləri Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu FD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
163 3213.01 - Cərrahlıq TİBB elmləri Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu FD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
164 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya TİBB elmləri Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu FD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
165 3222.01 - Dəri və zöhrəvi xəstəliklər TİBB elmləri Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu FD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
166 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Riyaziyyatın tədrisi metodikası) PEDAQOGİKA Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
167 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Fizikanın tədrisi metodikası) PEDAQOGİKA Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
168 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Kimyanın tədrisi metodikası PEDAQOGİKA Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
169 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi PEDAQOGİKA Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
170 1211.01 - Diferensial tənliklər RİYAZİYYAT Bakı Dövlət Universiteti FD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
171 2002.01 - Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası RİYAZİYYAT Bakı Dövlət Universiteti FD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
172 3103.06 - Bitkilərin mühafizəsi AQRAR elmlər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti FD 2.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
173 3103.08 - Meyvəçilik və üzümçülük AQRAR elmlər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti FD 2.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
174 2515.01 - Petrologiya, vulkanologiya YER elmləri Bakı Dövlət Universiteti FD 2.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
175 2520.01 - Bərk faydalı qazıntıların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı, minerageniya YER elmləri Bakı Dövlət Universiteti FD 2.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
176 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti FD 2.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
177 5311.01 - Müəssisələrin təşkili və idarə olunması İQTİSAD elmləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti FD 2.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
178 2306.01 - Üzvi kimya KİMYA Sumqayıt Dövlət Universiteti FD 2.23 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
179 2314.01 - Neft kimyası KİMYA Sumqayıt Dövlət Universiteti FD 2.23 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
180 5706.01 - Azərbaycan dili FİLOLOGİYA elmləri Sumqayıt Dövlət Universiteti FD 2.24 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
181 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA elmləri Sumqayıt Dövlət Universiteti FD 2.24 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
182 3337.01 - İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə) TEXNİKA elmləri Sumqayıt Dövlət Universiteti FD 2.25 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
183 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi TEXNİKA elmləri Sumqayıt Dövlət Universiteti FD 2.25 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
184 3102.01 - Aqromühəndislik TEXNİKA elmləri Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti FD 2.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
185 3309.01 - Qida məhsullarının texnologiyası TEXNİKA elmləri Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti FD 2.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
186 3202.01 - Epidemiologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.28 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
187 3240.01 - Gigiyena TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.28 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
188 6401.01 - Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərpası və rekonstruksiyası MEMARLIQ Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti FD 2.29 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
189 6405.01 - Şəhərsalma, yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması, landşaft memarlığı MEMARLIQ Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti FD 2.29 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
190 5901.01 - Beynəlxalq münasibətlər SİYASİ elmlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası FD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
191 5902.17 - Davamlı inkişafın idarə edilməsi SİYASİ elmlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası FD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
192 5908.01 - Siyasi nəzəriyyə SİYASİ elmlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası FD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
193 5909.01 - Dövlət idarəçiliyi SİYASİ elmlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası FD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
194 2406.01 - Biofizika BİOLOGİYA elmləri Bakı Dövlət Universiteti FD 2.31 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
195 2406.02 - Biokimya BİOLOGİYA elmləri Bakı Dövlət Universiteti FD 2.31 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
196 2409.01 - Genetika BİOLOGİYA elmləri Bakı Dövlət Universiteti FD 2.31 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
197 6215.01 - Təsviri sənət SƏNƏTŞÜNASLIQ Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası FD 2.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
198 6218.01 - Dekorativ tətbiqi sənət SƏNƏTŞÜNASLIQ Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası FD 2.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
199 6212.01 - Teatr sənəti SƏNƏTŞÜNASLIQ Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti FD 2.35 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
200 6214.01 - Kino, tele və digər ekran sənətləri SƏNƏTŞÜNASLIQ Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti FD 2.35 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
201 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (musiqinin tədrisi metodikası) PEDAQOGİKA Bakı Musiqi Akademiyası FD 2.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
202 6213.01 - Musiqi sənəti SƏNƏTŞÜNASLIQ Bakı Musiqi Akademiyası FD 2.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
203 3305.02 - İnşaat mexanikası TEXNİKA elmləri Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti FD 2.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
204 3305.03 - İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular TEXNİKA elmləri Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti FD 2.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
205 5706.01 - Azərbaycan dili FİLOLOGİYA elmləri Naxçıvan Dövlət Universiteti FD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
206 5708.01 - German dilləri FİLOLOGİYA elmləri Naxçıvan Dövlət Universiteti FD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
207 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA elmləri Naxçıvan Dövlət Universiteti FD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
208 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Riyaziyyatın tədrisi metodikası) PEDAQOGİKA Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu FD 2.40 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
209 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi PEDAQOGİKA Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu FD 2.40 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
210 6104.01 - Pedaqoji psixologiya PSİXOLOGİYA Bakı Dövlət Universiteti FD 2.43 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
211 6114.01 - Sosial psixologiya PSİXOLOGİYA Bakı Dövlət Universiteti FD 2.43 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
212 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları HÜQUQ ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti FD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
213 5606.01 - Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi; hüquq və dövlət haqqında təlimlər tarixi HÜQUQ ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti FD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
214 5608.01 - Mülki hüquq; sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq HÜQUQ ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti FD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2022