Elmi müəssisə (təşkilat) və ya ali təhsil müəssisəsi Elmi dərəcə verilən elm sahəsi İxtisasın şifri və adı Qeydiyyat
nömrəsi
Elmi dərəcənin veriməsi ilə bağlı səlahiyyəti Səlahiyyət müddətinin
bitmə tarixi
1 AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu YER elmləri 2507.01 - Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları ED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
2 AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu YER elmləri 2521.01 - Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı ED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
3 AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu RİYAZİYYAT 1202.01 - Analiz və funksional analiz ED 1.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
4 AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu RİYAZİYYAT 1211.01 - Diferensial tənliklər ED 1.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
5 AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu RİYAZİYYAT 1214.01 - Dinamik sistemlər və optimal idarəetmə ED 1.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
6 AMEA Nizami Gəncəvi ad. Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA elmləri 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid ED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
7 AMEA Nizami Gəncəvi ad. Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı ED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
8 AMEA Nizami Gəncəvi ad. Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA elmləri 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı ED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
9 AMEA İmadəddin Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA elmləri 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi ED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
10 AMEA İmadəddin Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA elmləri 5706.01 - Azərbaycan dili ED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
11 AMEA İmadəddin Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA elmləri 5710.01 - Türk dilləri ED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
12 AMEA İqtisadiyyat İnstitutu İQTİSAD elmləri 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə ED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
13 AMEA İqtisadiyyat İnstitutu İQTİSAD elmləri 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat ED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
14 AMEA İqtisadiyyat İnstitutu İQTİSAD elmləri 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı ED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
15 AMEA Naxçıvan Bölməsi TARİX 5503.02 - Vətən tarixi ED 1.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
16 AMEA Naxçıvan Bölməsi TARİX 5505.02 - Arxeologiya ED 1.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
17 AMEA Fizika İnstitutu FİZİKA 2212.01 - Nəzəri fizika ED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
18 AMEA Fizika İnstitutu FİZİKA 2220.01 - Yarımkeçiricilər fizikası ED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
19 AMEA Fizika İnstitutu FİZİKA 2223.01 - Kristalloqrafiya, kristallar fizikası ED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
20 AMEA Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutu KİMYA 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya ED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
21 AMEA Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutu KİMYA 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz ED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
22 AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 2306.01 - Üzvi kimya ED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
23 AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 2314.01 - Neft kimyası ED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
24 AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 2391.01 - Ekoloji kimya ED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
25 AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası ED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
26 AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu TEXNİKA elmləri 2314.01 - Neft kimyası ED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
27 AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu TEXNİKA elmləri 3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi ED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
28 AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu TEXNİKA elmləri 3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası ED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
29 AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu RİYAZİYYAT 1203.01 - Kompüter elmləri ED 1.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
30 AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu RİYAZİYYAT 1208.01 - Ehtimal nəzəriyyəsi ED 1.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
31 AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu TEXNİKA elmləri 1203.01 - Kompüter elmləri ED 1.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
32 AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu TEXNİKA elmləri 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi ED 1.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
33 AMEA akademik H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu COĞRAFİYA 5401.01 - İqtisadi coğrafiya ED 1.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
34 AMEA akademik H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu COĞRAFİYA 5406.01 - Hidrologiya ED 1.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
35 AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu BİOLOGİYA elmləri 2406.02 - Biokimya ED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
36 AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu BİOLOGİYA elmləri 2411.02 - Bitki fiziologiyası ED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
37 AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu BİOLOGİYA elmləri 2415.01 - Molekulyar biologiya ED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
38 AMEA Botanika İnstitutu BİOLOGİYA elmləri 2409.01 - Genetika ED 1.26 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
39 AMEA Botanika İnstitutu BİOLOGİYA elmləri 2417.01 - Botanika ED 1.26 elmlər doktor, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
40 AMEA Botanika İnstitutu BİOLOGİYA elmləri 2432.01 - Bioloji ehtiyatlar ED 1.26 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
41 AMEA Folklor İnstitutu FİLOLOGİYA elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı ED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
42 AMEA Folklor İnstitutu FİLOLOGİYA elmləri 5719.01 - Folklorşünaslıq ED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
43 AMEA Polimer Materialları İnstitutu KİMYA 2304.01 - Makro¬molekullar kimyası ED 1.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
44 AMEA Polimer Materialları İnstitutu KİMYA 2318.01 - Kompozit materialların kimyası və texnologiyası ED 1.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
45 AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu TARİX 5502.01 - Ümumi tarix ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
46 AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu TARİX 5503.02 - Vətən tarixi ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
47 AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu TARİX 5102.01 - Etnoqrafiya və etnologiya ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
48 AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu TARİX 5505.02 - Arxeologiya ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
49 AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi FİLOLOGİYA elmləri 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid ED 1.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
50 AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi FİLOLOGİYA elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı ED 1.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
51 AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi FİLOLOGİYA elmləri 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (iran ədəbiyyatı) ED 1.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
52 AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi FİLOLOGİYA elmləri 5721.01 - Mətnşünaslıq; mənəvi-mədəni irsə dair qədim əlyazmaların işlənməsi (tərcüməsi, tədqiqi və nəşrə hazırlanması) ED 1.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
53 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7207.01 - Sosial fəlsəfə ED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
54 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7210.01 - Fəlsəfə tarixi ED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
55 AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7212.01 - Etika ED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
56 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu TEXNİKA ELMLƏRİ 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) ED 1.35 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
57 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu TEXNİKA ELMLƏRİ 3339.01 - İnformasiyanın mühafizəsi üsulları və sistemləri, informasiya təhlükəsizliyi ED 1.35 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
58 Milli Aviasiya Akademiyası TEXNİKA elmləri 3324.04 - Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
59 Milli Aviasiya Akademiyası TEXNİKA elmləri 3325.02 - Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
60 Milli Aviasiya Akademiyası TEXNİKA elmləri 3352.01 - Hava nəqliyyatının istismarı ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
61 Milli Aviasiya Akademiyası TEXNİKA elmləri 3361.01 - Bərk cism elektronikası, radioelektron komponentlər, mikro və nanoelektronika ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
62 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti TEXNİKA elmləri 3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi ED 2.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
63 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti TEXNİKA elmləri 3312.01 - Materiallar texnologiyası ED 2.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
64 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti TEXNİKA elmləri 3313.02 - Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər ED 2.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
65 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti TEXNİKA elmləri 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) ED 2.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
66 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti TEXNİKA elmləri 2523.01 - Quyuların qazılması texnologiyası ED 2.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
67 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti TEXNİKA elmləri 2525.01 - Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı ED 2.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
68 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti TEXNİKA elmləri 3354.01 - Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı ED 2.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
69 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti TEXNİKA elmləri 3340.01 - Elektrotexniki sistemlər və komplekslər ED 2.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
70 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti TEXNİKA elmləri 3341.01 - Elektrik stansiyaları (elektrik hissəsi) və elektroenergetik sistemlər ED 2.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
71 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti TEXNİKA elmləri 3342.01 - Sənaye istilik energetikası ED 2.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
72 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3211.01 - Psixiatriya ED 2.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
73 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3217.01 - Otorinolarinqologiya ED 2.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
74 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3223.01 - Sinir xəstəlikləri ED 2.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
75 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3226.01 - Stomatologiya ED 2.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
76 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3213.01 - Cərrahlıq ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
77 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
78 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3227.01 - Travmatologiya və Ortopediya ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
79 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3234.01 - Urologiya ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
80 Azərbaycan Texniki Universiteti TEXNİKA elmləri 2004.01 - Maşınların, cihazların və aparatların dinamikası, möhkəmliyi ED 2.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
81 Azərbaycan Texniki Universiteti TEXNİKA elmləri 3310.01 - Sənaye texnologiyası ED 2.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
82 Azərbaycan Texniki Universiteti TEXNİKA elmləri 3322.01 - Enerji texnologiyası ED 2.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
83 Azərbaycan Texniki Universiteti TEXNİKA elmləri 3328.01 - Xüsusi əməliyyatlar texnologiyası ED 2.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
84 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti İQTİSAD elmləri 5301.01 - Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
85 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti İQTİSAD elmləri 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
86 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti İQTİSAD elmləri 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
87 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti İQTİSAD elmləri 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
88 Azərbaycan Dillər Universiteti FİLOLOGİYA elmləri 5708.01 - German dilləri ED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
89 Azərbaycan Dillər Universiteti FİLOLOGİYA elmləri 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ingilisdilli ədəbiyyat) ED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
90 Bakı Slavyan Universiteti FİLOLOGİYA elmləri 5707.01 - Slavyan dilləri (rus dili) ED 2.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
91 Bakı Slavyan Universiteti FİLOLOGİYA elmləri 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid ED 2.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
92 Bakı Slavyan Universiteti FİLOLOGİYA elmləri 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (rus ədəbiyyatı) ED 2.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
93 Bakı Dövlət Universiteti KİMYA 2301.01 - Analitik kimya ED 2.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
94 Bakı Dövlət Universiteti KİMYA 2306.01 - Üzvi kimya ED 2.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
95 Bakı Dövlət Universiteti KİMYA 2307.01 - Fiziki kimya ED 2.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
96 Bakı Dövlət Universiteti FİZİKA 2206.01 - Molekulyar fizika ED 2.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
97 Bakı Dövlət Universiteti FİZİKA 2211.01 - Bərk cismlər fizikası ED 2.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
98 Bakı Dövlət Universiteti TARİX 5502.01 - Ümumi tarix ED 2.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
99 Bakı Dövlət Universiteti TARİX 5503.02 - Vətən tarixi ED 2.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
100 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3205.01 - Daxili xəstəliklər ED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
101 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3218.01 - Kardiologiya ED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
102 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3220.01 - Pediatriya ED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
103 Azərbaycan Texniki Universiteti TEXNİKA elmləri 3313.01 - Maşınqayırma texnologiyası ED 2.32 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
104 Azərbaycan Texniki Universiteti TEXNİKA elmləri 3313.02 - Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər ED 2.32 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
105 Azərbaycan Texniki Universiteti TEXNİKA elmləri 3315.01 - Metallurgiya texnologiyası ED 2.32 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
106 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti YER elmləri 2506.01 - Geologiya ED 2.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktor 01.11.2022
107 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti YER elmləri 2524.01 - Dağ sənaye və neft-qaz-mədən geologiyası, geofizikası, markşeyder işi və yer təkinin həndəsəsi ED 2.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
108 Azərbaycan Texniki Universiteti İQTİSAD elmləri 5302.01 - Ekonometriya; İqtisadi statistika ED 2.38 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
109 Azərbaycan Texniki Universiteti İQTİSAD elmləri 5306.01 - Texnoloji innovasiyalar iqtisadiyyatı ED 2.38 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
110 Azərbaycan Texniki Universiteti TEXNİKA elmləri 3325.01 - Telekommunikasiya texnologiyası ED 2.41 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
111 Azərbaycan Texniki Universiteti TEXNİKA elmləri 3337.01 - İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə) ED 2.41 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
112 Azərbaycan Texniki Universiteti TEXNİKA elmləri 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) ED 2.41 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
113 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti İQTİSAD elmləri 5303.01 - Mühasibat uçotu ED 2.42 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
114 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti İQTİSAD elmləri 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı ED 2.42 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
115 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Azərbaycan Kooperasiya Universiteti İQTİSAD elmləri 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat ED 2.42 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
116 Milli Aviasiya Akademiyası HÜQUQ ELMLƏRİ 5607.01 - Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ ED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 24.09.2024
117 Milli Aviasiya Akademiyası HÜQUQ ELMLƏRİ 5611.01 - Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza-icra hüququ ED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 24.09.2024
118 Milli Aviasiya Akademiyası HÜQUQ ELMLƏRİ 5612.01 - Cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası; əməliyyat-axtarış fəaliyyəti ED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 24.09.2024
119 Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi TİBB elmləri 3224.01 - Onkologiya FD 1.02 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
120 Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi TİBB elmləri 3225.01 - Şüa diaqnostikası və terapiyası FD 1.02 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
121 Akademik Zərifə Əliyeva ad. Milli Oftalmologiya Mərkəzi TİBB elmləri 3212.01 - Səhiyyə və onun təşkili FD 1.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
122 Akademik Zərifə Əliyeva ad. Milli Oftalmologiya Mərkəzi TİBB elmləri 3219.01 - Göz xəstəlikləri FD 1.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
123 AMEA Mikrobiologiya İnstitutu BİOLOGİYA elmləri 2414.01 - Mikrobiologiya FD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
124 AMEA Mikrobiologiya İnstitutu BİOLOGİYA elmləri 2430.01 - Mikologiya FD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
125 AMEA A.İ.Qarayev ad. Fiziologiya İnstitutu BİOLOGİYA elmləri 2406.02 - Biokimya FD 1.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
126 AMEA A.İ.Qarayev ad. Fiziologiya İnstitutu BİOLOGİYA elmləri 2411.01 - İnsan və heyvan fiziologiyası FD 1.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
127 AMEA Zoologiya İnstitutu BİOLOGİYA elmləri 2401.01 - Zoologiya FD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
128 AMEA Zoologiya İnstitutu BİOLOGİYA elmləri 2413.01 - Entomologiya FD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
129 AMEA Zoologiya İnstitutu BİOLOGİYA elmləri 2429.01 - Parazitologiya FD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
130 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutu İQTİSAD elmləri 5302.01 - Ekonometriya; İqtisadi statistika FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
131 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutu İQTİSAD elmləri 5303.01 - Mühasibat uçotu FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
132 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutu İQTİSAD elmləri 5304.01 - İqtisadi fəaliyyət növləri FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
133 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutu İQTİSAD elmləri 5310.01 - Dünya iqtisadiyyatı FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
134 Akademik M.A.Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi TİBB elmləri 3213.01 - Cərrahlıq FD 1.12 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
135 Akademik M.A.Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi TİBB elmləri 3231.01 - Anesteziologiya və reanimatologiya FD 1.12 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
136 AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu FİLOLOGİYA elmləri 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı FD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
137 AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu FİLOLOGİYA elmləri 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı) FD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
138 AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu FİLOLOGİYA elmləri 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (fars ədəbiyyatı) FD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
139 AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu FİZİKA 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı FD 1.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
140 AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu FİZİKA 2226.01 - Radioekologiya FD 1.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
141 AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu KİMYA 2305.01 - Nüvə kimyası FD 1.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
142 AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu KİMYA 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı FD 1.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
143 AMEA Naxçıvan Bölməsi KİMYA 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya FD 1.24 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
144 AMEA Naxçıvan Bölməsi KİMYA 2307.01 - Fiziki kimya FD 1.24 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
145 Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm və İnformasiya Mərkəzi Əkinçilik ETİ AQRAR elmlər 3103.01 - Ümumi əkinçilik FD 1.29 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
146 Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm və İnformasiya Mərkəzi Əkinçilik ETİ AQRAR elmlər 3103.04 - Seleksiya və toxumçuluq FD 1.29 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
147 Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm və İnformasiya Mərkəzi Əkinçilik ETİ AQRAR elmlər 3103.07 - Bitkiçilik FD 1.29 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
148 AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu AQRAR elmlər 2426.01 - Ekologiya FD 1.32 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
149 AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu AQRAR elmlər 2511.01 - Torpaqşünaslıq FD 1.32 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
150 AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu AQRAR elmlər 3101.01 - Aqrokimya FD 1.32 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
151 AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu AQRAR elmlər 3103.02 - Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi FD 1.32 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
152 AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu SƏNƏTŞÜNASLIQ 6203.01 - İncəsənətin nəzəriyyəsi, təhlili və tənqidi FD 1.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
153 AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu SƏNƏTŞÜNASLIQ 6215.01 - Təsviri sənət FD 1.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
154 AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu SƏNƏTŞÜNASLIQ 6219.01 - Kulturologiya və onun ümumi məsələləri FD 1.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
155 Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi FİZİKA 2207.01 - Atom və nüvə fizikası FD 1.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
156 Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi FİZİKA 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı FD 1.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
157 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3209.01 - Farmakologiya, kliniki farmakologiya FD 2.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
158 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3243.01 - Patoloji fiziologiya FD 2.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
159 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 2407.01 - Hüceyrə biologiyası, sitologiya və histologiya FD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
160 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3241.01 - İnsan anatomiyası FD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
161 Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu TİBB elmləri 3205.01 - Daxili xəstəliklər FD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
162 Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu TİBB elmləri 3213.01 - Cərrahlıq FD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
163 Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu TİBB elmləri 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya FD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
164 Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu TİBB elmləri 3222.01 - Dəri və zöhrəvi xəstəliklər FD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
165 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Riyaziyyatın tədrisi metodikası) FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
166 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Fizikanın tədrisi metodikası) FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
167 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Kimyanın tədrisi metodikası FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
168 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
169 Bakı Dövlət Universiteti RİYAZİYYAT 1211.01 - Diferensial tənliklər FD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
170 Bakı Dövlət Universiteti RİYAZİYYAT 2002.01 - Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası FD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
171 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti AQRAR elmlər 3103.06 - Bitkilərin mühafizəsi FD 2.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
172 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti AQRAR elmlər 3103.08 - Meyvəçilik və üzümçülük FD 2.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
173 Bakı Dövlət Universiteti YER elmləri 2515.01 - Petrologiya, vulkanologiya FD 2.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
174 Bakı Dövlət Universiteti YER elmləri 2520.01 - Bərk faydalı qazıntıların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı, minerageniya FD 2.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
175 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti İQTİSAD elmləri 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat FD 2.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
176 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti İQTİSAD elmləri 5311.01 - Müəssisələrin təşkili və idarə olunması FD 2.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
177 Sumqayıt Dövlət Universiteti KİMYA 2306.01 - Üzvi kimya FD 2.23 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
178 Sumqayıt Dövlət Universiteti KİMYA 2314.01 - Neft kimyası FD 2.23 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
179 Sumqayıt Dövlət Universiteti FİLOLOGİYA elmləri 5706.01 - Azərbaycan dili FD 2.24 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
180 Sumqayıt Dövlət Universiteti FİLOLOGİYA elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FD 2.24 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
181 Sumqayıt Dövlət Universiteti TEXNİKA elmləri 3337.01 - İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə) FD 2.25 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
182 Sumqayıt Dövlət Universiteti TEXNİKA elmləri 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi FD 2.25 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
183 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti TEXNİKA elmləri 3102.01 - Aqromühəndislik FD 2.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
184 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti TEXNİKA elmləri 3309.01 - Qida məhsullarının texnologiyası FD 2.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
185 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3202.01 - Epidemiologiya FD 2.28 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
186 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB elmləri 3240.01 - Gigiyena FD 2.28 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
187 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti MEMARLIQ 6401.01 - Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərpası və rekonstruksiyası FD 2.29 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
188 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti MEMARLIQ 6405.01 - Şəhərsalma, yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması, landşaft memarlığı FD 2.29 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
189 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası SİYASİ elmlər 5901.01 - Beynəlxalq münasibətlər FD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
190 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası SİYASİ elmlər 5902.17 - Davamlı inkişafın idarə edilməsi FD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
191 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası SİYASİ elmlər 5908.01 - Siyasi nəzəriyyə FD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
192 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası SİYASİ elmlər 5909.01 - Dövlət idarəçiliyi FD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
193 Bakı Dövlət Universiteti BİOLOGİYA elmləri 2406.01 - Biofizika FD 2.31 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
194 Bakı Dövlət Universiteti BİOLOGİYA elmləri 2406.02 - Biokimya FD 2.31 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
195 Bakı Dövlət Universiteti BİOLOGİYA elmləri 2409.01 - Genetika FD 2.31 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
196 Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası SƏNƏTŞÜNASLIQ 6215.01 - Təsviri sənət FD 2.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
197 Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası SƏNƏTŞÜNASLIQ 6218.01 - Dekorativ tətbiqi sənət FD 2.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
198 Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti SƏNƏTŞÜNASLIQ 6212.01 - Teatr sənəti FD 2.35 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
199 Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti SƏNƏTŞÜNASLIQ 6214.01 - Kino, tele və digər ekran sənətləri FD 2.35 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
200 Bakı Musiqi Akademiyası PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (musiqinin tədrisi metodikası) FD 2.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
201 Bakı Musiqi Akademiyası SƏNƏTŞÜNASLIQ 6213.01 - Musiqi sənəti FD 2.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
202 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti TEXNİKA elmləri 3305.02 - İnşaat mexanikası FD 2.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
203 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti TEXNİKA elmləri 3305.03 - İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular FD 2.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
204 Naxçıvan Dövlət Universiteti FİLOLOGİYA elmləri 5706.01 - Azərbaycan dili FD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
205 Naxçıvan Dövlət Universiteti FİLOLOGİYA elmləri 5708.01 - German dilləri FD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
206 Naxçıvan Dövlət Universiteti FİLOLOGİYA elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
207 Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Riyaziyyatın tədrisi metodikası) FD 2.40 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
208 Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi FD 2.40 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
209 Bakı Dövlət Universiteti PSİXOLOGİYA 6104.01 - Pedaqoji psixologiya FD 2.43 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
210 Bakı Dövlət Universiteti PSİXOLOGİYA 6114.01 - Sosial psixologiya FD 2.43 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
211 Bakı Dövlət Universiteti HÜQUQ ELMLƏRİ 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları FD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
212 Bakı Dövlət Universiteti HÜQUQ ELMLƏRİ 5606.01 - Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi; hüquq və dövlət haqqında təlimlər tarixi FD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
213 Bakı Dövlət Universiteti HÜQUQ ELMLƏRİ 5608.01 - Mülki hüquq; sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq FD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2022