Müdafiə tarixi Soyad, ad, ata adı Dissertasiyanın adı Avtoreferat Elm sahəsi İxtisasın şifri və adı İddia olunan elmi dərəcə Müdafiənin keçiriləcəyi yer
1 25.05.2022 Hüseynova Nazilə Adil qızı Cənub bölgəsinin xalq sənəti nümunələrinin bədii xüsusiyyətləri Sənətşünaslıq 6218.01 - Dekorativ tətbiqi sənət Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası, Bakı, Heydər Əliyev prospekti, 26.
2 25.05.2022 Ağayeva Samirə Vəliyulla qızı İnkişafın müxtəlif mərhələlərində siçovulların baş beyin strukturlarında qayt sistemi komponentlərinə toluolun təsiri Biologiya elmləri 2411.01 - İnsan və heyvan fiziologiyası Fəlsəfə doktoru AMEA akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu, Bakı, Şərifzadə küçəsi 78.
3 25.05.2022 Rüstəmova Sevinc İlham qızı Məhsəti Gəncəvi və Azərbaycan musiqi mədəniyyəti Sənətşünaslıq 6213.01 - Musiqi sənəti Fəlsəfə doktoru Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası, Bakı, Ş.Bədəlbəyli, 98.
4 25.05.2022 Əhmədova Aygül Şahmirzə qızı Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin əmək mahnıları: tipologiya və semantikası Sənətşünaslıq 6213.01 - Musiqi sənəti Fəlsəfə doktoru Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası, Bakı, Ş.Bədəlbəyli, 98.
5 26.05.2022 Sultanova Xanım Rza qızı XX yüzil Azərbaycan poeziyasında mifopoetik ənənə Filologiya elmləri 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid Elmlər doktoru AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyat İnstitutu, Bakı, Hüseyn Cavid, 115.
6 26.05.2022 Vəlizadə Kamran Rövşən oğlu Cəmiyyətin siyasi həyatında dəyərlərin rolu Fəlsəfə 7207.01 - Sosial fəlsəfə Fəlsəfə doktoru AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu, Bakı, Hüseyn Cavid, 115.
7 27.05.2022 İbrahimov Firdovsi Nəbi oğlu Ürəyin işemik xəstəliyinin kəskin formalarında invaziv müdaxilənin effektivliyinin qiymətləndirilməsi Tibb elmləri 3218.01 - Kardiologiya Elmlər doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə, 14.
8 27.05.2022 Koçak Aygün Zahid qızı Kitabxanalarda bibliometriya: mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri Tarix 3356.01 - Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq Fəlsəfə doktoru AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, Bakı, H.Cavid prospekti, 115.
9 27.05.2022 Fətəliyeva Yeganə Nail qızı İxracın stimullaşdırmasında kreditləşmə mexanizmlərinin rolunun qiymətləndirilməsi İqtisad elmləri 5310.01 - Dünya iqtisadiyyatı Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Bakı, İstiqlaliyyət, 6.
10 27.05.2022 Rəhimov Anar Bəybala oğlu Dinamik sistemlər üçün funksiyaların verilmiş siniflərində tərs və optimal idarəetmə məsələlərinin tədqiqi və ədədi həlli Riyaziyyat 1203.01 - Kompüter elmləri Elmlər doktoru AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, Bakı, B. Vahabzadə, 68.
11 27.05.2022 Hacıyeva Günel Nazim qızı Azərbaycanda memarlıq və inşaat üzrə kitabxana-informasiya resursları Tarix 3356.01 - Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq Fəlsəfə doktoru AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, Bakı, H.Cavid prospekti, 115.
12 27.05.2022 Qasımova Həmidə İsgəndər qızı Yuxarı sinif şagirdlərində təşkilatçılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılması üzrə işin sistemi Pedaqogika 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi Fəlsəfə doktoru Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu,Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 1.
13 27.05.2022 Əliyeva Rahibə Şanxay qızı Abşeronun tarixi-mədəniyyət qoruqlarının memarlıq-kompozisiya xüsusiyyətləri və onların mühafizəsi Memarlıq 6401.01 - Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərpası və rekonstruksiyası Elmlər doktoru Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı, A.Sultanova, 11.
14 27.05.2022 Seyidov Daşqın Ələkbər oğlu Müntəzəm cəbrlərin çəkili endomorfizmlərinin spektral xassələri Riyaziyyat 1202.01 - Analiz və funksional analiz Fəlsəfə doktoru AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı, B.Vahabzadə küçəsi, 9.
15 27.05.2022 Xudaverdiyeva Samirə Fərman qızı Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan süddüyənkimilər (Euphorbiaceae Juss.) fəsiləsi: bioekoloji xüsusiyyətləri, ehtiyatı və fitokimyəvi tərkibi Biologiya elmləri 2417.01 - Botanika Fəlsəfə doktoru AMEA Botanika İnstitutu, Bakı, Badamdar şossesi, 40.
16 31.05.2022 Mehdiyev Ülfət Rüfət oğlu İnsan kapitalı Azərbaycan Respublikasının davamlı inkişafının faktoru kimi Siyasi elmlər 5902.17 - Davamlı inkişafın idarə edilməsi Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Bakı, Lermontov, 74.
17 31.05.2022 Hüseynova Rəna Hüseynağa qızı German dillərində zaman kateqoriyasının diaxroniyası Filologiya elmləri 5708.01 - German dilləri Elmlər doktoru Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı, Rəşid Behbudov küçəsi, 134.
18 31.05.2022 Kərimova Rəna Arif qızı Ədalət və inkişaf partiyası iqtidari dövründə Türkiyə Respublikasının Cənubi Qafqaz siyasəti (siyasi və müqayisəli təhlil. 2002- 2014) Siyasi elmlər 5904.01 - Siyasi institutlar və sistemlər Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Bakı, Lermontov, 74.
19 31.05.2022 İsmayılov Orxan Dövlət oğlu Quyuların istismarı zamanı parafinli neftlərin və aqressiv mühitin yaratdığı mürəkkəbləşmələrin aradan qaldırılması üçün yeni üsulların işlənməsi Texnika elmləri 2525.01 - Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Bakı, D. Əliyeva, 227.
20 31.05.2022 İbrahimova Aidə Qüdrət qızı Qax rayonunun florasının öyrənilməsi və səmərəli istifadəsi Biologiya elmləri 2417.01 - Botanika Fəlsəfə doktoru AMEA Botanika İnstitutu, Bakı, Badamdar şossesi, 40.
21 31.05.2022 Zəkiyeva İlhamə Həşim qızı Təbii adsorbentlərin səthinin elektrik boşalmasının təsiri ilə modifikasiyası Texnika elmləri 3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi Fəlsəfə doktoru AMEA akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı, Xocalı prospekti, 30.
22 31.05.2022 Quliyev Allahşükür Əzizağa oğlu Adi və xüsusi törəməli, kəsr tərtibli diferensial tənliklərin fundamental həllərinin alınması üçün faktorizasiya üsulu Riyaziyyat 1211.01 - Diferensial tənliklər Fəlsəfə doktoru Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, akademik Z.Xəlilov, 23.
23 31.05.2022 Qəhrəmanov Elgün Söhbət oğlu Türkiyə-Rusiya siyasi münasibətləri (1991-2013-cü illər) Tarix 5502.01 - Ümumi tarix Fəlsəfə doktoru Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, akademik Z.Xəlilov, 23.
24 31.05.2022 Əkbərova Aygün Fazil qızı Neftin çıxarılması və hazırlanması üçün yeni tərkiblərin işlənməsi və tətbiqi Texnika elmləri 2525.01 - Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Bakı, D. Əliyeva, 227.
25 31.05.2022 Abbasova Elnurə Alim qızı Azərbaycan və ərəb dillərində hal kateqoriyasının diaxronik aspektləri Filologiya elmləri 5714.01 - Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik Fəlsəfə doktoru AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, H.Cavid prospekti, 115.
26 31.05.2022 Məmmədova Esmira Tarverdi qızı Yayılmış irinli peritonitin müalicəsinin optimallaşdırılması Tibb elmləri 3213.01 - Cərrahlıq Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə, 14.
27 31.05.2022 Süleymanova Liliya Çingiz qızı Polimer dielektriklərdə struktur dəyişmələrinə müvafiq elektrofiziki xüsusiyyətlərinin fərqlənməsinin fiziki mexanizmiləri Texnika elmləri 3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi Fəlsəfə doktoru AMEA akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı, Xocalı prospekti, 30.
28 31.05.2022 Qaybalıyeva Nigar Kamil qızı Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanılması və möhkəmləndirilməsi Tarix 5503.02 - Vətən tarixi Fəlsəfə doktoru Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, akademik Z.Xəlilov, 23.
29 31.05.2022 Qurbanov Sənan Qabil oğlu Abşeron yarımadasında aqromeliorativ tədbirlərin boz-qonur torpaqların su-fiziki xassə və rejimlərinə təsiri Aqrar elmlər 2511.01 - Torpaqşünaslıq Fəlsəfə doktoru AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, Bakı, Məmməd Rahim küçəsi, 5.
30 31.05.2022 Kərimova Mehriban Nurməmməd qızı Cırlaşan elliptik-parabolik tənliklərin həllərinin araşdırılması Riyaziyyat 1211.01 - Diferensial tənliklər Fəlsəfə doktoru AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı, B.Vahabzadə küçəsi, 9.
31 01.06.2022 Şahbazlı Aydan Novruz qızı Türk xalqlarının möhürlərinin bədii xüsusiyyətləri (erkən orta əsrlər) Sənətşünaslıq 6218.01 - Dekorativ tətbiqi sənət Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası, Bakı, Heydər Əliyev prospekti, 26.
32 01.06.2022 Bədəlova Aynur Oqtay qızı Əhali arasında emosional streslərin yayilmasının tibbi-sosial qiymətləndirilməsi və ilkin tibb şəraitində profilaktikanın təşkili Tibb elmləri 3212.01 - Səhiyyə və onun təşkili Fəlsəfə doktoru Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi, Bakı, Cavadxan küç., 32/15.
33 02.06.2022 Məmmədova Aygün Ənvər qızı Bətndaxili infeksiya ilə doğulan uşaqların erkən yaşda sağlamlığının kompleks qiymətləndirilməsi Tibb elmləri 3220.01 - Pediatriya Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə, 14.
34 02.06.2022 İmaməliyeva Samirə Zakir qızı Talliumun nadir torpaq elementləri ilə telluridlərinin və onlar əsasında çoxkomponentli fazaların alınmasının fiziki-kimyəvi əsasları Kimya 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya Elmlər doktoru AMEA akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Bakı, H.Cavid prospekti, 113.
35 03.06.2022 Quliyev Samir Zakir oğlu Bəzi sinif parametrik identifikasiya və optimal idarəetmə məsələlərinin ədədi həlli Riyaziyyat 1203.01 - Kompüter elmləri Elmlər doktoru AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, Bakı, B. Vahabzadə, 68.
36 03.06.2022 Məmmədov Nəbi Yusif oğlu Azərbaycanda yeni şəhərlərin formalaşması və inkişafı (Mingəçevir, Şirvan və Sumqayıt şəhərlərinin timsalında) Memarlıq 6405.01 - Şəhərsalma, yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması, landşaft memarlığı Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı, A.Sultanova, 11.
37 03.06.2022 Quliyeva Nərmin Rafiq qızı Radiasiya və duz streslərinin lobya bitkisində energetik mübadilə fermentlərinin fəalliğına təsiri Biologiya elmləri 2418.01 - Radiobiologiya Fəlsəfə doktoru AMEA-nın Radiasiya Problemləri İnstitutu, Bakı, B.Vahabzadə küçəsi, 9.
38 03.06.2022 Vəliyeva Sevinc Tofiq qızı Kiçikyaşlı məktəblilərdə təbiətə həssas və qayğıkeş münasibətin formalaşdırılması yolları Pedaqogika 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi Fəlsəfə doktoru Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Naxçıvan MR, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 1.
39 06.06.2022 Hümbətova Ayna Abuş qızı Kiçikyaşlı məktəblilərin intellektual potensialının inkişafında müəllimin rolu Psixologiya 6104.01 - Pedaqoji psixologiya Fəlsəfə doktoru Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, akademik Z.Xəlilov, 23.
40 06.06.2022 Vəliyeva Bəyimxanım Ənvər qızı Xan Şuşinskinin ifacılıq xüsusiyyətləri və muğam sənətində tutduğu yer Sənətşünaslıq 6213.01 - Musiqi sənəti Fəlsəfə doktoru Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası, Bakı, Ş.Bədəlbəyli, 98.
41 06.06.2022 Cavadov Nəriman Fərman oğlu Karbon nanostrukturlarının sintezinin fiziki - texnoloji xüsusiyyətləri və tətbiqi aspektləri Texnika elmləri 3311.02 - Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları Fəlsəfə doktoru Milli Aviasiya Akademiyası, Bakı, Mərdəkan pr. 30.
42 06.06.2022 Abbasova Gülnur Oqtay qızı Kiçik yaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyətində generalizasiya hadisəsinin təzahürü və onun aradan qaldırılmasının psixoloji xüsusiyyətləri Psixologiya 6104.01 - Pedaqoji psixologiya Fəlsəfə doktoru Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, akademik Z.Xəlilov, 23.
43 06.06.2022 Muradzadə Leyla Rauf qızı Azərbaycan a capella xor musiqisində muğamın təcəssümü (1990-ci illərə qədər) Sənətşünaslıq 6213.01 - Musiqi sənəti Fəlsəfə doktoru Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası, Bakı, Ş.Bədəlbəyli, 98.
44 07.06.2022 Kərimova Validə Sabir qızı Noam Xomskinin sintaktik təlimində cümlənin alt və üst qatlari konsepsiyası Filologiya elmləri 5708.01 - German dilləri Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı, Rəşid Behbudov küçəsi, 134.
45 07.06.2022 Mütəllimova Anaxanım Sahib qızı Mobil robotların texniki görmə informasiya-ölçmə sistemlərinin dəqiqliyinin artırılması Texnika elmləri 3337.01 - İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə) Fəlsəfə doktoru Sumqayıt Dövlət Universiteti, Sumqayıt, 43cü məhəllə.
46 07.06.2022 Sayılov Qalib Əmirağa oğlu Azərbaycan folklorunun bədii sistemində İslam kanonları Filologiya elmləri 5719.01 - Folklorşünaslıq Elmlər doktoru AMEA Folklor İnstitutu, Bakı, 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 31.
47 07.06.2022 İmanov Hüseyn Əbülfəz oğlu Arsen(V) sulfidin Cu+, Ag+, Tl+, Cu+2, Pb+2 duzları ilə su və üzvi mühitdə qarşılıqlı təsir şəraitinin araşdırılması, alınan birləşmələrin fiziki-kimyəvi tədqiqi Kimya 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya Fəlsəfə doktoru AMEA Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 76.
48 07.06.2022 Cumayeva Sədaqət Mustafa qızı Müasir alman dilində üç -, dördüzvlü fonem birləşmələri (eksperimental-fonetik tədqiqat) Filologiya elmləri 5708.01 - German dilləri Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı, Rəşid Behbudov küçəsi, 134.
49 07.06.2022 Öztürk Enver Fazlıoğlu Ahısqa türklərinin ədəbiyyatında sürgün mövzusunun poetikası Filologiya elmləri 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid Fəlsəfə doktoru Bakı Slavyan Universiteti, Bakı, S.Rüstəm küçəsi, 33.
50 08.06.2022 Rzayeva Nərminə Xəlil qızı Heykəltəraş Elmira Hüseynova yaradıcılığının bədii-plastik xüsusiyyətləri Sənətşünaslıq 6215.01 - Təsviri sənət Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası, Bakı, Heydər Əliyev prospekti, 26.
51 10.06.2022 Həsənov Şahmar Umud oğlu Şimali Azərbaycanda Rusiya kommersiya banklarının fəaliyyəti (XIX-XX əsrin əvvəlləri) Tarix 5503.02 - Vətən tarixi Fəlsəfə doktoru AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, Bakı, H.Cavid prospekti, 115.
52 10.06.2022 Aslanova Elnura Kamil qızı Lənkəran bölgəsində siçanlar və siçancıqkimilərin (Rodentia: Muridae, Cricetidae) helmintlərinin növ müxtəlifliyi, onların yayılmasının landşaft-ekoloji xüsusiyyətləri Biologiya elmləri 2429.01 - Parazitologiya Fəlsəfə doktoru AMEA Zoologiya İnstitutu, Bakı, A.Abbaszadə, 1128-ci keçid, 504-cü məhəllə.
53 10.06.2022 Həmidov Famil Meyxoş oğlu Dağ-mədən sənayesində tətbiq olunan üyüdücü dəyirmanların işgörmə qabiliyyətinin artırılması Texnika elmləri 3313.02 - Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Bakı, Azadlıq prospekti, 34
54 10.06.2022 İbadullayeva Adıgözəlova Kifayət Pənah qızı Reproduktiv yaş dövründə oliqomenoreyanın etiologiyasında autoanticisimlərin rolu Tibb elmləri 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya Fəlsəfə doktoru Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkmilləşdirmə İnstitutu, Bakı, Müzəffər Həsənov küç. 35.
55 10.06.2022 Rəsulova Mərcanə Ağahəsən qızı Xroniki psixi xəstələrdə stomatoloji statusun korreksiyası Tibb elmləri 3226.01 - Stomatologiya Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə, 14.
56 10.06.2022 Yusifova Cəmilə Yusif qızı Azərbaycanın dərman bitkiləri və onların emalı tullantıları – bioloji fəal maddələr və dərman vasitələrinin yeni mənbələridir Əczaçılıq elmləri 3400.02 - Əczaçılıq kimyası, farmakoqnoziya Elmlər doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə, 14.
57 24.06.2022 Cabbarov Fərhad Rafiq oğlu Rusiya imperiyasının Şimali Azərbaycanda milli siyasəti və 1905-1906-ci illərdə kütləvi qırğınlar Tarix 5503.02 – Vətən tarixi - 5502.01 – Ümumi tarix Elmlər doktoru AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, Bakı, H.Cavid prospekti, 115.

Qeyd: Dissertasiya müdafiələri ilə bağlı rəy və təkliflərinizi saytın "Əlaqə" bölməsindən müraciət etməklə təqdim edə bilərsiniz.