Müdafiə tarixi Soyad, ad, ata adı Dissertasiyanın adı Avtoreferat Elm sahəsi İxtisasın şifri və adı İddia olunan elmi dərəcə Müdafiənin keçiriləcəyi yer
1 07.09.2022 Allahverdiyeva Leyli Əli qızı İnformasiya xidmətlərinin liberallıq dərəcəsinin ölçülməsi və iqtisadi təsirlərinin qiymətləndirilməsi İqtisad elmləri 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə Elmlər doktoru AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, Bakı, Hüseyn Cavid, 115.
2 07.09.2022 Sadıqov Rövşən Eldar oğlu Quyu yığım sistemlərində avadanlıqların və boru xətlərinin istismar müddətinin artırılması üçün innovativ üsulların işlənməsi Texnika elmləri 3354.01 - Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Bakı, D. Əliyeva, 127.
3 09.09.2022 Həsənova Könül Zaur qızı İşığın intensivliyinin və spektr tərkibinin tomat genotiplərinin morfofizioloji xüsusiyyətlərinə və məhsuldarlığına təsiri Biologiya elmləri 2411.02 - Bitki fiziologiyası Fəlsəfə doktoru AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, Bakı, İzzət Nəbiyev küçəsi, 11.
4 13.09.2022 Quliyeva Türkan Müşviq qızı Maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli polietilen matrisində stabilləşdirilmiş metal oksidləri (Cu2O, ZnO) əsasında nanokompozitlərin alınması və tədqiqi Kimya 2318.01 - Kompozit materialların kimyası və texnologiyası Fəlsəfə doktoru AMEA Polimer Materialları İnstitutu, Sumqayıt, S.Vurğun küçəsi, 124.
5 14.09.2022 Əhmədoğlu Abbasəli Həsən oğlu “Beovulf” və “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında qəhrəmanlıq kodları Filologiya elmləri 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı, Rəşid Behbudov küçəsi, 134.
6 14.09.2022 Mehdizadə Rəxşan Ramiz qızı İngilis dilində sözalınma prosesinə din amilinin təsiri Filologiya elmləri 5708.01 - German dilləri Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı, Rəşid Behbudov küçəsi, 134.
7 15.09.2022 Məmmədova Nərmin Hamlet qızı Müstəqillik dövrü Lənkəran ədəbi mühiti Filologiya elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı Fəlsəfə doktoru AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, Bakı, H.Cavid prospekti, 115.
8 15.09.2022 Əliyeva Şəhanə Urfan qızı Azərbaycan dramaturgiyasında semiotik kodlardan istifadə prinsipləri Filologiya elmləri 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid Fəlsəfə doktoru AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, Bakı, H.Cavid prospekti, 115.
9 16.09.2022 Əliyeva İradə Zülfəli qızı Müasir dövrdə Azərbaycanda ekoloji problemlərin biblioqrafik informasiya təminat; Tarix 3356.01 - Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq Fəlsəfə doktoru AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, Bakı, H.Cavid prospekti, 115.
10 16.09.2022 Tağıyev Şaiq Şahin oğlu Yeniyetmələrdə azərbaycançılıq ideologıyasının formalaşdırılması üzrə işin sistemi Pedaqogika 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi Fəlsəfə doktoru Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu,Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 1.
11 16.09.2022 Fətdayeva Aytən Xanbala qızı Azərbaycanda yayılan dazıotu (Hypericum lL) cinsi növlərinin sistematikası və bioekoloji xüsusiyyətləri Biologiya elmləri 2417.01 - Botanika Fəlsəfə doktoru AMEA Botanika İnstitutu, Bakı, Badamdar şossesi, 40.
12 16.09.2022 Sadıqzadə Hicran Əzizağa qızı Azərbaycan bəstəkarlarının musiqili səhnə əsərləri məktəblilərin estetik mədəniyyətinin formalaşmasının mühüm vasitəsi kimi Pedaqogika 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə) Elmlər doktoru Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası, Bakı, Ş.Bədəlbəyli, 98.
13 16.09.2022 Nəbiyeva Fəridə Oktay q. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda ailə ənənələrinə hörmət hissinin aşılanması Pedaqogika 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi Fəlsəfə doktoru Naxçıvan MR, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 1, AZ7003, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu.
14 19.09.2022 Abdurahmanova Röya Qəzənfər qızı İngilis dilində sintaktik səviyyədə transformasiya məsələləri noam xomskinin minimalist proqramı kontekstində Filologiya elmləri 5708.01 - German dilləri Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı, Rəşid Behbudov küçəsi, 134.
15 19.09.2022 Putayeva Elnarə Eldar qızı Amerikan ingiliscəsində linqvokulturoloji variativlik Filologiya elmləri 5708.01 - German dilləri Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı, Rəşid Behbudov küçəsi, 134.
16 20.09.2022 Ömərov Taryel İsgəndər o. Aşırı piylənməli xəstələrdə bariatrik-metabolik cərrahi müalicənin optimallaşdırılması Tibb elmləri 3213.01 - Cərrahlıq Elmlər doktoru AZ 1022, Bakı şəh., Ə. Qasımzadə küç., 14.
17 20.09.2022 Məmmədova Leyla Rəşid qızı Azərbaycan KİV sistemində yeni medianın formalaşması və konvergensiya prosesi Filologiya elmləri 5720.01 - Jurnalistika Fəlsəfə doktoru AMEA Folklor İnstitutu, Bakı, 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 31.
18 20.09.2022 Həsənli-Qəribova Şəbnəm Rasim qızı XIII-XVI əsrlər türk dillərində elmi üslub Filologiya elmləri 5710.01 - Türk dilləri Elmlər doktoru AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, H.Cavid prospekti, 115.
19 21.09.2022 Abbasov Kamran Maarif oğlu Azərbaycan Respublikasında hesabatlılığın və şəffaflığın artırılmasında auditin rolunun gücləndirilməsi İqtisad elmləri 5303.01 - Mühasibat uçotu Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Gəncə, Atatürk prospekti, 450.
20 21.09.2022 Hüseynova Mehriban Rövşən qızı Yeyinti sənayesində təşkilati-iqtisadi idarəetmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi İqtisad elmləri 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Gəncə, Atatürk prospekti, 450.
21 22.09.2022 Yusubova Səbinə Eldar qızı Fosfor-molibden heteropoliturşusunun iştirakı ilə izopropil spirtinin diizopropil efirinə çevrilməsi Kimya 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz Fəlsəfə doktoru AMEA akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Bakı, H.Cavid prospekti, 113.
22 23.09.2022 Süleymanova Şəhla Zal q. Didaktik oyunlar kiçikyaşlı məktəblilərdə bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılması vasitəsi kimi Pedaqogika 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi Fəlsəfə doktoru Naxçıvan MR, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 1, AZ7003, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu.
23 23.09.2022 Abbasəliyeva Könül Tofiq qızı Ağciyərin xronik obstruktiv xəstəliyinin ağır kəskinləşmələrində sistem, pulmonar biomarkerlərin klinik əhəmiyyəti və xəstəliyin müalicəsinin optimallaşdırılması Tibb elmləri 3205.01 - Daxili xəstəliklər Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə, 14.
24 23.09.2022 Nəcəfova Bikə Əliyulla qızı Azərbaycan ədəbi tənqidində tarixilik və müasirlik problemi (1960-1980-ci illər nəsrində) Filologiya elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı Fəlsəfə doktoru AMEA Folklor İnstitutu, Bakı, 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 31.
25 23.09.2022 Nuriyev Əziz Məhəmməd oğlu Turizm sektorunda idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsinə qeyri-səlis yanaşma Texnika elmləri 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Bakı, Azadlıq prospekti, 34.
26 23.09.2022 Hacıyeva Günel Razim qızı 2m tərtib dirak operatorunun məxsusi və qoşulmuş vektor-funksiyaları üzrə spektral ayrılışın yığılması Riyaziyyat 1211.01 - Diferensial tənliklər Fəlsəfə doktoru AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı, B.Vahabzadə küçəsi, 9.
27 23.09.2022 Allahquluyeva Mehriban Səməd qızı Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanında sosial-siyasi və milli-mənəvi ideallar (1991-2010-cu illər) Filologiya elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı Fəlsəfə doktoru AMEA Folklor İnstitutu, Bakı, 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 31.
28 23.09.2022 Abbaszadə Jalə Tofiq q. İbtidai sinif şagirdlərinin tərbiyəsində Heydər Əliyev irsindən istifadənin səmərəli təşkilinin sistemi Pedaqogika 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi Fəlsəfə doktoru Naxçıvan MR, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 1, AZ7003, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
29 23.09.2022 Qasımova Şəhla Ədalət qızı Şamaxı və İsmayıllı rayonlarında Asteraceae dumort. fəsiləsinin faydalı bitkilərinin ehtiyatı və istifadəsinin perspektivliyi Biologiya elmləri 2417.01 - Botanika Fəlsəfə doktoru AMEA Botanika İnstitutu, Bakı, Badamdar şossesi, 40.
30 27.09.2022 Əhmədova Sevinc İslam qızı Azərbaycan və ingilis linqvokulturologiyasında “ailə” konsepti Filologiya elmləri 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi Fəlsəfə doktoru AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, H.Cavid prospekti, 115.
31 27.09.2022 Zeynallı Günel Nizami qızı Azərbaycan musiqi mədəniyyəti kontekstində bəstəkar Sərdar Fərəcovun yaradıcılıq fəaliyyəti Sənətşünaslıq 6213.01 - Musiqi sənəti Fəlsəfə doktoru Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası, Bakı, Ş.Bədəlbəyli, 98.
32 27.09.2022 Bəşirova Dilbər Oqtay q. Azərbaycan dilində etnotoponimlərin linqvistik təhlili Filologiya elmləri 5706.01 - Azərbaycan dili Fəlsəfə doktoru Bakı şəhəri, Az 1143, H.Cavid prospekti 115, V mərtəbə, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.
33 27.09.2022 Kılınçer Zafer Kemal Azərbaycan qaraçıları və Türkiyə romanları musiqisinin tədqiqi (Azərbaycan Ağdaş-Yevlax və Türkiyənin Çukurova bölgələrinin nümunəsində) Sənətşünaslıq 6213.01 - Musiqi sənəti Fəlsəfə doktoru Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası, Bakı, Ş.Bədəlbəyli, 98.
34 27.09.2022 Hüseynova Dilbər Qurban qızı Klassik ərəbdilli poeziyada şeir və musiqinin qarşılıqlı əlaqələri Filologiya elmləri 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) Fəlsəfə doktoru AMEA Z.M.Bünyadov adına Şərqşqnaslıq İnstitutu, Bakı, Hüseyn Cavid prospekti, 115.
35 28.09.2022 Əzizov Anar Əli oğlu Azərbaycan Respublikasının turizm sahəsində sahibkarlığın formalaşdırılması və inkişafı İqtisad elmləri 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı Elmlər doktoru Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Gəncə, Atatürk prospekti, 450.
36 29.09.2022 Şəfizadə Sima Tofik qızı Müasir Azərbaycan və Türkiyə hekayələrində milli xarakter problemi (1995–2015 – ci il) Filologiya elmləri - Fəlsəfə doktoru AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, Bakı, H.Cavid prospekti, 115.
37 29.09.2022 Məmmədova Aynur Məmməd qızı XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycan ədəbi tənqidində klassik irs probleminə müasir baxış Filologiya elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı Fəlsəfə doktoru AMEA Folklor İnstitutu, Bakı, 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 31.
38 29.09.2022 Kərimli Aynur Atəş q. Müasir ingilis və azərbaycan dillərində nəticə budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin variativliyi Filologiya elmləri 5714.01 - Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik Fəlsəfə doktoru Bakı, AZ 1143, H.Cavid prospekti 115, V mərtəbə, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.
39 29.09.2022 Qurbanova Aygül Azər qızı “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda nəzm və nəsr problemi Filologiya elmləri 5719.01 - Folklorşünaslıq Fəlsəfə doktoru AMEA Folklor İnstitutu, Bakı, 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 31.
40 29.09.2022 Qurbanzadə Fatma Nazim qızı Müxtəlifsistemli dillərdə ellipsisin funksional-koqnitiv xüsusiyyətləri Filologiya elmləri 5714.01 - Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik Fəlsəfə doktoru AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, H.Cavid prospekti, 115.
41 29.09.2022 İbrahimova Vüsalə İlqar qızı ABŞ və Azərbaycan nəsrində müharibə mövzusunda əsərlərin janr xüsusiyyətləri Filologiya elmləri 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid Fəlsəfə doktoru AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, Bakı, H.Cavid prospekti, 115.
42 30.09.2022 Yaqubova Mehriban Məmməd qızı Üçtərtibli bəzi xüsusi törəməli tənliklər üçün optimal idarəetmə məsələləri Riyaziyyat 1214.01 - Dinamik sistemlər və optimal idarəetmə Fəlsəfə doktoru AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı, B.Vahabzadə küçəsi, 9.
43 30.09.2022 Qafarov Vasif Vaqif oğlu Birinci dünya müharibəsi illərində Osmanlı imperiyasının Azərbaycan siyasəti Tarix 5502.01 - Ümumi tarix Elmlər doktoru AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, Bakı, H.Cavid prospekti, 115.
44 30.09.2022 Hüseynova Turanə Əhmədağa qızı Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyətində temperament tiplərinin nəzərə alınması Psixologiya 6104.01 - Pedaqoji psixologiya Fəlsəfə doktoru Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, akademik Z.Xəlilov, 23.
45 30.09.2022 Əhmədova Tamella Əhməd qızı Texnoloji proseslərdə lokal intellektual ölçmə və idarəetmə qurğularının işlənməsi (robototexnoloji komplekslərdə) Texnika elmləri 3337.01 - İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə) Elmlər doktoru Azərbaycan Texniki Universiteti, Bakı, Hüseyn Cavid Prospekti, 25.
46 30.09.2022 Rza-zadə Nuray Rauf qızı Xidmət sahəsi müəssisələrinin innovativ inkişafında strateji menecmentin təkmilləşdirilməsi İqtisad elmləri 5311.01 - Müəssisələrin təşkili və idarə olunması Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Bakı, Azadlıq prospekti, 16/21.
47 30.09.2022 Quliyeva Günay Fəxrəddin qızı Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının Gymnospermae şöbəsi bitkiləri: sistematikası, bioekologiyası və fitosenologiyası Biologiya elmləri 2417.01 - Botanika Fəlsəfə doktoru AMEA Botanika İnstitutu, Bakı, Badamdar şossesi, 40.
48 30.09.2022 Bəylərova-Ələkbərova Bahar Elxan qızı Yeniyetmələrin təlim motivinin formalaşmasına musiqinin psixoloji təsiri Psixologiya 6104.01 - Pedaqoji psixologiya Fəlsəfə doktoru Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, akademik Z.Xəlilov, 23.
49 03.10.2022 Allahverdiyeva Fəridə Məhəmmədəli qızı Müasir ingilis dilində sadə cümlələrin invariant modelləri və variativliyi Filologiya elmləri 5708.01 - German dilləri Elmlər doktoru Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı, Rəşid Behbudov küçəsi, 134.
50 05.10.2022 Məmmədrzayeva Firəngiz Tofiq qızı Özlü-elastiki maye ilə dinamik təmasda olan möhkəmləndirilmiş anizotrop silindrik qabığın rəqsləri Texnika elmləri 3305.08 - Hidrotexniki tikinti Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı, A.Sultanova, 11.
51 06.10.2022 Nağıyeva Şəhla Bədir qızı Poetik tərcümədə obrazlar sisteminin verilməsi üsulları (Azərbaycan və ingilis poeziyasının qarşılıqlı tərcüməsində adekvatlığın saxlanması) Filologiya elmləri 5715.01 – Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid - 5718.01 – Dünya ədəbiyyatı (ingilis ədəbiyyatı) Elmlər doktoru Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı, Rəşid Behbudov küçəsi, 134.
52 07.10.2022 Qasımova Afaq Mustafa qızı Azərbaycan qaçaq dastanları ənənəsi və “Qaçaq Nəbi” Filologiya elmləri 5719.01 - Folklorşünaslıq Fəlsəfə doktoru AMEA Folklor İnstitutu, Bakı, 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 31.
53 07.10.2022 Qadaşova Aybəniz Azik qızı Azərbaycan və ingilis nağıllarında qəliblərin tipologiyası Filologiya elmləri 5719.01 - Folklorşünaslıq Fəlsəfə doktoru AMEA Folklor İnstitutu, Bakı, 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 31.
54 10.10.2022 Quliyeva Qərənfil Dünyamin qızı Azərbaycan mətbuatşünaslığının təşəkkülü və formalaşması (1900-2000) Filologiya elmləri 5720.01 - Jurnalistika Elmlər doktoru AMEA Folklor İnstitutu, Bakı, 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 31.
55 14.10.2022 Əliyev Oruc Söhrab oğlu Azərbaycan nağıllarının poetikası Filologiya elmləri 5719.01 - Folklorşünaslıq Elmlər doktoru AMEA Folklor İnstitutu, Bakı, 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 31.

Qeyd: Dissertasiya müdafiələri ilə bağlı rəy və təkliflərinizi saytın "Əlaqə" bölməsindən müraciət etməklə təqdim edə bilərsiniz.