Müdafiə tarixi Soyad, ad, ata adı Dissertasiyanın adı Avtoreferat Elm sahəsi İxtisasın şifri və adı İddia olunan elmi dərəcə Müdafiənin keçiriləcəyi yer
1 29.11.2021 Abdulsəlimli İbrahim Məmmədrəhim oğlu Azərbaycan təhsil sistemində keyfiyyətin təminatı problemlərinin təhlili Sosiologiya 6312.01 - Sosiologiyanın nəzəriyyəsi, metodologiyası və tarixi Fəlsəfə doktoru AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu, Bakı, Hüseyn Cavid prospekti 115.
2 29.11.2021 Nəsibova Esmira Mirzə qızı Uşaqlarda bir günlük cərrahiyyədə anesteziya metodlarının optimallaşdırılması Tibb elmləri 3231.01 - Anesteziologiya və reanimatologiya Elmlər doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə. Qasımzadə, 14.
3 29.11.2021 Haqverdiyeva Kəmalə Əziz qızı Ərzaq istehlakçıları ilə münasibətlərin idarə edilməsi sistemlərinin təkmilləşdirilməsi İqtisad elmləri 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Gəncə şəhəri, Atatürk prospekti, 450.
4 29.11.2021 Salıfov Tural Mahmud oğlu Azərbaycanda turizmin inkişafına sosial-mədəni amillərin təsiri Sosiologiya 6307.01 - Sosial dəyişiklik və inkişaf Fəlsəfə doktoru AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu, Bakı, Hüseyn Cavid prospekti 115.
5 29.11.2021 Mehdiyeva Nuşabə Zahir qızı Azərbaycan respublikasında qeyri-neft sektorunun inkişafının stimullaşdırılması istiqamətləri İqtisad elmləri 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Gəncə şəhəri, Atatürk prospekti, 450.
6 30.11.2021 Ramazanova Leyla Mirzə qızı XX əsrin I yarısı Azərbaycan filoloji fikrində Avropa ədəbiyyatı məsələləri Filologiya elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı Fəlsəfə doktoru AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, Bakı, H.Cavid prospekti, 115.
7 30.11.2021 Süleyman Turxan Raquf oğlu Siyasi münaqişələrin həlli modelləri: müqayisəli təhlil Siyasi elmlər 5901.01 - Beynəlxalq münasibətlər Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Bakı, M.Lermontov küç., 74.
8 30.11.2021 Zeynallı Günel Fazil qızı İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin romanlarında lirik-psixoloji üslubun təzahür formaları Filologiya elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı Fəlsəfə doktoru Sumqayıt Dövlət Universiteti, Sumqayıt şəhəri, 43-cü məhəllə.
9 30.11.2021 Abbasova Günay Firdovsi qızı Samux rayonu üzümaltı boz-qəhvəyi torpaqların aqroekoloji səciyyəsi və münbitliyinin idarə edilməsi Aqrar elmlər 2426.01-Ekologiya - 3101.01- Aqrokimya Fəlsəfə doktoru AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, Bakı, Məmməd Rahim küçəsi 5.
10 30.11.2021 Eyvazova Tutu Ramiz qızı Müasir Azərbaycan cəmiyyətində sosial təhlükəsizlik problemi (sosioloji təhlil) Sosiologiya 6310.01 - Sosial problemlər Fəlsəfə doktoru Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23.
11 30.11.2021 İmaməliyeva Günay Sərdar qızı “Oğuznamə”də feilin zaman kateqoriyası Filologiya elmləri 5706.01 - Azərbaycan dili Fəlsəfə doktoru Sumqayıt Dövlət Universiteti, Sumqayıt şəhəri, 43-cü məhəllə.
12 30.11.2021 Əliyev Ülvi Məmmədəli oğlu Sosial xidmət sahəsində dövlət sifarişlərinin həyata keçirilməsində qeyri-hökumət təşkilatlarının rolu Sosiologiya 6310.01 - Sosial problemlər Fəlsəfə doktoru Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23.
13 30.11.2021 Əliyev Nicat Ramiz oğlu Yeniyetmə şəxsiyyətinin formalaşmasında yaşıdlarla qarşılıqlı münasibətlərin rolu Psixologiya 6104.01 - Pedaqoji psixologiya Fəlsəfə doktoru Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23.
14 30.11.2021 Qanbayeva Şəbnəm Faiq qızı Müxtəlif yaş dövrlərində qadın kiçik çanağının və onun bəzi orqanlarının morfometrik, topoqrafik xüsusiyyətləri Tibb elmləri 3241.01 - İnsan anatomiyası Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Səməd Vurğun küçəsi, 163.
15 30.11.2021 Qurbanova Aysel Həsən qızı Azərbaycan romantizmində milli ruhun bədii ifadəsi Filologiya elmləri 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid Fəlsəfə doktoru AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, Bakı, H.Cavid prospekti, 115.
16 01.12.2021 Əbilova Aygül Ziyafəddin qızı Propilen oksidi və epixlorhidrin birgə oliqomerləri əsasında yeni səthi-aktiv maddələrin sintezi Kimya 2304.01 – Makromolekullar kimyası - 2314.01 – Neft kimyası Fəlsəfə doktoru AMEA akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı, Xocalı prospekti, 30.
17 01.12.2021 İsmayılova Fidan Eldar qızı Qlobal maliyyə böhranları şəraitində Azərbaycan pul-bank sisteminin tənzimlənməsi İqtisad elmləri 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat Fəlsəfə doktoru AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, Bakı, H.Cavid pr., 115.
18 01.12.2021 Əlixanova Aygün İlham qızı Doymamış tsiklik (bis)imidlərin sintezi və onlar əsasında bioloji aktiv polimer materiallarının alınması və xassələrinin tədqiqi Kimya 2306.01 – Üzvi kimya - 2304.01 – Makromolekullar kimyası Fəlsəfə doktoru AMEA akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı, Xocalı prospekti, 30.
19 02.12.2021 Alıyeva Könül Rafiq qızı Xroniki ürək çatışmazlığı olan xəstələrin furosemid və torasemid ilə müalicəsi zamanı ürək ritminin dəyişkənliyi və qanın elektrolit tərkibinin müqayisəli öyrənilməsi Tibb elmləri 3218.01 - Kardiologiya Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə. Qasımzadə, 14.
20 02.12.2021 Xavəri Sərxan Abbas oğlu Azərbaycan milli mədəniyyət sistemində folklorun funksional strukturu və tipologiyası Filologiya elmləri 5719.01 - Folklorşünaslıq Elmlər doktoru AMEA Folklor İnstitutu, Bakı şəhəri, 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 31.
21 03.12.2021 Nəbiyev Asif Araslı oğlu Qamma şüalarla modifikasiya olunmuş polietilen/metal oksid (Zro2 və Sio2) nanokompozitlərinin strukturu və dielektrik relaksasiya prosesləri Fizika 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı Fəlsəfə doktoru AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu, Bakı ş. B.Vahabzadə küç., 9.
22 03.12.2021 Acar Gökçen Ziya Zakir qız Naxçıvan və Şərqi Anadolunun son eneolit mədəniyyəti Tarix 5505.02 - Arxeologiya Fəlsəfə doktoru AMEA Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76.
23 07.12.2021 Əliyeva Əminə Təvəkkül qızı Xəlvətiyyə: ideya mənbələri və müasir inkişaf meyilləri (Əlcəzair nümunəsində) Fəlsəfə 7214.01 - Dinin tarixi və fəlsəfəsi Fəlsəfə doktoru Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, Bakı şəhəri, Əhməd Cəmil küçəsi, 41a.
24 07.12.2021 Qəmbərova Afaq Həsən qızı Miflər və dini konseptlər koqnitiv dilçiliyin predmeti kimi Filologiya elmləri 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi Elmlər doktoru AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, H.Cavid prospekti, 115.
25 07.12.2021 Alcanova Mələk Cavid qızı Reproduktiv yaşlı qadınlarda uşaqlıq miomasının müalicəsində adyuvant üsulların effektivliyinin müqayisəsi Tibb elmləri 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə. Qasımzadə, 14.
26 07.12.2021 Əsgərov İlkin Vahid oğlu Azərbaycan dilində qeyri-məhsuldar şəkilçilərin funksional xüsusiyyətləri Filologiya elmləri 5706.01 - Azərbaycan dili Fəlsəfə doktoru Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan şəhəri, Universitet şəhərciyi.
27 07.12.2021 Hacıyeva Ruhəngiz Teymur qızı Gəncə-Qazax bölgəsində gübrələrin pomidor bitkisinin məhsuldarlığına, keyfiyyətinə və qida maddələrinin balansına təsiri Aqrar elmlər 3101.01 - Aqrokimya Fəlsəfə doktoru AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, Bakı, Məmməd Rahim küçəsi 5.
28 08.12.2021 Paşa Günay Tanrıverdi qızı Azərbaycanın Almaniya ilə xarici iqtisadi əlaqələri İqtisad elmləri 5310.01 - Dünya iqtisadiyyatı Fəlsəfə doktoru AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, Bakı, H.Cavid pr., 115.
29 08.12.2021 Hüseynov Möhübbət Musa oğlu Aqrar sahənin innovativ inkişafının idarə edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi İqtisad elmləri 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı Elmlər doktoru Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Gəncə şəhəri, Atatürk prospekti, 450.
30 09.12.2021 Əliyev Rafiq Rəşad oğlu Qeyri-səlis məntiqin z-genişləndirilməsinə əsaslanan qərar qəbuletmə metodlarının işlənməsi və tətbiqi Texnika elmləri 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Bakı, Azadlıq prospekti, 34.
31 10.12.2021 Quliyeva Sevinc Bakir qızı Ox üzrə və izləmə qüvvələrinin təsiri altında olan milin eninə rəqslərinə uyğun diferensial tənliyin məxsusi funksiyalarının xassələri Riyaziyyat 1211.01 - Diferensial tənliklər Fəlsəfə doktoru AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı, B.Vahabzadə küçəsi, 9.
32 10.12.2021 Rüstəmov Canməmməd Nizam oğlu Təkamülün müxtəlif mərhələlərində olan massiv sıx qoşa sistemlərin spektral və fotometrik xüsusiyyətləri Astronomiya 2108.01 - Astrofizika və ulduz astronomiyası Elmlər doktoru AMEA N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 117.
33 10.12.2021 Həşimova Aysel Rafiq qızı Abşeron yarımadasının urbanlaşmış ərazilərinin müasir herpetofaunası Biologiya elmləri 2401.01 - Zoologiya Fəlsəfə doktoru AMEA Zoologiya İnstitutu, Bakı, A.Abbaszadə, 504.
34 13.12.2021 İslamova Şirin Kərimbala qızı Mingəçevir su hövzəsinin ərazinin seysmikliyinə təsiri Yer elmləri 2507.01 - Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları Fəlsəfə doktoru AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı, H.Cavid pr. 119.
35 14.12.2021 Məmmədova Şəbnəm Aydın qızı Abşeronun suvarılan boz-qonur torpaqlarında tərəvəz lobyasının optimal qida rejimlərinin işlənib hazırlanması Aqrar elmlər 3110.01 - Aqrokimya Fəlsəfə doktoru AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, Bakı, Məmməd Rahim küçəsi 5.
36 14.12.2021 Cəfərova Fazilə İlyas qızı Alt və üst təbəqələri pyezoelektrik, orta təbəqəsi metal olan qatlar arasında çatlara malik üçqatlı dairəvi lövhənin qabarması və enerji buraxma sürətinin tədqiqi Riyaziyyat 2002.01 - Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası Fəlsəfə doktoru Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23.
37 14.12.2021 Pənahova Nüşabə Fərhad qızı Müxtəlif hestasiya yaşına malik olan azçəkili yenidoğulanlarda funksional pozğunluqların erkən diaqnostikası və proqnozlaşdırılması Tibb elmləri 3220.01 - Pediatriya Elmlər doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə. Qasımzadə, 14.
38 14.12.2021 Quliyeva Könül Canbaxış qızı Postnatal ontogenezin müxtəlif mərhələlərində qanadabənzər-əng yarığının morfologiyası Tibb elmləri 3241.01 - İnsan anatomiyası Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Səməd Vurğun küçəsi, 163.
39 14.12.2021 Sarıyeva Könül Həsən qızı Qaraciyər sirrozu olan xəstələrdə kalkulyoz xolesistitin cərrahi müalicəsinə müasir yanaşmalar Tibb elmləri 3213.01 - Cərrahlıq Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Bakıxanov küçəsi, 23.
40 14.12.2021 Kazımova Sevil Fəhrat qızı Diferensiallanan çoxobrazlılar və onların laylanma fəzalarında xüsusi riman metrikalarının həndəsələri haqqında Riyaziyyat 1204.01 - Həndəsə Fəlsəfə doktoru Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23.
41 15.12.2021 Allahverdiyeva Arzu Xasay qızı Problemli kreditlər portfelinin səmərəli idarə edilməsinin bankın dayanıqlılığına təsirinin qiymətləndirilməsi İqtisad elmləri 5301.01 - Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küç., 6.
42 15.12.2021 Hacızadə Simuzəz Akif qızı Azərbaycanda su nəqliyyatı işçilərinin sağlamlıq durumunun müasir səciyyələri və tibbi təminatının yaxşılaşdırılması yollarının əsaslandırılması Tibb elmləri 3212.01 - Səhiyyə və onun təşkili Fəlsəfə doktoru Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi, Bakı, Cavadxan küç., 32/15.
43 15.12.2021 Muradova Pikə Vaqif qızı Kommersiya banklarının fəaliyyətində korporativ idarəetmənin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri İqtisad elmləri 5301.01 - Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küç., 6.
44 15.12.2021 Həsənova Sevil Qiyas qızı Hüseyn Cavidin ədəbi-bədii irsi Azərbaycanın dövri mətbuatında Filologiya elmləri 5720.01 - Jurnalistika Elmlər doktoru AMEA Folklor İnstitutu, Bakı şəhəri, 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 31.
45 15.12.2021 Babayeva Səbinə Rafikovna Azərbaycanda mədəni turizmin inkişafında milli statuslu muzeylərin rolu Sənətşünaslıq 6220.01 - Muzeyşünaslıq Fəlsəfə doktoru AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu, Bakı, Hüseyn Cavid, 115.
46 15.12.2021 Mehdiyev Fərid Siyavuş oğlu Aqrobiznes fəaliyyətinin stimullaşdırılması istiqamətləri İqtisad elmləri 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı Fəlsəfə doktoru AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, Bakı, H.Cavid pr., 115.
47 16.12.2021 Əyyubov İlqar Hacı oğlu C5-C7 sırası doymamış alitsiklik karbohidrogenlərin əsasında müxtəlif funksional qruplar saxlayan rasemik, optiki aktiv birləşmələrin sintezi və tədqiqi Kimya 2306.01 - Üzvi kimya Elmlər doktoru AMEA akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı, Xocalı prospekti, 30.
48 16.12.2021 Əhmədov Bəyalı Bəhcət oğlu Yeni icralı balansirsiz mancanaq dəzgahının işlənməsi və sistemli analizi Texnika elmləri 3313.02 - Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər Elmlər doktoru Azərbaycan Texniki Universiteti, Bakı, H.Cavid prospekti 25.
49 16.12.2021 Yüzgec Ferhat Sadullah oğlu XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəllərində Türkiyə rəngkarlığı Sənətşünaslıq 6215.01 - Təsviri sənət Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası, Bakı, Heydər Əliyev prospekti, 26.
50 16.12.2021 Məmmədov Məlikməmməd Xanoğlan oğlu Azərbaycan Respublikasının regional iqtisadi–ekoloji funksional strukturunun dayanıqlı inkişafının tədqiqi Coğrafiya 5401.01 - İqtisadi coğrafiya Elmlər doktoru AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı, H.Cavid prospekti, 115.
51 17.12.2021 Əliyev Elxan Telman oğlu BMT-nin kənd təsərrüfatı və ərzaq təşkilatının nəzdində investisiya layihələrinin dəstəyinə və xidmətinə sərf olunan xərclərlə effektiv idarəetmə üsullarının və modellərinin işlənməsi Texnika elmləri 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) Fəlsəfə doktoru AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, Bakı, B.Vahabzadə küç., 68.
52 17.12.2021 Bəşirova Sevinc Məmmədhəsən qızı Nano-Si+H2o sistemində gedən radiasion-heterogen proseslərin tədqiqi Fizika 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı Fəlsəfə doktoru AMEA-nın Radiasiya Problemləri İnstitutu, Bakı, B.Vahabzadə kücəsi, 9.
53 17.12.2021 Məmmədova Tünzalə Novruz qızı Hepatit C virusuna yoluxmuş süd vəzi xərçəngi olan xəstələrdə şişəleyhinə və virusəleyhinə terapiyanın optimallaşdırılması Tibb elmləri 3224.01 - Onkologiya Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi, Bakı, H.Zərdabi küç., 79 B.
54 17.12.2021 Əliyev Əliağa Ələkbər oğlu Qeyri müəyyənlik şəraitində fiziki şəxslərin kreditləşdirilməsi üzrə qərarların qəbul edilməsinin dəstəklənməsi informasiya sisteminin işlənməsi Texnika elmləri 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) Fəlsəfə doktoru AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, Bakı, B.Vahabzadə küç., 68.
55 17.12.2021 Zeynalov Üzeyir Ələmşah oğlu Yeni dünya Nizaminin formalaşmasında sivilizasiyalararası dialoqun rolu: sosial-fəlsəfi təhlil Fəlsəfə 7207.01 - Sosial fəlsəfə Fəlsəfə doktoru AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu, Bakı, Hüseyn Cavid prospekti 115.
56 21.12.2021 Məmmədova Roza Nazim qızı Quercus L. cinsinin növlərinin ekobioloji xüsusiyyətləri və onların ekoloji monitorinqdə istifadə perspektivləri Biologiya elmləri 2416.01 - Ekologiya Fəlsəfə doktoru AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, Bakı, Məmməd Rahim küçəsi 5.

Qeyd: Dissertasiya müdafiələri ilə bağlı rəy və təkliflərinizi saytın "Əlaqə" bölməsindən müraciət etməklə təqdim edə bilərsiniz.