İxtisasın şifri və adı Elmi dərəcə verilən
elm sahəsi
Elmi müəssisə (təşkilat) və ya ali təhsil müəssisəsi Qeydiyyat
nömrəsi
Elmi dərəcənin veriməsi ilə bağlı səlahiyyəti Səlahiyyət müddətinin
bitmə tarixi
1 3311.02 - Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları TEXNİKA ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası BD/ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
2 3324.04 - Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı TEXNİKA ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası BD/ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
3 3325.02 - Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları TEXNİKA ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası BD/ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
4 3352.01 - Hava nəqliyyatının istismarı TEXNİKA ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası BD/ED 2.01 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
5 2507.01 - Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları YER ELMLƏRİ AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu BED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
6 2508.01 - Geoekologiya YER ELMLƏRİ AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu BED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
7 3225.01 - Şüa diaqnostikası və terapiyası TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi BED 1.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
8 3212.01 - Səhiyyə və onun təşkili TİBB ELMLƏRİ Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi BED 1.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
9 3219.01 - Göz xəstəlikləri TİBB ELMLƏRİ Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi BED 1.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
10 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
11 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA elmləri AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
12 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
13 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
14 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
15 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (rus ədəbiyyatı) FİLOLOGİYA elmləri AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
16 5701.01 - Tətbiqi dilçilik FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
17 5706.01 - Azərbaycan dili FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
18 5710.01 - Türk dilləri FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
19 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
20 5706.01 - Azərbaycan dili FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
21 5710.01 - Türk dilləri FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
22 5711.01 - İran dilləri FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
23 2414.01 - Mikrobiologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Mikrobiologiya İnstitutu BED 1.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
24 2430.01 - Mikologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Mikrobiologiya İnstitutu BED 1.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
25 2401.01 - Zoologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Zoologiya İnstitutu BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
26 2413.01 - Entomologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Zoologiya İnstitutu BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
27 2429.01 - Parazitologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Zoologiya İnstitutu BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
28 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə İQTİSAD ELMLƏRİ AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
29 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat İQTİSAD ELMLƏRİ AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
30 5310.01 - Dünya iqtisadiyyatı İQTİSAD ELMLƏRİ AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
31 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı İQTİSAD ELMLƏRİ AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
32 2203.01 - Elektronika FİZİKA AMEA Fizika İnstitutu BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
33 2212.01 - Nəzəri fizika FİZİKA AMEA Fizika İnstitutu BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
34 2220.01 - Yarımkeçiricilər fizikası FİZİKA AMEA Fizika İnstitutu BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
35 2223.01 - Kristalloqrafiya, kristallar fizikası FİZİKA AMEA Fizika İnstitutu BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
36 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya KİMYA AMEA Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
37 2308.01 - Elektrokimya KİMYA AMEA Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
38 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz KİMYA AMEA Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
39 2314.01 - Neft kimyası KİMYA AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
40 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz KİMYA AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
41 2391.01 - Ekoloji kimya KİMYA AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
42 2304.01 - Makromolekullar kimyası KİMYA AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
43 2306.01 - Üzvi kimya KİMYA AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
44 2314.01 - Neft kimyası KİMYA AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
45 3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası KİMYA AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
46 2314.01 - Neft kimyası KİMYA AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
47 2317.01 - Nanokimya və nanomateriallar KİMYA AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
48 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu BED 1.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
49 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu BED 1.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
50 5719.01 - Folklorşünaslıq FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu BED 1.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
51 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı FİZİKA AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu BED 1.21 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
52 2226.01 - Radioekologiya FİZİKA AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu BED 1.21 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
53 5401.01 - İqtisadi coğrafiya COĞRAFİYA AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BED 1.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
54 5409.01 - Geomorfologiya COĞRAFİYA AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BED 1.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
55 2415.01 - Molekulyar biologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu BED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
56 2424.01 - Riyazi biologiya, bioinformatika BİOLOGİYA ELMLƏRİ Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu BED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
57 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Folklor İnstitutu BED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
58 5719.01 - Folklorşünaslıq FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Folklor İnstitutu BED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
59 5720.01 - Jurnalistika FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Folklor İnstitutu BED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
60 5503.02 - Vətən tarixi TARİX AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu BED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
61 3356.01 - Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq TARİX AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu BED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
62 5503.02 - Vətən tarixi TARİX AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu BED 1.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
63 5507.01 - Beynəlxalq münasibətlər tarixi TARİX AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu BED 1.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
64 5509.01 - Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları TARİX AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu BED 1.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
65 3103.02 - Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi AQRAR ELMLƏR AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BED 1.32 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
66 3101.01 - Aqrokimya AQRAR ELMLƏR AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BED 1.32/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
67 2511.01 - Torpaqşünaslıq AQRAR ELMLƏR AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BED 1.32/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
68 2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə) AQRAR ELMLƏR AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BED 1.32/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
69 2511.01 - Torpaqşünaslıq AQRAR ELMLƏR AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BED 1.32/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
70 2417.01 - Botanika BİOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BED 1.32/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
71 2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə) BİOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BED 1.32/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
72 2511.01 - Torpaqşünaslıq BİOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BED 1.32/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
73 7201.01 - Bilik fəlsəfəsi FƏLSƏFƏ AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
74 7207.01 - Sosial fəlsəfə FƏLSƏFƏ AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
75 7210.01 - Fəlsəfə tarixi FƏLSƏFƏ AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
76 7212.01 - Etika FƏLSƏFƏ AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BED 1.33 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
77 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BED 2.03/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
78 3354.01 - Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BED 2.03/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
79 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BED 2.03/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
80 3354.01 - Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BED 2.03/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
81 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
82 3230.01 - Uşaq cərrahlığı TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
83 3234.01 - Urologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
84 3213.01 - Cərrahlıq TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
85 3213.01 - Cərrahlıq TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
86 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
87 3224.01 - Onkologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
88 3234.01 - Urologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
89 3234.01 - Urologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
90 3243.01 - Patoloji fiziologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
91 3213.01 - Cərrahlıq TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
92 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
93 2420.01 - Virusologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/4 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
94 3213.01 - Cərrahlıq TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/4 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 11.01.2022
95 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/4 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
96 3234.01 - Urologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/4 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
97 3242.01 - Patoloji anatomiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
98 3243.01 - Patoloji fiziologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
99 2407.01 - Hüceyrə biologiyası, sitologiya və histologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.08 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
100 3241.01 - İnsan anatomiyası TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.08 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
101 3213.01 - Cərrahlıq TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu BED 2.11 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
102 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu BED 2.11 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
103 5708.01 - German dilləri FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
104 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
105 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
106 5708.01 - German dilləri FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
107 5709.01 - Roman dilləri FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
108 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ingilisdilli ədəbiyyat) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
109 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə) PEDAQOGİKA Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BED 2.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
110 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi PEDAQOGİKA Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BED 2.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
111 5805.01 - Korreksiya pedaqogikası PEDAQOGİKA Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BED 2.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
112 3103.06 - Bitkilərin mühafizəsi AQRAR ELMLƏR Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti BED 2.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
113 3103.08 - Meyvəçilik və üzümçülük AQRAR ELMLƏR Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti BED 2.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
114 3216.01 - Endokrinologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
115 3218.01 - Kardiologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
116 3220.01 - Pediatriya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
117 3218.01 - Kardiologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
118 3231.01 - Anesteziologiya və reanimatologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
119 3218.01 - Kardiologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
120 3220.01 - Pediatriya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
121 3232.01 - Hematologiya və qanköçürmə TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
122 2414.01 - Mikrobiologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
123 3202.01 - Epidemiologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
124 6401.01 - Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərpası və rekonstruksiyası MEMARLIQ Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti BED 2.29 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
125 6405.01 - Şəhərsalma, yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması, landşaft memarlığı MEMARLIQ Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti BED 2.29 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
126 5901.01 - Beynəlxalq münasibətlər SİYASİ ELMLƏR Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BED 2.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
127 5902.17 - Davamlı inkişafın idarə edilməsi SİYASİ ELMLƏR Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BED 2.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
128 5908.01 - Siyasi nəzəriyyə SİYASİ ELMLƏR Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BED 2.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
129 5902.17 - Davamlı inkişafın idarə edilməsi SİYASİ ELMLƏR Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BED 2.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
130 5904.01 - Siyasi institutlar və sistemlər SİYASİ ELMLƏR Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BED 2.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
131 2406.01 - Biofizika BİOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti BED 2.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
132 2409.01 - Genetika BİOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti BED 2.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
133 6213.01 - Musiqi sənəti SƏNƏTŞÜNASLIQ Bakı Musiqi Akademiyası BED 2.36 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
134 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Musiqinin tədrisi metodikası) PEDAQOGİKA Bakı Musiqi Akademiyası BED 2.36 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
135 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Musiqi tədrisi metodikası) PEDAQOGİKA Bakı Musiqi Akademiyası BED 2.36/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
136 6213.01 - Musiqi sənəti SƏNƏTŞÜNASLIQ Bakı Musiqi Akademiyası BED 2.36/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
137 5706.01 - Azərbaycan dili FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Naxçıvan Dövlət Universiteti BED 2.39 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
138 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Naxçıvan Dövlət Universiteti BED 2.39 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
139 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə) PEDAQOGİKA Naxçıvan Müəllimlər Universiteti BED 2.40 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
140 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi PEDAQOGİKA Naxçıvan Müəllimlər Universiteti BED 2.40 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
141 6104.01 - Pedaqoji psixologiya PSİXOLOGİYA Bakı Dövlət Universiteti BED 2.43 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
142 6114.01 - Sosial psixologiya PSİXOLOGİYA Bakı Dövlət Universiteti BED 2.43 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
143 3205.01 - Daxili xəstəliklər TİBB elmləri Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi K.Y. Fərəcov adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu BED 3.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
144 3220.01 - Pediatriya TİBB elmləri Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi K.Y. Fərəcov adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu BED 3.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
145 6307.01 - Sosial dəyişiklik və inkişaf SOSİOLOGİYA AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BED 3.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
146 6312.01 - Sosiologiyanın nəzəriyyəsi, metodologiyası və tarixi SOSİOLOGİYA AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BED 3.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
147 2106.01 - Günəş fizikası ASTRONOMİYA AMEA Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəssədxanası BED 3.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
148 2108.01 - Astrofizika və ulduz astronomiyası ASTRONOMİYA AMEA Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəssədxanası BED 3.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
149 3213.01 - Cərrahlıq TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 4.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
150 3231.01 - Anesteziologiya və reanimatologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 4.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
151 3400.01 - Dərmanların alınma texnologiyası, əczaçılıq işinin təşkili ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 4.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
152 3400.02 - Əczaçılıq kimyası, farmakoqnoziya ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 4.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
153 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Dillər Universiteti BED 4.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
154 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ABŞ ədəbiyyatı) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Dillər Universiteti BED 4.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
155 3224.01 - Onkologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi BED1.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
156 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
157 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
158 5719.01 - Folklorşünaslıq FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 1.05 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
159 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 1.05/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
160 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (yapon ədəbiyyat ) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 1.05/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
161 5701.01 - Tətbiqi dilçilik FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
162 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
163 5706.01 - Azərbaycan dili FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
164 5710.01 - Türk dilləri FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
165 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
166 5706.01 - Azərbaycan dili FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
167 5711.01 - İran dilləri FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
168 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
169 5706.01 - Azərbaycan dili FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
170 5714.01 - Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
171 2414.01 - Mikrobiologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Mikrobiologiya İnstitutu BFD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
172 2430.01 - Mikologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Mikrobiologiya İnstitutu BFD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
173 3244.01 - Allerqologiya və immunologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Mikrobiologiya İnstitutu BFD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
174 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə İQTİSAD ELMLƏRİ AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BFD 1.10 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
175 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı İQTİSAD ELMLƏRİ AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BFD 1.10 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
176 5313.01 - Demoqrafiya İQTİSAD ELMLƏRİ AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BFD 1.10 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
177 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə İQTİSAD ELMLƏRİ AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BFD 1.10/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
178 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat İQTİSAD ELMLƏRİ AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BFD 1.10/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
179 5309.01 - Sənayenin təşkili və dövlət siyasəti İQTİSAD ELMLƏRİ AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BFD 1.10/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
180 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı İQTİSAD ELMLƏRİ AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BFD 1.10/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
181 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya KİMYA AMEA Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BFD 1.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
182 2307.01 - Fiziki kimya KİMYA AMEA Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BFD 1.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
183 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz KİMYA AMEA Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BFD 1.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
184 5713.01 - Sami dilləri FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu BFD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
185 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyat) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu BFD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
186 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (fars ədəbiyyat ) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu BFD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
187 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı KİMYA AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu BFD 1.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
188 2304.01 - Makromolekullar kimyası KİMYA AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu BFD 1.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
189 2305.01 - Nüvə kimyası KİMYA AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu BFD 1.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
190 5401.01 - İqtisadi coğrafiya COĞRAFİYA AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BFD 1.23 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
191 5411.01 - Meteorologiya COĞRAFİYA AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BFD 1.23 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
192 5402.01 - Tarixi coğrafiya, siyasi və rekreasiya coğrafiyası COĞRAFİYA AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BFD 1.23/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
193 5406.01 - Hidrologiya COĞRAFİYA AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BFD 1.23/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
194 5401.01 - İqtisadi coğrafiya COĞRAFİYA AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BFD 1.23/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
195 5408.01 - Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası COĞRAFİYA AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BFD 1.23/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
196 5401.01 - İqtisadi coğrafiya COĞRAFİYA AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BFD 1.23/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
197 2508.01 - Geoekologiya COĞRAFİYA AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BFD 1.23/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
198 2409.01 - Genetika BİOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Botanika İnstitutu BFD 1.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
199 2411.02 - Bitki fiziologiyası BİOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Botanika İnstitutu BFD 1.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
200 2417.01 - Botanika BİOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Botanika İnstitutu BFD 1.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
201 2432.01 - Bioloji ehtiyatlar BİOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Botanika İnstitutu BFD 1.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
202 2409.01 - Genetika BİOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Botanika İnstitutu BFD 1.26/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
203 2417.01 - Botanika BİOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Botanika İnstitutu BFD 1.26/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
204 2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə) BİOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Botanika İnstitutu BFD 1.26/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
205 2432.01 - Bioloji ehtiyatlar BİOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Botanika İnstitutu BFD 1.26/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
206 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) RİYAZİYYAT Bakı Dövlət Universiteti BFD 1.26/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
207 7207.01 - Sosial fəlsəfə FƏLSƏFƏ AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
208 7210.01 - Fəlsəfə tarixi FƏLSƏFƏ AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
209 7211.01 - Estetika FƏLSƏFƏ AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
210 7212.01 - Etika FƏLSƏFƏ AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
211 7201.01 - Bilik fəlsəfəsi FƏLSƏFƏ AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
212 7207.01 - Sosial fəlsəfə FƏLSƏFƏ AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
213 7210.01 - Fəlsəfə tarixi FƏLSƏFƏ AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
214 7212.01 - Etika FƏLSƏFƏ AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
215 7203.01 - Ümumi fəlsəfə FƏLSƏFƏ AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
216 7207.01 - Sosial fəlsəfə FƏLSƏFƏ AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
217 7210.01 - Fəlsəfə tarixi FƏLSƏFƏ AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
218 7212.01 - Etika FƏLSƏFƏ AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
219 6215.01 - Təsviri sənət SƏNƏTŞÜNASLIQ AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu BFD 1.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
220 6220.01 - Muzeyşünaslıq SƏNƏTŞÜNASLIQ AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu BFD 1.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
221 2207.01 - Atom və nüvə fizikası FİZİKA Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi BFD 1.36 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
222 2222.01 - Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası FİZİKA Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi BFD 1.36 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
223 3324.04 - Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı TEXNİKA ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
224 3324.07 - Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar TEXNİKA ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
225 3325.02 - Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları TEXNİKA ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
226 3361.01 - Bərk cism elektronikası, radioelektron komponentlər, mikro və nanoelektronika TEXNİKA ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
227 3311.02 - Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları TEXNİKA ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01/1 fəlsəfə doktoru 20.11.2022
228 3324.04 - Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı TEXNİKA ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
229 3325.02 - Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları TEXNİKA ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
230 3352.01 - Hava nəqliyyatının istismarı TEXNİKA ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
231 2523.01 - Quyuların qazılması texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BFD 2.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
232 2525.01 - Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı SƏNƏTŞÜNASLIQ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BFD 2.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
233 2526.01 - Dəniz faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BFD 2.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
234 2406.02 - Biokimya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
235 3225.01 - Şüa diaqnostikası və terapiyası TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
236 3243.01 - Patoloji fiziologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
237 3241.01 - İnsan anatomiyası TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
238 3243.01 - Patoloji fiziologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
239 3202.01 - Epidemiologiya YER ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu BFD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
240 3205.01 - Daxili xəstəliklər TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu BFD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
241 3213.01 - Cərrahlıq TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu BFD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
242 3222.01 - Dəri və zöhrəvi xəstəliklər TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu BFD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
243 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (informatikanın tədrisi metodikası) PEDAQOGİKA Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BFD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
244 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (riyaziyyatın tədrisi metodikası) PEDAQOGİKA Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BFD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
245 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi PEDAQOGİKA Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BFD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
246 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası) PEDAQOGİKA Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BFD 2.15/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
247 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Riyaziyyatın tədrisi metodikası) PEDAQOGİKA Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BFD 2.15/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
248 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi PEDAQOGİKA Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BFD 2.15/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
249 1204.01 - Həndəsə RİYAZİYYAT Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
250 1210.01 - Topologiya RİYAZİYYAT Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.04.2021
251 1211.01 - Diferensial tənliklər RİYAZİYYAT Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
252 2002.01 - Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası RİYAZİYYAT Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
253 1201.01 - Cəbr RİYAZİYYAT Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
254 1211.01 - Diferensial tənliklər RİYAZİYYAT Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
255 2003.01 - Maye, qaz və plazma mexanikası RİYAZİYYAT Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
256 1211.01 - Diferensial tənliklər PSİXOLOGİYA Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
257 2211.01 - Bərk cismlər fizikası FİZİKA Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.19 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
258 2222.01 - Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası FİZİKA Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.19 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
259 3102.01 - Aqromühəndislik TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti BFD 2.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
260 3309.01 - Qida məhsullarının texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti BFD 2.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
261 3326.01 - Toxuculuq və yüngül sənaye materialların və məhsullarının texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti BFD 2.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
262 3205.01 - Daxili xəstəliklər TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
263 3216.01 - Endokrinologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
264 3218.01 - Kardiologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
265 3220.01 - Pediatriya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
266 3205.01 - Daxili xəstəliklər TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
267 3220.01 - Pediatriya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
268 3218.01 - Kardiologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
269 3231.01 - Anesteziologiya və reanimatologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
270 3205.01 - Daxili xəstəliklər TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
271 3218.01 - Kardiologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
272 3220.01 - Pediatriya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
273 3232.01 - Hematologiya və qanköçürmə TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
274 3205.01 - Daxili xəstəliklər TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/4 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
275 3218.01 - Kardiologiya YER ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/4 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
276 3220.01 - Pediatriya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/4 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
277 3225.01 - Şüa diaqnostikası və terapiyası TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/4 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
278 3202.01 - Epidemiologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.28 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
279 3240.01 - Gigiyena TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.28 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
280 3202.01 - Epidemiologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.28/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
281 3219.01 - Göz xəstəlikləri TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.28/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
282 3240.01 - Gigiyena TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.28/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
283 5720.01 - Jurnalistika FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BFD 2.30/2 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
284 5902.17 - Davamlı inkişafın idarə edilməsi SİYASİ ELMLƏR Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BFD 2.30/2 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
285 2506.01 - Geologiya YER ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BFD 2.33 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
286 2521.01 - Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı YER ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BFD 2.33 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
287 2524.01 - Dağ sənaye və neft-qaz-mədən geologiyası, geofizikası, markşeyder işi və yer təkinin həndəsəsi YER ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BFD 2.33 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
288 3305.02 - İnşaat mexanikası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti BFD 2.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
289 3305.03 - İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti BFD 2.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
290 3305.08 - Hidrotexniki tikinti TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti BFD 2.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
291 2417.01 - Botanika BİOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BFD 3.03 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
292 2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə) BİOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BFD 3.03 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
293 2002.01 - Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası MEXANİKA AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnistutu BFD 3.04 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
294 2003.01 - Maye, qaz və plazma mexanikası MEXANİKA AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu BFD 3.04 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
295 2406.03 - Bioetika HÜQUQ ELMLƏRİ AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu BFD 3.06 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
296 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları HÜQUQ ELMLƏRİ AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu BFD 3.06 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
297 2406.01 - Biofizika BİOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu BFD 3.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
298 2418.01 - Radiobiologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu BFD 3.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
299 3356.01 - Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 3.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
300 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 3.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
301 3400.01 - Dərmanların alınma texnologiyası, əczaçılıq işinin təşkili ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.02 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
302 3400.02 - Əczaçılıq kimyası, farmakoqnoziya ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.02 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
303 7213.01 - Dinşünaslıq FƏLSƏFƏ Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu BFD 4.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
304 7214.01 - Dinin tarixi və fəlsəfəsi FƏLSƏFƏ Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu BFD 4.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
305 6303.01 - Ümumi sosiologiya SOSİOLOGİYA Bakı Dövlət Universiteti BFD 4.04 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
306 6310.01 - Sosial problemlər SOSİOLOGİYA Bakı Dövlət Universiteti BFD 4.04 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
307 7301.01 - Hərbi nəzəri elmlər MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK və HƏRBİ ELMLƏR Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası BFD 4.05 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
308 7304.01 - Milli təhlükəsizlik MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK və HƏRBİ ELMLƏR Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası BFD 4.05 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
309 3223.01 - Sinir xəstəlikləri TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
310 3229.01 - Neyrocərrahlıq TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
311 7201.01 - Bilik fəlsəfəsi FƏLSƏFƏ Bakı Dövlət Universiteti BFD 4.10 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
312 7206.01 - Təbiətin fəlsəfəsi FƏLSƏFƏ Bakı Dövlət Universiteti BFD 4.10 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
313 3205.01 - Daxili xəstəliklər TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
314 3213.01 - Cərrahlıq TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
315 3238.01 - Qastroenterologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022