İxtisasın şifri və adı Elmi dərəcə verilən
elm sahəsi
Elmi müəssisə (təşkilat) və ya ali təhsil müəssisəsi Qeydiyyat
nömrəsi
Elmi dərəcənin veriməsi ilə bağlı səlahiyyəti Səlahiyyət müddətinin
bitmə tarixi
1 3311.02 - Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları TEXNİKA ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası BD/ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
2 3324.04 - Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı TEXNİKA ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası BD/ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
3 3325.02 - Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları TEXNİKA ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası BD/ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
4 3352.01 - Hava nəqliyyatının istismarı TEXNİKA ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası BD/ED 2.01 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
5 2507.01 - Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları YER elmləri AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu BED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
6 2508.01 - Geoekologiya YER elmləri AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu BED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
7 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid FİLOLOGİYA elmləri AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
8 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA elmləri AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
9 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
10 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid FİLOLOGİYA elmləri AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
11 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA elmləri AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
12 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (rus ədəbiyyatı) FİLOLOGİYA elmləri AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
13 5701.01 - Tətbiqi dilçilik FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
14 5706.01 - Azərbaycan dili FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
15 5710.01 - Türk dilləri FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
16 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
17 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
18 5706.01 - Azərbaycan dili FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
19 5710.01 - Türk dilləri FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
20 5711.01 - İran dilləri FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
21 2414.01 - Mikrobiologiya BİOLOGİYA elmləri AMEA Mikrobiologiya İnstitutu BED 1.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
22 2430.01 - Mikologiya BİOLOGİYA elmləri AMEA Mikrobiologiya İnstitutu BED 1.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
23 2401.01 - Zoologiya BİOLOGİYA elmləri AMEA Zoologiya İnstitutu BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
24 2413.01 - Entomologiya BİOLOGİYA elmləri AMEA Zoologiya İnstitutu BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
25 2429.01 - Parazitologiya BİOLOGİYA elmləri AMEA Zoologiya İnstitutu BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
26 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə İQTİSAD ELMLƏRİ AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
27 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat İQTİSAD ELMLƏRİ AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
28 5310.01 - Dünya iqtisadiyyatı İQTİSAD ELMLƏRİ AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
29 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı İQTİSAD ELMLƏRİ AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
30 2203.01 - Elektronika FİZİKA AMEA Fizika İnstitutu BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
31 2212.01 - Nəzəri fizika FİZİKA AMEA Fizika İnstitutu BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
32 2220.01 - Yarımkeçiricilər fizikası FİZİKA AMEA Fizika İnstitutu BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
33 2223.01 - Kristalloqrafiya, kristallar fizikası FİZİKA AMEA Fizika İnstitutu BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
34 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya KİMYA AMEA Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
35 2308.01 - Elektrokimya KİMYA AMEA Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
36 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz KİMYA AMEA Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
37 2314.01 - Neft kimyası KİMYA AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
38 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz KİMYA AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
39 2391.01 - Ekoloji kimya KİMYA AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
40 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı FİZİKA AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu BED 1.21 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
41 2226.01 - Radioekologiya FİZİKA AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu BED 1.21 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
42 5401.01 - İqtisadi coğrafiya COĞRAFİYA AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BED 1.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
43 5409.01 - Geomorfologiya COĞRAFİYA AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BED 1.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
44 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA elmləri AMEA Folklor İnstitutu BED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
45 5719.01 - Folklorşünaslıq FİLOLOGİYA elmləri AMEA Folklor İnstitutu BED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
46 5720.01 - Jurnalistika FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Folklor İnstitutu BED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
47 5503.02 - Vətən tarixi TARİX AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu BED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
48 3103.02 - Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi AQRAR ELMLƏR AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BED 1.32 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
49 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BED 2.03/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
50 3354.01 - Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BED 2.03/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
51 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BED 2.03/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
52 3354.01 - Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BED 2.03/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
53 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
54 3230.01 - Uşaq cərrahlığı TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
55 3234.01 - Urologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
56 3213.01 - Cərrahlıq TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
57 3213.01 - Cərrahlıq TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
58 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
59 3224.01 - Onkologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
60 3234.01 - Urologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
61 5708.01 - German dilləri FİLOLOGİYA elmləri Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
62 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid FİLOLOGİYA elmləri Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
63 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) FİLOLOGİYA elmləri Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
64 3103.06 - Bitkilərin mühafizəsi AQRAR ELMLƏR Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti BED 2.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
65 3103.08 - Meyvəçilik və üzümçülük AQRAR ELMLƏR Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti BED 2.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
66 3205.01 - Daxili xəstəliklər TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
67 3216.01 - Endokrinologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
68 3218.01 - Kardiologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
69 3220.01 - Pediatriya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
70 3216.01 - Endokrinologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
71 3218.01 - Kardiologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
72 3220.01 - Pediatriya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
73 3205.01 - Daxili xəstəliklər TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
74 3218.01 - Kardiologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
75 3220.01 - Pediatriya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
76 3231.01 - Anesteziologiya və reanimatologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
77 3205.01 - Daxili xəstəliklər TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/4 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
78 3218.01 - Kardiologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/4 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
79 3220.01 - Pediatriya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/4 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
80 3232.01 - Hematologiya və qanköçürmə TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/4 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
81 2414.01 - Mikrobiologiya BİOLOGİYA elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
82 3202.01 - Epidemiologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
83 5901.01 - Beynəlxalq münasibətlər SİYASİ ELMLƏR Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BED 2.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
84 5902.17 - Davamlı inkişafın idarə edilməsi SİYASİ ELMLƏR Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyas BED 2.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
85 5908.01 - Siyasi nəzəriyyə SİYASİ ELMLƏR Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyas BED 2.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
86 6104.01 - Pedaqoji psixologiya PSİXOLOGİYA Bakı Dövlət Universiteti BED 2.43 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
87 6114.01 - Sosial psixologiya PSİXOLOGİYA Bakı Dövlət Universiteti BED 2.43 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
88 3205.01 - Daxili xəstəliklər TİBB elmləri Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi K.Y. Fərəcov adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu BED 3.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
89 3220.01 - Pediatriya TİBB elmləri Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi K.Y. Fərəcov adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu BED 3.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
90 6307.01 - Sosial dəyişiklik və inkişaf SOSİOLOGİYA AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BED 3.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
91 6312.01 - Sosiologiyanın nəzəriyyəsi, metodologiyası və tarixi SOSİOLOGİYA AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BED 3.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
92 7207.01 - Sosial fəlsəfə FƏLSƏFƏ AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
93 7210.01 - Fəlsəfə tarixi FƏLSƏFƏ AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
94 7211.01 - Estetika FƏLSƏFƏ AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
95 7212.01 - Etika FƏLSƏFƏ AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
96 7201.01 - Bilik fəlsəfəsi FƏLSƏFƏ AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
97 7207.01 - Sosial fəlsəfə FƏLSƏFƏ AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
98 7210.01 - Fəlsəfə tarixi FƏLSƏFƏ AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
99 7212.01 - Etika FƏLSƏFƏ AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
100 6215.01 - Təsviri sənət SƏNƏTŞÜNASLIQ AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu BFD 1.34 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
101 6220.01 - Muzeyşünaslıq SƏNƏTŞÜNASLIQ AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu BFD 1.34 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
102 3241.01 - İnsan anatomiyası TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
103 3243.01 - Patoloji fiziologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
104 3202.01 - Epidemiologiya TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.28 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
105 3240.01 - Gigiyena TİBB elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.28 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
106 3400.01 - Dərmanların alınma texnologiyası, əczaçılıq işinin təşkili ƏCZAÇILIQ elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.02 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
107 3400.02 - Əczaçılıq kimyası, farmakoqnoziya ƏCZAÇILIQ elmləri Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.02 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
108 7213.01 - Dinşünaslıq FƏLSƏFƏ Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu BFD 4.03 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
109 7214.01 - Dinin tarixi və fəlsəfəsi FƏLSƏFƏ Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu BFD 4.03 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
110 6303.01 - Ümumi sosiologiya SOSİOLOGİYA Bakı Dövlət Universiteti BFD 4.04 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
111 6310.01 - Sosial problemlər SOSİOLOGİYA Bakı Dövlət Universiteti BFD 4.04 fəlsəfə doktoru 01.12.2021