Elmi dərəcə verilən
elm sahəsi
İxtisasın şifri və adı Fəaliyyət göstərdiyi elmi müəssisə (təşkilat) və ya ali təhsil müəssisəsi Qeydiyyat
nömrəsi
Elmi dərəcənin veriməsi ilə bağlı səlahiyyəti Səlahiyyət müddətinin
bitmə tarixi
1 TEXNİKA ELMLƏRİ 3311.02 - Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları Milli Aviasiya Akademiyası BD/ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
2 TEXNİKA ELMLƏRİ 3324.04 - Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı Milli Aviasiya Akademiyası BD/ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
3 TEXNİKA ELMLƏRİ 3325.02 - Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları Milli Aviasiya Akademiyası BD/ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
4 TEXNİKA ELMLƏRİ 3352.01 - Hava nəqliyyatının istismarı Milli Aviasiya Akademiyası BD/ED 2.01 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
5 YER elmləri 2507.01 - Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu BED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
6 YER elmləri 2508.01 - Geoekologiya AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu BED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
7 FİLOLOGİYA elmləri 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
8 FİLOLOGİYA elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
9 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
10 FİLOLOGİYA elmləri 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
11 FİLOLOGİYA elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
12 FİLOLOGİYA elmləri 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (rus ədəbiyyatı) AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
13 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5701.01 - Tətbiqi dilçilik AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
14 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
15 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5710.01 - Türk dilləri AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
16 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
17 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
18 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
19 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5710.01 - Türk dilləri AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
20 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5711.01 - İran dilləri AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
21 BİOLOGİYA elmləri 2414.01 - Mikrobiologiya AMEA Mikrobiologiya İnstitutu BED 1.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
22 BİOLOGİYA elmləri 2430.01 - Mikologiya AMEA Mikrobiologiya İnstitutu BED 1.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
23 BİOLOGİYA elmləri 2401.01 - Zoologiya AMEA Zoologiya İnstitutu BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
24 BİOLOGİYA elmləri 2413.01 - Entomologiya AMEA Zoologiya İnstitutu BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
25 BİOLOGİYA elmləri 2429.01 - Parazitologiya AMEA Zoologiya İnstitutu BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
26 İQTİSAD ELMLƏRİ 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
27 İQTİSAD ELMLƏRİ 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
28 İQTİSAD ELMLƏRİ 5310.01 - Dünya iqtisadiyyatı AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
29 İQTİSAD ELMLƏRİ 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
30 FİZİKA 2203.01 - Elektronika AMEA Fizika İnstitutu BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
31 FİZİKA 2212.01 - Nəzəri fizika AMEA Fizika İnstitutu BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
32 FİZİKA 2220.01 - Yarımkeçiricilər fizikası AMEA Fizika İnstitutu BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
33 FİZİKA 2223.01 - Kristalloqrafiya, kristallar fizikası AMEA Fizika İnstitutu BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
34 KİMYA 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya AMEA Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
35 KİMYA 2308.01 - Elektrokimya AMEA Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
36 KİMYA 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz AMEA Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
37 KİMYA 2314.01 - Neft kimyası AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
38 KİMYA 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
39 KİMYA 2391.01 - Ekoloji kimya AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
40 FİZİKA 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu BED 1.21 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
41 FİZİKA 2226.01 - Radioekologiya AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu BED 1.21 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
42 COĞRAFİYA 5401.01 - İqtisadi coğrafiya AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BED 1.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
43 COĞRAFİYA 5409.01 - Geomorfologiya AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BED 1.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
44 FİLOLOGİYA elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı AMEA Folklor İnstitutu BED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
45 FİLOLOGİYA elmləri 5719.01 - Folklorşünaslıq AMEA Folklor İnstitutu BED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
46 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5720.01 - Jurnalistika AMEA Folklor İnstitutu BED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
47 TARİX 5503.02 - Vətən tarixi AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu BED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
48 AQRAR ELMLƏR 3103.02 - Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BED 1.32 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
49 TEXNİKA ELMLƏRİ 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BED 2.03/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
50 TEXNİKA ELMLƏRİ 3354.01 - Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BED 2.03/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
51 TEXNİKA ELMLƏRİ 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BED 2.03/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
52 TEXNİKA ELMLƏRİ 3354.01 - Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BED 2.03/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
53 TİBB elmləri 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
54 TİBB elmləri 3230.01 - Uşaq cərrahlığı Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
55 TİBB elmləri 3234.01 - Urologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
56 TİBB elmləri 3213.01 - Cərrahlıq Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
57 TİBB elmləri 3213.01 - Cərrahlıq Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
58 TİBB elmləri 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
59 TİBB elmləri 3224.01 - Onkologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
60 TİBB elmləri 3234.01 - Urologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
61 FİLOLOGİYA elmləri 5708.01 - German dilləri Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
62 FİLOLOGİYA elmləri 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
63 FİLOLOGİYA elmləri 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
64 AQRAR ELMLƏR 3103.06 - Bitkilərin mühafizəsi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti BED 2.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
65 AQRAR ELMLƏR 3103.08 - Meyvəçilik və üzümçülük Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti BED 2.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
66 TİBB elmləri 3205.01 - Daxili xəstəliklər Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
67 TİBB elmləri 3216.01 - Endokrinologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
68 TİBB elmləri 3218.01 - Kardiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
69 TİBB elmləri 3220.01 - Pediatriya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
70 TİBB elmləri 3216.01 - Endokrinologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
71 TİBB elmləri 3218.01 - Kardiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
72 TİBB elmləri 3220.01 - Pediatriya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
73 TİBB elmləri 3205.01 - Daxili xəstəliklər Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
74 TİBB elmləri 3218.01 - Kardiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
75 TİBB elmləri 3220.01 - Pediatriya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
76 TİBB elmləri 3231.01 - Anesteziologiya və reanimatologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
77 TİBB elmləri 3205.01 - Daxili xəstəliklər Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/4 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
78 TİBB elmləri 3218.01 - Kardiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/4 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
79 TİBB elmləri 3220.01 - Pediatriya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/4 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
80 TİBB elmləri 3232.01 - Hematologiya və qanköçürmə Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/4 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
81 BİOLOGİYA elmləri 2414.01 - Mikrobiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
82 TİBB elmləri 3202.01 - Epidemiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
83 SİYASİ ELMLƏR 5901.01 - Beynəlxalq münasibətlər Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BED 2.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
84 SİYASİ ELMLƏR 5902.17 - Davamlı inkişafın idarə edilməsi Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyas BED 2.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
85 SİYASİ ELMLƏR 5908.01 - Siyasi nəzəriyyə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyas BED 2.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
86 PSİXOLOGİYA 6104.01 - Pedaqoji psixologiya Bakı Dövlət Universiteti BED 2.43 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
87 PSİXOLOGİYA 6114.01 - Sosial psixologiya Bakı Dövlət Universiteti BED 2.43 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
88 TİBB elmləri 3205.01 - Daxili xəstəliklər Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi K.Y. Fərəcov adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu BED 3.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
89 TİBB elmləri 3220.01 - Pediatriya Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi K.Y. Fərəcov adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu BED 3.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
90 SOSİOLOGİYA 6307.01 - Sosial dəyişiklik və inkişaf AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BED 3.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
91 SOSİOLOGİYA 6312.01 - Sosiologiyanın nəzəriyyəsi, metodologiyası və tarixi AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BED 3.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
92 FƏLSƏFƏ 7207.01 - Sosial fəlsəfə AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
93 FƏLSƏFƏ 7210.01 - Fəlsəfə tarixi AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
94 FƏLSƏFƏ 7211.01 - Estetika AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
95 FƏLSƏFƏ 7212.01 - Etika AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
96 FƏLSƏFƏ 7201.01 - Bilik fəlsəfəsi AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
97 FƏLSƏFƏ 7207.01 - Sosial fəlsəfə AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
98 FƏLSƏFƏ 7210.01 - Fəlsəfə tarixi AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
99 FƏLSƏFƏ 7212.01 - Etika AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
100 SƏNƏTŞÜNASLIQ 6215.01 - Təsviri sənət AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu BFD 1.34 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
101 SƏNƏTŞÜNASLIQ 6220.01 - Muzeyşünaslıq AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu BFD 1.34 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
102 TİBB ELMLƏRİ 3241.01 - İnsan anatomiyası Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
103 TİBB ELMLƏRİ 3243.01 - Patoloji fiziologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
104 TİBB elmləri 3202.01 - Epidemiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.28 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
105 TİBB elmləri 3240.01 - Gigiyena Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.28 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
106 ƏCZAÇILIQ elmləri 3400.01 - Dərmanların alınma texnologiyası, əczaçılıq işinin təşkili Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.02 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
107 ƏCZAÇILIQ elmləri 3400.02 - Əczaçılıq kimyası, farmakoqnoziya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.02 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
108 FƏLSƏFƏ 7213.01 - Dinşünaslıq Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu BFD 4.03 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
109 FƏLSƏFƏ 7214.01 - Dinin tarixi və fəlsəfəsi Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu BFD 4.03 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
110 SOSİOLOGİYA 6303.01 - Ümumi sosiologiya Bakı Dövlət Universiteti BFD 4.04 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
111 SOSİOLOGİYA 6310.01 - Sosial problemlər Bakı Dövlət Universiteti BFD 4.04 fəlsəfə doktoru 01.12.2021