Elmi dərəcə verilən
elm sahəsi
İxtisasın şifri və adı Fəaliyyət göstərdiyi elmi müəssisə (təşkilat) və ya ali təhsil müəssisəsi Qeydiyyat
nömrəsi
Elmi dərəcənin veriməsi ilə bağlı səlahiyyəti Səlahiyyət müddətinin
bitmə tarixi
1 TEXNİKA ELMLƏRİ 3311.02 - Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları Milli Aviasiya Akademiyası BD/ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
2 TEXNİKA ELMLƏRİ 3324.04 - Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı Milli Aviasiya Akademiyası BD/ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
3 TEXNİKA ELMLƏRİ 3325.02 - Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları Milli Aviasiya Akademiyası BD/ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
4 TEXNİKA ELMLƏRİ 3352.01 - Hava nəqliyyatının istismarı Milli Aviasiya Akademiyası BD/ED 2.01 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
5 YER ELMLƏRİ 2507.01 - Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu BED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
6 YER ELMLƏRİ 2508.01 - Geoekologiya AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu BED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
7 TİBB ELMLƏRİ 3225.01 - Şüa diaqnostikası və terapiyası Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi BED 1.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
8 TİBB ELMLƏRİ 3212.01 - Səhiyyə və onun təşkili Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi BED 1.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
9 TİBB ELMLƏRİ 3219.01 - Göz xəstəlikləri Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi BED 1.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
10 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
11 FİLOLOGİYA elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
12 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
13 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
14 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
15 FİLOLOGİYA elmləri 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (rus ədəbiyyatı) AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
16 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5701.01 - Tətbiqi dilçilik AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
17 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
18 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5710.01 - Türk dilləri AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
19 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
20 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
21 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5710.01 - Türk dilləri AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
22 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5711.01 - İran dilləri AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
23 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2414.01 - Mikrobiologiya AMEA Mikrobiologiya İnstitutu BED 1.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
24 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2430.01 - Mikologiya AMEA Mikrobiologiya İnstitutu BED 1.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
25 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2401.01 - Zoologiya AMEA Zoologiya İnstitutu BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
26 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2413.01 - Entomologiya AMEA Zoologiya İnstitutu BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
27 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2429.01 - Parazitologiya AMEA Zoologiya İnstitutu BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
28 İQTİSAD ELMLƏRİ 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
29 İQTİSAD ELMLƏRİ 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
30 İQTİSAD ELMLƏRİ 5310.01 - Dünya iqtisadiyyatı AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
31 İQTİSAD ELMLƏRİ 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
32 FİZİKA 2203.01 - Elektronika AMEA Fizika İnstitutu BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
33 FİZİKA 2212.01 - Nəzəri fizika AMEA Fizika İnstitutu BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
34 FİZİKA 2220.01 - Yarımkeçiricilər fizikası AMEA Fizika İnstitutu BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
35 FİZİKA 2223.01 - Kristalloqrafiya, kristallar fizikası AMEA Fizika İnstitutu BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
36 KİMYA 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya AMEA Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
37 KİMYA 2308.01 - Elektrokimya AMEA Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
38 KİMYA 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz AMEA Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
39 KİMYA 2314.01 - Neft kimyası AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
40 KİMYA 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
41 KİMYA 2391.01 - Ekoloji kimya AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
42 KİMYA 2304.01 - Makromolekullar kimyası AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
43 KİMYA 2306.01 - Üzvi kimya AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
44 KİMYA 2314.01 - Neft kimyası AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
45 KİMYA 3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
46 KİMYA 2314.01 - Neft kimyası AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
47 KİMYA 2317.01 - Nanokimya və nanomateriallar AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
48 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu BED 1.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
49 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı) AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu BED 1.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
50 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5719.01 - Folklorşünaslıq AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu BED 1.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
51 FİZİKA 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu BED 1.21 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
52 FİZİKA 2226.01 - Radioekologiya AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu BED 1.21 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
53 COĞRAFİYA 5401.01 - İqtisadi coğrafiya AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BED 1.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
54 COĞRAFİYA 5409.01 - Geomorfologiya AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BED 1.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
55 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2415.01 - Molekulyar biologiya AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu BED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
56 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2424.01 - Riyazi biologiya, bioinformatika Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu BED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
57 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı AMEA Folklor İnstitutu BED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
58 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5719.01 - Folklorşünaslıq AMEA Folklor İnstitutu BED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
59 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5720.01 - Jurnalistika AMEA Folklor İnstitutu BED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
60 TARİX 5503.02 - Vətən tarixi AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu BED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
61 TARİX 3356.01 - Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu BED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
62 TARİX 5503.02 - Vətən tarixi AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu BED 1.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
63 TARİX 5507.01 - Beynəlxalq münasibətlər tarixi AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu BED 1.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
64 TARİX 5509.01 - Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu BED 1.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
65 AQRAR ELMLƏR 3103.02 - Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BED 1.32 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
66 AQRAR ELMLƏR 3101.01 - Aqrokimya AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BED 1.32/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
67 AQRAR ELMLƏR 2511.01 - Torpaqşünaslıq AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BED 1.32/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
68 AQRAR ELMLƏR 2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə) AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BED 1.32/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
69 AQRAR ELMLƏR 2511.01 - Torpaqşünaslıq AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BED 1.32/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
70 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2417.01 - Botanika AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BED 1.32/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
71 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə) AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BED 1.32/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
72 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2511.01 - Torpaqşünaslıq AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BED 1.32/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
73 FƏLSƏFƏ 7201.01 - Bilik fəlsəfəsi AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
74 FƏLSƏFƏ 7207.01 - Sosial fəlsəfə AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
75 FƏLSƏFƏ 7210.01 - Fəlsəfə tarixi AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
76 FƏLSƏFƏ 7212.01 - Etika AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BED 1.33 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
77 TEXNİKA ELMLƏRİ 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BED 2.03/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
78 TEXNİKA ELMLƏRİ 3354.01 - Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BED 2.03/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
79 TEXNİKA ELMLƏRİ 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BED 2.03/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
80 TEXNİKA ELMLƏRİ 3354.01 - Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BED 2.03/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
81 TİBB ELMLƏRİ 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
82 TİBB ELMLƏRİ 3230.01 - Uşaq cərrahlığı Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
83 TİBB ELMLƏRİ 3234.01 - Urologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
84 TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
85 TİBB elmləri 3213.01 - Cərrahlıq Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
86 TİBB elmləri 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
87 TİBB elmləri 3224.01 - Onkologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
88 TİBB elmləri 3234.01 - Urologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
89 TİBB ELMLƏRİ 3234.01 - Urologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
90 TİBB ELMLƏRİ 3243.01 - Patoloji fiziologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
91 TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
92 TİBB ELMLƏRİ 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/3 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
93 TİBB ELMLƏRİ 2420.01 - Virusologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/4 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
94 TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/4 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 11.01.2022
95 TİBB ELMLƏRİ 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/4 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
96 TİBB ELMLƏRİ 3234.01 - Urologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/4 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
97 TİBB ELMLƏRİ 3242.01 - Patoloji anatomiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
98 TİBB ELMLƏRİ 3243.01 - Patoloji fiziologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
99 TİBB ELMLƏRİ 2407.01 - Hüceyrə biologiyası, sitologiya və histologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.08 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
100 TİBB ELMLƏRİ 3241.01 - İnsan anatomiyası Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.08 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
101 TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu BED 2.11 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
102 TİBB ELMLƏRİ 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu BED 2.11 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
103 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5708.01 - German dilləri Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
104 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
105 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
106 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5708.01 - German dilləri Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
107 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5709.01 - Roman dilləri Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
108 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ingilisdilli ədəbiyyat) Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
109 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BED 2.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
110 PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BED 2.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
111 PEDAQOGİKA 5805.01 - Korreksiya pedaqogikası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BED 2.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
112 AQRAR ELMLƏR 3103.06 - Bitkilərin mühafizəsi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti BED 2.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
113 AQRAR ELMLƏR 3103.08 - Meyvəçilik və üzümçülük Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti BED 2.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
114 TİBB ELMLƏRİ 3216.01 - Endokrinologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
115 TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
116 TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
117 TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
118 TİBB ELMLƏRİ 3231.01 - Anesteziologiya və reanimatologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
119 TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
120 TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
121 TİBB ELMLƏRİ 3232.01 - Hematologiya və qanköçürmə Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
122 TİBB ELMLƏRİ 2414.01 - Mikrobiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
123 TİBB elmləri 3202.01 - Epidemiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
124 MEMARLIQ 6401.01 - Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərpası və rekonstruksiyası Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti BED 2.29 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
125 MEMARLIQ 6405.01 - Şəhərsalma, yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması, landşaft memarlığı Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti BED 2.29 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
126 SİYASİ ELMLƏR 5901.01 - Beynəlxalq münasibətlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BED 2.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
127 SİYASİ ELMLƏR 5902.17 - Davamlı inkişafın idarə edilməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BED 2.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
128 SİYASİ ELMLƏR 5908.01 - Siyasi nəzəriyyə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BED 2.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
129 SİYASİ ELMLƏR 5902.17 - Davamlı inkişafın idarə edilməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BED 2.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
130 SİYASİ ELMLƏR 5904.01 - Siyasi institutlar və sistemlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BED 2.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
131 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2406.01 - Biofizika Bakı Dövlət Universiteti BED 2.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
132 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2409.01 - Genetika Bakı Dövlət Universiteti BED 2.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
133 SƏNƏTŞÜNASLIQ 6213.01 - Musiqi sənəti Bakı Musiqi Akademiyası BED 2.36 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
134 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Musiqinin tədrisi metodikası) Bakı Musiqi Akademiyası BED 2.36 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
135 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Musiqi tədrisi metodikası) Bakı Musiqi Akademiyası BED 2.36/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
136 SƏNƏTŞÜNASLIQ 6213.01 - Musiqi sənəti Bakı Musiqi Akademiyası BED 2.36/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
137 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili Naxçıvan Dövlət Universiteti BED 2.39 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
138 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı Naxçıvan Dövlət Universiteti BED 2.39 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
139 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə) Naxçıvan Müəllimlər Universiteti BED 2.40 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
140 PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi Naxçıvan Müəllimlər Universiteti BED 2.40 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
141 PSİXOLOGİYA 6104.01 - Pedaqoji psixologiya Bakı Dövlət Universiteti BED 2.43 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
142 PSİXOLOGİYA 6114.01 - Sosial psixologiya Bakı Dövlət Universiteti BED 2.43 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
143 TİBB elmləri 3205.01 - Daxili xəstəliklər Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi K.Y. Fərəcov adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu BED 3.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
144 TİBB elmləri 3220.01 - Pediatriya Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi K.Y. Fərəcov adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu BED 3.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
145 SOSİOLOGİYA 6307.01 - Sosial dəyişiklik və inkişaf AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BED 3.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
146 SOSİOLOGİYA 6312.01 - Sosiologiyanın nəzəriyyəsi, metodologiyası və tarixi AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BED 3.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
147 ASTRONOMİYA 2106.01 - Günəş fizikası AMEA Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəssədxanası BED 3.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
148 ASTRONOMİYA 2108.01 - Astrofizika və ulduz astronomiyası AMEA Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəssədxanası BED 3.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
149 TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq Azərbaycan Tibb Universiteti BED 4.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
150 TİBB ELMLƏRİ 3231.01 - Anesteziologiya və reanimatologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 4.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
151 ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ 3400.01 - Dərmanların alınma texnologiyası, əczaçılıq işinin təşkili Azərbaycan Tibb Universiteti BED 4.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
152 ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ 3400.02 - Əczaçılıq kimyası, farmakoqnoziya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 4.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
153 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı Azərbaycan Dillər Universiteti BED 4.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
154 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ABŞ ədəbiyyatı) Azərbaycan Dillər Universiteti BED 4.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
155 TİBB ELMLƏRİ 3224.01 - Onkologiya Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi BED1.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
156 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
157 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
158 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5719.01 - Folklorşünaslıq AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 1.05 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
159 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 1.05/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
160 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (yapon ədəbiyyat ) AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 1.05/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
161 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5701.01 - Tətbiqi dilçilik AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
162 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
163 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
164 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5710.01 - Türk dilləri AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
165 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
166 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
167 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5711.01 - İran dilləri AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
168 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
169 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
170 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5714.01 - Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
171 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2414.01 - Mikrobiologiya AMEA Mikrobiologiya İnstitutu BFD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
172 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2430.01 - Mikologiya AMEA Mikrobiologiya İnstitutu BFD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
173 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 3244.01 - Allerqologiya və immunologiya AMEA Mikrobiologiya İnstitutu BFD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
174 İQTİSAD ELMLƏRİ 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BFD 1.10 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
175 İQTİSAD ELMLƏRİ 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BFD 1.10 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
176 İQTİSAD ELMLƏRİ 5313.01 - Demoqrafiya AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BFD 1.10 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
177 İQTİSAD ELMLƏRİ 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BFD 1.10/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
178 İQTİSAD ELMLƏRİ 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BFD 1.10/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
179 İQTİSAD ELMLƏRİ 5309.01 - Sənayenin təşkili və dövlət siyasəti AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BFD 1.10/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
180 İQTİSAD ELMLƏRİ 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BFD 1.10/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
181 KİMYA 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya AMEA Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BFD 1.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
182 KİMYA 2307.01 - Fiziki kimya AMEA Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BFD 1.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
183 KİMYA 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz AMEA Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BFD 1.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
184 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5713.01 - Sami dilləri AMEA Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu BFD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
185 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyat) AMEA Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu BFD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
186 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (fars ədəbiyyat ) AMEA Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu BFD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
187 KİMYA 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu BFD 1.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
188 KİMYA 2304.01 - Makromolekullar kimyası AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu BFD 1.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
189 KİMYA 2305.01 - Nüvə kimyası AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu BFD 1.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
190 COĞRAFİYA 5401.01 - İqtisadi coğrafiya AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BFD 1.23 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
191 COĞRAFİYA 5411.01 - Meteorologiya AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BFD 1.23 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
192 COĞRAFİYA 5402.01 - Tarixi coğrafiya, siyasi və rekreasiya coğrafiyası AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BFD 1.23/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
193 COĞRAFİYA 5406.01 - Hidrologiya AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BFD 1.23/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
194 COĞRAFİYA 5401.01 - İqtisadi coğrafiya AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BFD 1.23/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
195 COĞRAFİYA 5408.01 - Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BFD 1.23/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
196 COĞRAFİYA 5401.01 - İqtisadi coğrafiya AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BFD 1.23/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
197 COĞRAFİYA 2508.01 - Geoekologiya AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BFD 1.23/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
198 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2409.01 - Genetika AMEA Botanika İnstitutu BFD 1.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
199 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2411.02 - Bitki fiziologiyası AMEA Botanika İnstitutu BFD 1.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
200 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2417.01 - Botanika AMEA Botanika İnstitutu BFD 1.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
201 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2432.01 - Bioloji ehtiyatlar AMEA Botanika İnstitutu BFD 1.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
202 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2409.01 - Genetika AMEA Botanika İnstitutu BFD 1.26/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
203 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2417.01 - Botanika AMEA Botanika İnstitutu BFD 1.26/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
204 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə) AMEA Botanika İnstitutu BFD 1.26/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
205 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2432.01 - Bioloji ehtiyatlar AMEA Botanika İnstitutu BFD 1.26/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
206 RİYAZİYYAT 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) Bakı Dövlət Universiteti BFD 1.26/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
207 FƏLSƏFƏ 7207.01 - Sosial fəlsəfə AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
208 FƏLSƏFƏ 7210.01 - Fəlsəfə tarixi AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
209 FƏLSƏFƏ 7211.01 - Estetika AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
210 FƏLSƏFƏ 7212.01 - Etika AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
211 FƏLSƏFƏ 7201.01 - Bilik fəlsəfəsi AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
212 FƏLSƏFƏ 7207.01 - Sosial fəlsəfə AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
213 FƏLSƏFƏ 7210.01 - Fəlsəfə tarixi AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
214 FƏLSƏFƏ 7212.01 - Etika AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
215 FƏLSƏFƏ 7203.01 - Ümumi fəlsəfə AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
216 FƏLSƏFƏ 7207.01 - Sosial fəlsəfə AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
217 FƏLSƏFƏ 7210.01 - Fəlsəfə tarixi AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
218 FƏLSƏFƏ 7212.01 - Etika AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/3 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
219 SƏNƏTŞÜNASLIQ 6215.01 - Təsviri sənət AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu BFD 1.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
220 SƏNƏTŞÜNASLIQ 6220.01 - Muzeyşünaslıq AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu BFD 1.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
221 FİZİKA 2207.01 - Atom və nüvə fizikası Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi BFD 1.36 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
222 FİZİKA 2222.01 - Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi BFD 1.36 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
223 TEXNİKA ELMLƏRİ 3324.04 - Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
224 TEXNİKA ELMLƏRİ 3324.07 - Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
225 TEXNİKA ELMLƏRİ 3325.02 - Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
226 TEXNİKA ELMLƏRİ 3361.01 - Bərk cism elektronikası, radioelektron komponentlər, mikro və nanoelektronika Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
227 TEXNİKA ELMLƏRİ 3311.02 - Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01/1 fəlsəfə doktoru 20.11.2022
228 TEXNİKA ELMLƏRİ 3324.04 - Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
229 TEXNİKA ELMLƏRİ 3325.02 - Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
230 TEXNİKA ELMLƏRİ 3352.01 - Hava nəqliyyatının istismarı Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
231 TEXNİKA ELMLƏRİ 2523.01 - Quyuların qazılması texnologiyası Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BFD 2.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
232 SƏNƏTŞÜNASLIQ 2525.01 - Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BFD 2.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
233 TEXNİKA ELMLƏRİ 2526.01 - Dəniz faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi texnologiyası Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BFD 2.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
234 TİBB ELMLƏRİ 2406.02 - Biokimya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
235 TİBB ELMLƏRİ 3225.01 - Şüa diaqnostikası və terapiyası Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
236 TİBB ELMLƏRİ 3243.01 - Patoloji fiziologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
237 TİBB ELMLƏRİ 3241.01 - İnsan anatomiyası Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
238 TİBB ELMLƏRİ 3243.01 - Patoloji fiziologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
239 YER ELMLƏRİ 3202.01 - Epidemiologiya Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu BFD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
240 TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu BFD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
241 TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu BFD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
242 TİBB ELMLƏRİ 3222.01 - Dəri və zöhrəvi xəstəliklər Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu BFD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
243 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (informatikanın tədrisi metodikası) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BFD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
244 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (riyaziyyatın tədrisi metodikası) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BFD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
245 PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BFD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
246 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BFD 2.15/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
247 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Riyaziyyatın tədrisi metodikası) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BFD 2.15/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
248 PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BFD 2.15/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
249 RİYAZİYYAT 1204.01 - Həndəsə Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
250 RİYAZİYYAT 1210.01 - Topologiya Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.04.2021
251 RİYAZİYYAT 1211.01 - Diferensial tənliklər Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
252 RİYAZİYYAT 2002.01 - Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
253 RİYAZİYYAT 1201.01 - Cəbr Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
254 RİYAZİYYAT 1211.01 - Diferensial tənliklər Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
255 RİYAZİYYAT 2003.01 - Maye, qaz və plazma mexanikası Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
256 PSİXOLOGİYA 1211.01 - Diferensial tənliklər Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
257 FİZİKA 2211.01 - Bərk cismlər fizikası Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.19 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
258 FİZİKA 2222.01 - Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.19 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
259 TEXNİKA ELMLƏRİ 3102.01 - Aqromühəndislik Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti BFD 2.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
260 TEXNİKA ELMLƏRİ 3309.01 - Qida məhsullarının texnologiyası Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti BFD 2.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
261 TEXNİKA ELMLƏRİ 3326.01 - Toxuculuq və yüngül sənaye materialların və məhsullarının texnologiyası Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti BFD 2.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
262 TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
263 TİBB ELMLƏRİ 3216.01 - Endokrinologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
264 TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
265 TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
266 TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
267 TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
268 TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
269 TİBB ELMLƏRİ 3231.01 - Anesteziologiya və reanimatologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
270 TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
271 TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
272 TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
273 TİBB ELMLƏRİ 3232.01 - Hematologiya və qanköçürmə Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
274 TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/4 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
275 YER ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/4 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
276 TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/4 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
277 TİBB ELMLƏRİ 3225.01 - Şüa diaqnostikası və terapiyası Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/4 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
278 TİBB elmləri 3202.01 - Epidemiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.28 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
279 TİBB elmləri 3240.01 - Gigiyena Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.28 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
280 TİBB ELMLƏRİ 3202.01 - Epidemiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.28/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
281 TİBB ELMLƏRİ 3219.01 - Göz xəstəlikləri Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.28/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
282 TİBB ELMLƏRİ 3240.01 - Gigiyena Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.28/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
283 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5720.01 - Jurnalistika Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BFD 2.30/2 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
284 SİYASİ ELMLƏR 5902.17 - Davamlı inkişafın idarə edilməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BFD 2.30/2 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
285 YER ELMLƏRİ 2506.01 - Geologiya Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BFD 2.33 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
286 YER ELMLƏRİ 2521.01 - Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BFD 2.33 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
287 YER ELMLƏRİ 2524.01 - Dağ sənaye və neft-qaz-mədən geologiyası, geofizikası, markşeyder işi və yer təkinin həndəsəsi Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BFD 2.33 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
288 TEXNİKA ELMLƏRİ 3305.02 - İnşaat mexanikası Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti BFD 2.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
289 TEXNİKA ELMLƏRİ 3305.03 - İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti BFD 2.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
290 TEXNİKA ELMLƏRİ 3305.08 - Hidrotexniki tikinti Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti BFD 2.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
291 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2417.01 - Botanika AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BFD 3.03 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
292 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə) AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BFD 3.03 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
293 MEXANİKA 2002.01 - Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnistutu BFD 3.04 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
294 MEXANİKA 2003.01 - Maye, qaz və plazma mexanikası AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu BFD 3.04 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
295 HÜQUQ ELMLƏRİ 2406.03 - Bioetika AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu BFD 3.06 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
296 HÜQUQ ELMLƏRİ 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu BFD 3.06 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
297 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2406.01 - Biofizika AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu BFD 3.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
298 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2418.01 - Radiobiologiya AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu BFD 3.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
299 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 3356.01 - Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 3.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
300 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 3.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
301 ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ 3400.01 - Dərmanların alınma texnologiyası, əczaçılıq işinin təşkili Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.02 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
302 ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ 3400.02 - Əczaçılıq kimyası, farmakoqnoziya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.02 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
303 FƏLSƏFƏ 7213.01 - Dinşünaslıq Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu BFD 4.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
304 FƏLSƏFƏ 7214.01 - Dinin tarixi və fəlsəfəsi Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu BFD 4.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
305 SOSİOLOGİYA 6303.01 - Ümumi sosiologiya Bakı Dövlət Universiteti BFD 4.04 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
306 SOSİOLOGİYA 6310.01 - Sosial problemlər Bakı Dövlət Universiteti BFD 4.04 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
307 MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK və HƏRBİ ELMLƏR 7301.01 - Hərbi nəzəri elmlər Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası BFD 4.05 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
308 MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK və HƏRBİ ELMLƏR 7304.01 - Milli təhlükəsizlik Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası BFD 4.05 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
309 TİBB ELMLƏRİ 3223.01 - Sinir xəstəlikləri Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
310 TİBB ELMLƏRİ 3229.01 - Neyrocərrahlıq Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
311 FƏLSƏFƏ 7201.01 - Bilik fəlsəfəsi Bakı Dövlət Universiteti BFD 4.10 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
312 FƏLSƏFƏ 7206.01 - Təbiətin fəlsəfəsi Bakı Dövlət Universiteti BFD 4.10 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
313 TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
314 TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
315 TİBB ELMLƏRİ 3238.01 - Qastroenterologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022