Elmi dərəcə verilən
elm sahəsi
İxtisasın şifri və adı Fəaliyyət göstərdiyi elmi müəssisə (təşkilat) və ya ali təhsil müəssisəsi Qeydiyyat
nömrəsi
Elmi dərəcənin veriməsi ilə bağlı səlahiyyəti Səlahiyyət müddətinin
bitmə tarixi
1 TEXNİKA ELMLƏRİ 3311.02 - Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları Milli Aviasiya Akademiyası BD/ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
2 TEXNİKA ELMLƏRİ 3324.04 - Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı Milli Aviasiya Akademiyası BD/ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
3 TEXNİKA ELMLƏRİ 3325.02 - Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları Milli Aviasiya Akademiyası BD/ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
4 TEXNİKA ELMLƏRİ 3352.01 - Hava nəqliyyatının istismarı Milli Aviasiya Akademiyası BD/ED 2.01 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
5 YER ELMLƏRİ 2507.01 - Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu BED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
6 YER ELMLƏRİ 2508.01 - Geoekologiya AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu BED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
7 TİBB ELMLƏRİ 3225.01 - Şüa diaqnostikası və terapiyası Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi BED 1.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
8 FİLOLOGİYA elmləri 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
9 FİLOLOGİYA elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
10 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
11 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
12 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
13 FİLOLOGİYA elmləri 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (rus ədəbiyyatı) AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
14 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5701.01 - Tətbiqi dilçilik AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
15 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
16 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5710.01 - Türk dilləri AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
17 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
18 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
19 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5710.01 - Türk dilləri AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
20 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5711.01 - İran dilləri AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
21 BİOLOGİYA elmləri 2414.01 - Mikrobiologiya AMEA Mikrobiologiya İnstitutu BED 1.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
22 BİOLOGİYA elmləri 2430.01 - Mikologiya AMEA Mikrobiologiya İnstitutu BED 1.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
23 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2401.01 - Zoologiya AMEA Zoologiya İnstitutu BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
24 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2413.01 - Entomologiya AMEA Zoologiya İnstitutu BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
25 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2429.01 - Parazitologiya AMEA Zoologiya İnstitutu BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
26 İQTİSAD ELMLƏRİ 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
27 İQTİSAD ELMLƏRİ 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
28 İQTİSAD ELMLƏRİ 5310.01 - Dünya iqtisadiyyatı AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
29 İQTİSAD ELMLƏRİ 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı AMEA İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
30 FİZİKA 2203.01 - Elektronika AMEA Fizika İnstitutu BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
31 FİZİKA 2212.01 - Nəzəri fizika AMEA Fizika İnstitutu BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
32 FİZİKA 2220.01 - Yarımkeçiricilər fizikası AMEA Fizika İnstitutu BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
33 FİZİKA 2223.01 - Kristalloqrafiya, kristallar fizikası AMEA Fizika İnstitutu BED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
34 KİMYA 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya AMEA Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
35 KİMYA 2308.01 - Elektrokimya AMEA Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
36 KİMYA 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz AMEA Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
37 KİMYA 2314.01 - Neft kimyası AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
38 KİMYA 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
39 KİMYA 2391.01 - Ekoloji kimya AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
40 KİMYA 2304.01 - Makromolekullar kimyası AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
41 KİMYA 2306.01 - Üzvi kimya AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
42 KİMYA 2314.01 - Neft kimyası AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
43 KİMYA 3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
44 KİMYA 2314.01 - Neft kimyası AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
45 KİMYA 2317.01 - Nanokimya və nanomateriallar AMEA akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.16/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
46 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu BED 1.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
47 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı) AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu BED 1.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
48 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5719.01 - Folklorşünaslıq AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu BED 1.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
49 FİZİKA 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu BED 1.21 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
50 FİZİKA 2226.01 - Radioekologiya AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu BED 1.21 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
51 COĞRAFİYA 5401.01 - İqtisadi coğrafiya AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BED 1.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
52 COĞRAFİYA 5409.01 - Geomorfologiya AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BED 1.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2021
53 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2415.01 - Molekulyar biologiya AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu BED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
54 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2424.01 - Riyazi biologiya, bioinformatika Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu BED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
55 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı AMEA Folklor İnstitutu BED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
56 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5719.01 - Folklorşünaslıq AMEA Folklor İnstitutu BED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
57 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5720.01 - Jurnalistika AMEA Folklor İnstitutu BED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
58 TARİX 5503.02 - Vətən tarixi AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu BED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
59 TARİX 5503.02 - Vətən tarixi AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu BED 1.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
60 TARİX 5507.01 - Beynəlxalq münasibətlər tarixi AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu BED 1.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
61 TARİX 5509.01 - Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu BED 1.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
62 AQRAR elmler 3103.02 - Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BED 1.32 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
63 TEXNİKA ELMLƏRİ 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BED 2.03/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
64 TEXNİKA ELMLƏRİ 3354.01 - Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BED 2.03/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
65 TEXNİKA ELMLƏRİ 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BED 2.03/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
66 TEXNİKA ELMLƏRİ 3354.01 - Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BED 2.03/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
67 TİBB elmləri 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
68 TİBB elmləri 3230.01 - Uşaq cərrahlığı Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
69 TİBB elmləri 3234.01 - Urologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
70 TİBB elmləri 3213.01 - Cərrahlıq Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
71 TİBB elmləri 3213.01 - Cərrahlıq Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
72 TİBB elmləri 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
73 TİBB elmləri 3224.01 - Onkologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
74 TİBB elmləri 3234.01 - Urologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.06/2 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
75 TİBB ELMLƏRİ 2407.01 - Hüceyrə biologiyası, sitologiya və histologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.08 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
76 TİBB ELMLƏRİ 3241.01 - İnsan anatomiyası Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.08 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
77 FİLOLOGİYA elmləri 5708.01 - German dilləri Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
78 FİLOLOGİYA elmləri 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
79 FİLOLOGİYA elmləri 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
80 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5708.01 - German dilləri Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
81 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5709.01 - Roman dilləri Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
82 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ingilisdilli ədəbiyyat) Azərbaycan Dillər Universiteti BED 2.12/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
83 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BED 2.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
84 PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BED 2.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
85 PEDAQOGİKA 5805.01 - Korreksiya pedaqogikası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BED 2.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
86 AQRAR ELMLƏR 3103.06 - Bitkilərin mühafizəsi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti BED 2.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
87 AQRAR ELMLƏR 3103.08 - Meyvəçilik və üzümçülük Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti BED 2.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
88 TİBB ELMLƏRİ 3216.01 - Endokrinologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
89 TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
90 TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
91 TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
92 TİBB ELMLƏRİ 3231.01 - Anesteziologiya və reanimatologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
93 TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
94 TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
95 TİBB ELMLƏRİ 3232.01 - Hematologiya və qanköçürmə Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
96 TİBB ELMLƏRİ 2414.01 - Mikrobiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
97 TİBB elmləri 3202.01 - Epidemiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
98 SİYASİ ELMLƏR 5901.01 - Beynəlxalq münasibətlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BED 2.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
99 SİYASİ ELMLƏR 5902.17 - Davamlı inkişafın idarə edilməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BED 2.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
100 SİYASİ ELMLƏR 5908.01 - Siyasi nəzəriyyə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BED 2.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
101 SİYASİ ELMLƏR 5902.17 - Davamlı inkişafın idarə edilməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BED 2.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
102 SİYASİ ELMLƏR 5904.01 - Siyasi institutlar və sistemlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BED 2.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
103 SƏNƏTŞÜNASLIQ 6213.01 - Musiqi sənəti Bakı Musiqi Akademiyası BED 2.36 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
104 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Musiqinin tədrisi metodikası) Bakı Musiqi Akademiyası BED 2.36 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
105 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili Naxçıvan Dövlət Universiteti BED 2.39 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
106 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı Naxçıvan Dövlət Universiteti BED 2.39 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
107 PSİXOLOGİYA 6104.01 - Pedaqoji psixologiya Bakı Dövlət Universiteti BED 2.43 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
108 PSİXOLOGİYA 6114.01 - Sosial psixologiya Bakı Dövlət Universiteti BED 2.43 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
109 TİBB elmləri 3205.01 - Daxili xəstəliklər Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi K.Y. Fərəcov adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu BED 3.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
110 TİBB elmləri 3220.01 - Pediatriya Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi K.Y. Fərəcov adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu BED 3.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
111 SOSİOLOGİYA 6307.01 - Sosial dəyişiklik və inkişaf AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BED 3.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
112 SOSİOLOGİYA 6312.01 - Sosiologiyanın nəzəriyyəsi, metodologiyası və tarixi AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BED 3.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.12.2021
113 ASTRONOMİYA 2106.01 - Günəş fizikası AMEA Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəssədxanası BED 3.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
114 ASTRONOMİYA 2108.01 - Astrofizika və ulduz astronomiyası AMEA Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəssədxanası BED 3.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
115 TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq Azərbaycan Tibb Universiteti BED 4.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
116 TİBB ELMLƏRİ 3231.01 - Anesteziologiya və reanimatologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 4.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
117 TİBB ELMLƏRİ 3224.01 - Onkologiya Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi BED1.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
118 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
119 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.04.2022
120 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5719.01 - Folklorşünaslıq AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 1.05 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
121 COĞRAFİYA 5401.01 - İqtisadi coğrafiya AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BFD 1.23 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
122 COĞRAFİYA 5411.01 - Meteorologiya AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu BFD 1.23 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
123 FƏLSƏFƏ 7207.01 - Sosial fəlsəfə AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
124 FƏLSƏFƏ 7210.01 - Fəlsəfə tarixi AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
125 FƏLSƏFƏ 7211.01 - Estetika AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
126 FƏLSƏFƏ 7212.01 - Etika AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
127 FƏLSƏFƏ 7201.01 - Bilik fəlsəfəsi AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
128 FƏLSƏFƏ 7207.01 - Sosial fəlsəfə AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
129 FƏLSƏFƏ 7210.01 - Fəlsəfə tarixi AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
130 FƏLSƏFƏ 7212.01 - Etika AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 1.33/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
131 SƏNƏTŞÜNASLIQ 6215.01 - Təsviri sənət AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu BFD 1.34 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
132 SƏNƏTŞÜNASLIQ 6220.01 - Muzeyşünaslıq AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu BFD 1.34 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
133 FİZİKA 2207.01 - Atom və nüvə fizikası Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi BFD 1.36 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
134 FİZİKA 2222.01 - Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi BFD 1.36 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
135 TEXNİKA ELMLƏRİ 3324.04 - Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
136 TEXNİKA ELMLƏRİ 3324.07 - Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
137 TEXNİKA ELMLƏRİ 3325.02 - Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
138 TEXNİKA ELMLƏRİ 3361.01 - Bərk cism elektronikası, radioelektron komponentlər, mikro və nanoelektronika Milli Aviasiya Akademiyası BFD 2.01 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
139 TİBB ELMLƏRİ 3241.01 - İnsan anatomiyası Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
140 TİBB ELMLƏRİ 3243.01 - Patoloji fiziologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
141 YER ELMLƏRİ 3202.01 - Epidemiologiya Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu BFD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
142 TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu BFD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
143 TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu BFD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
144 TİBB ELMLƏRİ 3222.01 - Dəri və zöhrəvi xəstəliklər Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkminləşdirmə İnistutu BFD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
145 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (informatikanın tədrisi metodikası) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BFD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
146 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (riyaziyyatın tədrisi metodikası) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BFD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
147 PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BFD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
148 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BFD 2.15/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2021
149 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Riyaziyyatın tədrisi metodikası) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BFD 2.15/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
150 PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti BFD 2.15/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
151 RİYAZİYYAT 1204.01 - Həndəsə Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
152 RİYAZİYYAT 1210.01 - Topologiya Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.04.2021
153 RİYAZİYYAT 1211.01 - Diferensial tənliklər Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
154 RİYAZİYYAT 2002.01 - Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
155 RİYAZİYYAT 1201.01 - Cəbr Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
156 RİYAZİYYAT 1211.01 - Diferensial tənliklər Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
157 RİYAZİYYAT 2003.01 - Maye, qaz və plazma mexanikası Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.17/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
158 FİZİKA 2211.01 - Bərk cismlər fizikası Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.19 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
159 FİZİKA 2222.01 - Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.19 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
160 TEXNİKA ELMLƏRİ 3102.01 - Aqromühəndislik Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti BFD 2.26 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
161 TEXNİKA ELMLƏRİ 3309.01 - Qida məhsullarının texnologiyası Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti BFD 2.26 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
162 TEXNİKA ELMLƏRİ 3326.01 - Toxuculuq və yüngül sənaye materialların və məhsullarının texnologiyası Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti BFD 2.26 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
163 TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
164 TİBB ELMLƏRİ 3216.01 - Endokrinologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
165 TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
166 TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/1 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
167 TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
168 TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/2 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
169 TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/3 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
170 TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/4 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
171 YER ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/4 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
172 TİBB ELMLƏRİ 3220.01 - Pediatriya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/4 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
173 TİBB ELMLƏRİ 3225.01 - Şüa diaqnostikası və terapiyası Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27/4 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
174 TİBB elmləri 3202.01 - Epidemiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.28 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
175 TİBB elmləri 3240.01 - Gigiyena Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.28 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
176 TİBB ELMLƏRİ 3202.01 - Epidemiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.28/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
177 TİBB ELMLƏRİ 3219.01 - Göz xəstəlikləri Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.28/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
178 TİBB ELMLƏRİ 3240.01 - Gigiyena Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.28/1 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
179 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5720.01 - Jurnalistika Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BFD 2.30/2 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
180 SİYASİ ELMLƏR 5902.17 - Davamlı inkişafın idarə edilməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BFD 2.30/2 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
181 YER ELMLƏRİ 2506.01 - Geologiya Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BFD 2.33 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
182 YER ELMLƏRİ 2521.01 - Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BFD 2.33 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
183 YER ELMLƏRİ 2524.01 - Dağ sənaye və neft-qaz-mədən geologiyası, geofizikası, markşeyder işi və yer təkinin həndəsəsi Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BFD 2.33 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
184 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2417.01 - Botanika AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BFD 3.03 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
185 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə) AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu BFD 3.03 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
186 MEXANİKA 2002.01 - Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnistutu BFD 3.04 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
187 MEXANİKA 2003.01 - Maye, qaz və plazma mexanikası AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu BFD 3.04 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
188 ƏCZAÇILIQ elmləri 3400.01 - Dərmanların alınma texnologiyası, əczaçılıq işinin təşkili Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.02 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
189 ƏCZAÇILIQ elmləri 3400.02 - Əczaçılıq kimyası, farmakoqnoziya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.02 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
190 FƏLSƏFƏ 7213.01 - Dinşünaslıq Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu BFD 4.03 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
191 FƏLSƏFƏ 7214.01 - Dinin tarixi və fəlsəfəsi Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu BFD 4.03 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
192 SOSİOLOGİYA 6303.01 - Ümumi sosiologiya Bakı Dövlət Universiteti BFD 4.04 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
193 SOSİOLOGİYA 6310.01 - Sosial problemlər Bakı Dövlət Universiteti BFD 4.04 fəlsəfə doktoru 01.12.2021
194 MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK və HƏRBİ ELMLƏR 7301.01 - Hərbi nəzəri elmlər Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası BFD 4.05 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
195 MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK və HƏRBİ ELMLƏR 7304.01 - Milli təhlükəsizlik Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası BFD 4.05 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
196 TİBB ELMLƏRİ 3223.01 - Sinir xəstəlikləri Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.07 fəlsəfə doktoru 01.04.2022
197 TİBB ELMLƏRİ 3229.01 - Neyrocərrahlıq Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.07 fəlsəfə doktoru 01.04.2022