Elmi dərəcə verilən elm sahəsi İxtisasın şifri və adı Fəaliyyət göstərdiyi elmi müəssisə (təşkilat) və ya ali təhsil müəssisəsi Qeydiyyat nömrəsi Elmi dərəcənin veriməsi ilə bağlı səlahiyyəti Səlahiyyət müddətinin
bitmə tarixi
1 YER elmləri 2507.01 - Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu ED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
2 YER elmləri 2521.01 - Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu ED 1.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
3 RİYAZİYYAT 1202.01 - Analiz və funksional analiz AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu ED 1.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
4 RİYAZİYYAT 1211.01 - Diferensial tənliklər AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu ED 1.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
5 RİYAZİYYAT 1214.01 - Dinamik sistemlər və optimal idarəetmə AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu ED 1.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
6 FİLOLOGİYA elmləri 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid AMEA Nizami Gəncəvi ad. Ədəbiyyat İnstitutu ED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
7 FİLOLOGİYA elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı AMEA Nizami Gəncəvi ad. Ədəbiyyat İnstitutu ED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
8 FİLOLOGİYA elmləri 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı AMEA Nizami Gəncəvi ad. Ədəbiyyat İnstitutu ED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
9 FİLOLOGİYA elmləri 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi AMEA İmadəddin Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu ED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
10 FİLOLOGİYA elmləri 5706.01 - Azərbaycan dili AMEA İmadəddin Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu ED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
11 FİLOLOGİYA elmləri 5710.01 - Türk dilləri AMEA İmadəddin Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu ED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
12 İQTİSAD elmləri 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə AMEA İqtisadiyyat İnstitutu ED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
13 İQTİSAD elmləri 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat AMEA İqtisadiyyat İnstitutu ED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
14 İQTİSAD elmləri 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı AMEA İqtisadiyyat İnstitutu ED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
15 TARİX 5503.02 - Vətən tarixi AMEA Naxçıvan Bölməsi ED 1.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
16 TARİX 5505.02 - Arxeologiya AMEA Naxçıvan Bölməsi ED 1.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
17 FİZİKA 2212.01 - Nəzəri fizika AMEA Fizika İnstitutu ED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
18 FİZİKA 2220.01 - Yarımkeçiricilər fizikası AMEA Fizika İnstitutu ED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
19 FİZİKA 2223.01 - Kristalloqrafiya, kristallar fizikası AMEA Fizika İnstitutu ED 1.14 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
20 KİMYA 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya AMEA Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutu ED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
21 KİMYA 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz AMEA Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutu ED 1.15 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
22 KİMYA 2306.01 - Üzvi kimya AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
23 KİMYA 2314.01 - Neft kimyası AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
24 KİMYA 2391.01 - Ekoloji kimya AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
25 KİMYA 3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
26 TEXNİKA elmləri 2314.01 - Neft kimyası AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
27 TEXNİKA elmləri 3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
28 TEXNİKA elmləri 3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
29 RİYAZİYYAT 1203.01 - Kompüter elmləri AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu ED 1.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
30 RİYAZİYYAT 1208.01 - Ehtimal nəzəriyyəsi AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu ED 1.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
31 TEXNİKA elmləri 1203.01 - Kompüter elmləri AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu ED 1.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
32 TEXNİKA elmləri 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu ED 1.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
33 COĞRAFİYA 5401.01 - İqtisadi coğrafiya AMEA akademik H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu ED 1.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
34 COĞRAFİYA 5406.01 - Hidrologiya AMEA akademik H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu ED 1.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
35 BİOLOGİYA elmləri 2406.02 - Biokimya AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu ED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
36 BİOLOGİYA elmləri 2411.02 - Bitki fiziologiyası AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu ED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
37 BİOLOGİYA elmləri 2415.01 - Molekulyar biologiya AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu ED 1.25 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
38 BİOLOGİYA elmləri 2409.01 - Genetika AMEA Botanika İnstitutu ED 1.26 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
39 BİOLOGİYA elmləri 2417.01 - Botanika AMEA Botanika İnstitutu ED 1.26 elmlər doktor, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
40 BİOLOGİYA elmləri 2432.01 - Bioloji ehtiyatlar AMEA Botanika İnstitutu ED 1.26 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
41 FİLOLOGİYA elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı AMEA Folklor İnstitutu ED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
42 FİLOLOGİYA elmləri 5719.01 - Folklorşünaslıq AMEA Folklor İnstitutu ED 1.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
43 KİMYA 2304.01 - Makro¬molekullar kimyası AMEA Polimer Materialları İnstitutu ED 1.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
44 KİMYA 2318.01 - Kompozit materialların kimyası və texnologiyası AMEA Polimer Materialları İnstitutu ED 1.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
45 TARİX 5502.01 - Ümumi tarix AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
46 TARİX 5503.02 - Vətən tarixi AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
47 TARİX 5102.01 - Etnoqrafiya və etnologiya AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
48 TARİX 5505.02 - Arxeologiya AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu ED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
49 FİLOLOGİYA elmləri 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi ED 1.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
50 FİLOLOGİYA elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi ED 1.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
51 FİLOLOGİYA elmləri 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (iran ədəbiyyatı) AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi ED 1.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
52 FİLOLOGİYA elmləri 5721.01 - Mətnşünaslıq; mənəvi-mədəni irsə dair qədim əlyazmaların işlənməsi (tərcüməsi, tədqiqi və nəşrə hazırlanması) AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi ED 1.31 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
53 FƏLSƏFƏ 7207.01 - Sosial fəlsəfə AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu ED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
54 FƏLSƏFƏ 7210.01 - Fəlsəfə tarixi AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu ED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
55 FƏLSƏFƏ 7212.01 - Etika AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu ED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
56 TEXNİKA ELMLƏRİ 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu ED 1.35 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
57 TEXNİKA ELMLƏRİ 3339.01 - İnformasiyanın mühafizəsi üsulları və sistemləri, informasiya təhlükəsizliyi AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu ED 1.35 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
58 TEXNİKA elmləri 3324.04 - Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
59 TEXNİKA elmləri 3325.02 - Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
60 TEXNİKA elmləri 3352.01 - Hava nəqliyyatının istismarı Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
61 TEXNİKA elmləri 3361.01 - Bərk cism elektronikası, radioelektron komponentlər, mikro və nanoelektronika Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.01 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
62 TEXNİKA elmləri 3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
63 TEXNİKA elmləri 3312.01 - Materiallar texnologiyası Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
64 TEXNİKA elmləri 3313.02 - Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
65 TEXNİKA elmləri 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.02 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
66 TEXNİKA elmləri 2523.01 - Quyuların qazılması texnologiyası Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
67 TEXNİKA elmləri 2525.01 - Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
68 TEXNİKA elmləri 3354.01 - Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
69 TEXNİKA elmləri 3340.01 - Elektrotexniki sistemlər və komplekslər Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
70 TEXNİKA elmləri 3341.01 - Elektrik stansiyaları (elektrik hissəsi) və elektroenergetik sistemlər Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
71 TEXNİKA elmləri 3342.01 - Sənaye istilik energetikası Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.04 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
72 TİBB elmləri 3211.01 - Psixiatriya Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
73 TİBB elmləri 3217.01 - Otorinolarinqologiya Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
74 TİBB elmləri 3223.01 - Sinir xəstəlikləri Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
75 TİBB elmləri 3226.01 - Stomatologiya Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
76 TİBB elmləri 3213.01 - Cərrahlıq Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
77 TİBB elmləri 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
78 TİBB elmləri 3227.01 - Travmatologiya və Ortopediya Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
79 TİBB elmləri 3234.01 - Urologiya Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
80 TEXNİKA elmləri 2004.01 - Maşınların, cihazların və aparatların dinamikası, möhkəmliyi Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
81 TEXNİKA elmləri 3310.01 - Sənaye texnologiyası Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
82 TEXNİKA elmləri 3322.01 - Enerji texnologiyası Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
83 TEXNİKA elmləri 3328.01 - Xüsusi əməliyyatlar texnologiyası Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
84 İQTİSAD elmləri 5301.01 - Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
85 İQTİSAD elmləri 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
86 İQTİSAD elmləri 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
87 İQTİSAD elmləri 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ED 2.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
88 FİLOLOGİYA elmləri 5708.01 - German dilləri Azərbaycan Dillər Universiteti ED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
89 FİLOLOGİYA elmləri 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ingilisdilli ədəbiyyat) Azərbaycan Dillər Universiteti ED 2.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
90 FİLOLOGİYA elmləri 5707.01 - Slavyan dilləri (rus dili) Bakı Slavyan Universiteti ED 2.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
91 FİLOLOGİYA elmləri 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid Bakı Slavyan Universiteti ED 2.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
92 FİLOLOGİYA elmləri 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (rus ədəbiyyatı) Bakı Slavyan Universiteti ED 2.13 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
93 KİMYA 2301.01 - Analitik kimya Bakı Dövlət Universiteti ED 2.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
94 KİMYA 2306.01 - Üzvi kimya Bakı Dövlət Universiteti ED 2.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
95 KİMYA 2307.01 - Fiziki kimya Bakı Dövlət Universiteti ED 2.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
96 FİZİKA 2206.01 - Molekulyar fizika Bakı Dövlət Universiteti ED 2.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
97 FİZİKA 2211.01 - Bərk cismlər fizikası Bakı Dövlət Universiteti ED 2.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
98 TARİX 5502.01 - Ümumi tarix Bakı Dövlət Universiteti ED 2.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
99 TARİX 5503.02 - Vətən tarixi Bakı Dövlət Universiteti ED 2.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
100 TİBB elmləri 3205.01 - Daxili xəstəliklər Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
101 TİBB elmləri 3218.01 - Kardiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
102 TİBB elmləri 3220.01 - Pediatriya Azərbaycan Tibb Universiteti ED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
103 TEXNİKA elmləri 3313.01 - Maşınqayırma texnologiyası Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.32 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
104 TEXNİKA elmləri 3313.02 - Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.32 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
105 TEXNİKA elmləri 3315.01 - Metallurgiya texnologiyası Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.32 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
106 YER elmləri 2506.01 - Geologiya Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktor 01.11.2022
107 YER elmləri 2524.01 - Dağ sənaye və neft-qaz-mədən geologiyası, geofizikası, markşeyder işi və yer təkinin həndəsəsi Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ED 2.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
108 İQTİSAD elmləri 5302.01 - Ekonometriya; İqtisadi statistika Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.38 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
109 İQTİSAD elmləri 5306.01 - Texnoloji innovasiyalar iqtisadiyyatı Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.38 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
110 TEXNİKA elmləri 3325.01 - Telekommunikasiya texnologiyası Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.41 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
111 TEXNİKA elmləri 3337.01 - İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə) Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.41 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
112 TEXNİKA elmləri 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) Azərbaycan Texniki Universiteti ED 2.41 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
113 İQTİSAD elmləri 5303.01 - Mühasibat uçotu Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti ED 2.42 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
114 İQTİSAD elmləri 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti ED 2.42 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
115 İQTİSAD elmləri 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Azərbaycan Kooperasiya Universiteti ED 2.42 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2022
116 HÜQUQ ELMLƏRİ 5607.01 - Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 24.09.2024
117 HÜQUQ ELMLƏRİ 5611.01 - Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza-icra hüququ Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 24.09.2024
118 HÜQUQ ELMLƏRİ 5612.01 - Cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası; əməliyyat-axtarış fəaliyyəti Milli Aviasiya Akademiyası ED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 24.09.2024
119 TİBB elmləri 3224.01 - Onkologiya Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi FD 1.02 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
120 TİBB elmləri 3225.01 - Şüa diaqnostikası və terapiyası Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi FD 1.02 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
121 TİBB elmləri 3212.01 - Səhiyyə və onun təşkili Akademik Zərifə Əliyeva ad. Milli Oftalmologiya Mərkəzi FD 1.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
122 TİBB elmləri 3219.01 - Göz xəstəlikləri Akademik Zərifə Əliyeva ad. Milli Oftalmologiya Mərkəzi FD 1.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
123 BİOLOGİYA elmləri 2414.01 - Mikrobiologiya AMEA Mikrobiologiya İnstitutu FD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
124 BİOLOGİYA elmləri 2430.01 - Mikologiya AMEA Mikrobiologiya İnstitutu FD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
125 BİOLOGİYA elmləri 2406.02 - Biokimya AMEA A.İ.Qarayev ad. Fiziologiya İnstitutu FD 1.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
126 BİOLOGİYA elmləri 2411.01 - İnsan və heyvan fiziologiyası AMEA A.İ.Qarayev ad. Fiziologiya İnstitutu FD 1.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
127 BİOLOGİYA elmləri 2401.01 - Zoologiya AMEA Zoologiya İnstitutu FD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
128 BİOLOGİYA elmləri 2413.01 - Entomologiya AMEA Zoologiya İnstitutu FD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
129 BİOLOGİYA elmləri 2429.01 - Parazitologiya AMEA Zoologiya İnstitutu FD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
130 İQTİSAD elmləri 5302.01 - Ekonometriya; İqtisadi statistika Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutu FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
131 İQTİSAD elmləri 5303.01 - Mühasibat uçotu Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutu FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
132 İQTİSAD elmləri 5304.01 - İqtisadi fəaliyyət növləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutu FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
133 İQTİSAD elmləri 5310.01 - Dünya iqtisadiyyatı Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutu FD 1.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
134 TİBB elmləri 3213.01 - Cərrahlıq Akademik M.A.Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi FD 1.12 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
135 TİBB elmləri 3231.01 - Anesteziologiya və reanimatologiya Akademik M.A.Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi FD 1.12 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
136 FİLOLOGİYA elmləri 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu FD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
137 FİLOLOGİYA elmləri 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı) AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu FD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
138 FİLOLOGİYA elmləri 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (fars ədəbiyyatı) AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu FD 1.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
139 FİZİKA 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu FD 1.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
140 FİZİKA 2226.01 - Radioekologiya AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu FD 1.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
141 KİMYA 2305.01 - Nüvə kimyası AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu FD 1.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
142 KİMYA 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu FD 1.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
143 KİMYA 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya AMEA Naxçıvan Bölməsi FD 1.24 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
144 KİMYA 2307.01 - Fiziki kimya AMEA Naxçıvan Bölməsi FD 1.24 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
145 AQRAR elmlər 3103.01 - Ümumi əkinçilik Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm və İnformasiya Mərkəzi Əkinçilik ETİ FD 1.29 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
146 AQRAR elmlər 3103.04 - Seleksiya və toxumçuluq Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm və İnformasiya Mərkəzi Əkinçilik ETİ FD 1.29 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
147 AQRAR elmlər 3103.07 - Bitkiçilik Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm və İnformasiya Mərkəzi Əkinçilik ETİ FD 1.29 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
148 AQRAR elmlər 2426.01 - Ekologiya AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu FD 1.32 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
149 AQRAR elmlər 2511.01 - Torpaqşünaslıq AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu FD 1.32 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
150 AQRAR elmlər 3101.01 - Aqrokimya AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu FD 1.32 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
151 AQRAR elmlər 3103.02 - Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu FD 1.32 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
152 SƏNƏTŞÜNASLIQ 6203.01 - İncəsənətin nəzəriyyəsi, təhlili və tənqidi AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu FD 1.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
153 SƏNƏTŞÜNASLIQ 6215.01 - Təsviri sənət AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu FD 1.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
154 SƏNƏTŞÜNASLIQ 6219.01 - Kulturologiya və onun ümumi məsələləri AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu FD 1.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
155 FİZİKA 2207.01 - Atom və nüvə fizikası Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi FD 1.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
156 FİZİKA 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi FD 1.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
157 TİBB elmləri 3209.01 - Farmakologiya, kliniki farmakologiya Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
158 TİBB elmləri 3243.01 - Patoloji fiziologiya Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
159 TİBB elmləri 2407.01 - Hüceyrə biologiyası, sitologiya və histologiya Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
160 TİBB elmləri 3241.01 - İnsan anatomiyası Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.08 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
161 TİBB elmləri 3205.01 - Daxili xəstəliklər Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu FD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
162 TİBB elmləri 3213.01 - Cərrahlıq Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu FD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
163 TİBB elmləri 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu FD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
164 TİBB elmləri 3222.01 - Dəri və zöhrəvi xəstəliklər Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu FD 2.11 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
165 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Riyaziyyatın tədrisi metodikası) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
166 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Fizikanın tədrisi metodikası) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
167 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Kimyanın tədrisi metodikası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
168 PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti FD 2.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
169 RİYAZİYYAT 1211.01 - Diferensial tənliklər Bakı Dövlət Universiteti FD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
170 RİYAZİYYAT 2002.01 - Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası Bakı Dövlət Universiteti FD 2.17 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
171 AQRAR elmlər 3103.06 - Bitkilərin mühafizəsi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti FD 2.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
172 AQRAR elmlər 3103.08 - Meyvəçilik və üzümçülük Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti FD 2.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
173 YER elmləri 2515.01 - Petrologiya, vulkanologiya Bakı Dövlət Universiteti FD 2.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
174 YER elmləri 2520.01 - Bərk faydalı qazıntıların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı, minerageniya Bakı Dövlət Universiteti FD 2.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
175 İQTİSAD elmləri 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti FD 2.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
176 İQTİSAD elmləri 5311.01 - Müəssisələrin təşkili və idarə olunması Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti FD 2.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
177 KİMYA 2306.01 - Üzvi kimya Sumqayıt Dövlət Universiteti FD 2.23 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
178 KİMYA 2314.01 - Neft kimyası Sumqayıt Dövlət Universiteti FD 2.23 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
179 FİLOLOGİYA elmləri 5706.01 - Azərbaycan dili Sumqayıt Dövlət Universiteti FD 2.24 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
180 FİLOLOGİYA elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı Sumqayıt Dövlət Universiteti FD 2.24 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
181 TEXNİKA elmləri 3337.01 - İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə) Sumqayıt Dövlət Universiteti FD 2.25 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
182 TEXNİKA elmləri 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi Sumqayıt Dövlət Universiteti FD 2.25 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
183 TEXNİKA elmləri 3102.01 - Aqromühəndislik Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti FD 2.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
184 TEXNİKA elmləri 3309.01 - Qida məhsullarının texnologiyası Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti FD 2.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
185 TİBB elmləri 3202.01 - Epidemiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.28 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
186 TİBB elmləri 3240.01 - Gigiyena Azərbaycan Tibb Universiteti FD 2.28 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
187 MEMARLIQ 6401.01 - Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərpası və rekonstruksiyası Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti FD 2.29 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
188 MEMARLIQ 6405.01 - Şəhərsalma, yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması, landşaft memarlığı Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti FD 2.29 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
189 SİYASİ elmlər 5901.01 - Beynəlxalq münasibətlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası FD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
190 SİYASİ elmlər 5902.17 - Davamlı inkişafın idarə edilməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası FD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
191 SİYASİ elmlər 5908.01 - Siyasi nəzəriyyə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası FD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
192 SİYASİ elmlər 5909.01 - Dövlət idarəçiliyi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası FD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
193 BİOLOGİYA elmləri 2406.01 - Biofizika Bakı Dövlət Universiteti FD 2.31 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
194 BİOLOGİYA elmləri 2406.02 - Biokimya Bakı Dövlət Universiteti FD 2.31 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
195 BİOLOGİYA elmləri 2409.01 - Genetika Bakı Dövlət Universiteti FD 2.31 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
196 SƏNƏTŞÜNASLIQ 6215.01 - Təsviri sənət Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası FD 2.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
197 SƏNƏTŞÜNASLIQ 6218.01 - Dekorativ tətbiqi sənət Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası FD 2.34 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
198 SƏNƏTŞÜNASLIQ 6212.01 - Teatr sənəti Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti FD 2.35 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
199 SƏNƏTŞÜNASLIQ 6214.01 - Kino, tele və digər ekran sənətləri Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti FD 2.35 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
200 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (musiqinin tədrisi metodikası) Bakı Musiqi Akademiyası FD 2.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
201 SƏNƏTŞÜNASLIQ 6213.01 - Musiqi sənəti Bakı Musiqi Akademiyası FD 2.36 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
202 TEXNİKA elmləri 3305.02 - İnşaat mexanikası Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti FD 2.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
203 TEXNİKA elmləri 3305.03 - İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti FD 2.37 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
204 FİLOLOGİYA elmləri 5706.01 - Azərbaycan dili Naxçıvan Dövlət Universiteti FD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
205 FİLOLOGİYA elmləri 5708.01 - German dilləri Naxçıvan Dövlət Universiteti FD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
206 FİLOLOGİYA elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı Naxçıvan Dövlət Universiteti FD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
207 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Riyaziyyatın tədrisi metodikası) Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu FD 2.40 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
208 PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu FD 2.40 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
209 PSİXOLOGİYA 6104.01 - Pedaqoji psixologiya Bakı Dövlət Universiteti FD 2.43 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
210 PSİXOLOGİYA 6114.01 - Sosial psixologiya Bakı Dövlət Universiteti FD 2.43 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
211 HÜQUQ ELMLƏRİ 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları Bakı Dövlət Universiteti FD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
212 HÜQUQ ELMLƏRİ 5606.01 - Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi; hüquq və dövlət haqqında təlimlər tarixi Bakı Dövlət Universiteti FD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2022
213 HÜQUQ ELMLƏRİ 5608.01 - Mülki hüquq; sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq Bakı Dövlət Universiteti FD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2022