S.s İxtisasın şifri İxtisaslar Elm sahələri
1 2201.01 Akustika fizika, texnika
2 2202.01 Elektromaqnetizm fizika, texnika
3 2203.01 Elektronika fizika, texnika
4 2204.01 Maye fizikası fizika, texnika
5 2206.01 Molekulyar fizika fizika, texnika
6 2207.01 Atom və nüvə fizikası fizika, texnika, riyaziyyat
7 2208.01 Nukleonika fizika, texnika, riyaziyyat, kimya
8 2209.01 Optika fizika, texnika
9 2211.01 Bərk cisimlər fizikası fizika, texnika
10 2212.01 Nəzəri fizika fizika, riyaziyyat
11 2213.01 Termodinamika fizika, texnika
12 2214.01 Vahidlər və standartlar fizika, texnika
13 2220.01 Yarımkeçiricilər fizikası fizika, texnika
14 2221.01 Elektrofizika, elektrofiziki qurğular fizika, texnika
15 2222.01 Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası fizika, texnika
16 2223.01 Kristalloqrafiya, kristallar fizikası fizika, texnika
17 2225.01 Radiasiya materialşünaslığı fizika, kimya, texnika
18 2226.01 Radioekologiya fizika, riyaziyyat, texnika, kimya, biologiya
19 2227.01 Fiziki eksperimentin cihazları və üsulları fizika, texnika
20 2290.01 Yüksək enerjilər fizikası fizika, riyaziyyat, texnika