S.s İxtisasın şifri İxtisaslar Elm sahələri
1 2503.01 Geokimya, faydalı qazıntıların geokimyəvi axtarış üsulları yer elmləri, kimya, texnika
2 2504.01 Geodeziya yer elmləri, texnika
3 2506.01 Geologiya yer elmləri, texnika
4 2507.01 Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları yer elmləri, texnika, fizika
5 2508.01 Geoekologiya yer elmləri, texnika, coğrafiya
6 2511.01 Torpaqşünaslıq biologiya, kimya, aqrar elmlər, coğrafiya, texnika, yer elmləri
7 2512.01 Ümumi və regional geologiya yer elmləri
8 2513.01 Dağ-mədən işi, geotexnologiyalar yer elmləri, texnika
9 2514.01 Geotektonika və geodinamika yer elmləri
10 2515.01 Petrologiya, vulkanologiya yer elmləri
11 2516.01 Mineralogiya, kristalloqrafiya yer elmləri
12 2517.01 Litologiya yer elmləri
13 2518.01 Hidrogeologiya yer elmləri, texnika
14 2519.01 Mühəndis geologiyası və süxurşünaslıq yer elmləri, texnika
15 2520.01 Bərk faydalı qazıntıların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı, minerageniya yer elmləri, texnika
16 2521.01 Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı yer elmləri, texnika
17 2522.01 Faydalı qazıntıların zənginləşdirilməsi yer elmləri, texnika
18 2523.01 Quyuların qazılması texnologiyası yer elmləri, texnika
19 2524.01 Dağ sənaye və neft-qaz-mədən geologiyası, geofizikası, markşeyder işi və yer təkinin həndəsəsi yer elmləri, texnika
20 2525.01 Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı yer elmləri, texnika
21 2526.01 Dəniz faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi texnologiyası yer elmləri, texnika
22 2527.01 Geomexanika, dağ süxurlarının dağıdılması, filiz aeroqazodinamikası və dağ istilik fizikası yer elmləri, texnika
23 2528.01 Yer quruluşu, torpaq kadastrı və monitorinqi yer elmləri, texnika
24 2529.01 Xəritəşünaslıq, geoinformatika yer elmləri, texnika, coğrafiya