S.s İxtisasın şifri İxtisaslar Elm sahələri
1 3301.01 Aviasiya texnologiyası və mühəndisliyi texnika
2 3302.01 Biokimyəvi texnologiya biologiya, kimya, texnika
3 3303.01 Kimya texnologiyası və mühəndisliyi kimya, texnika
4 3304.01 Kompyuter qurğuları və texnologiyası texnika
5 3305.01 Tikintinin texnologiyası və təşkili texnika
6 3305.02 İnşaat mexanikası texnika
7 3305.03 İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular texnika
8 3305.04 Özüllər və bünövrələr, yeraltı qurğular texnika
9 3305.05 Mühəndis-kommunikasiya sistemləri texnika
10 3305.06 İnşaat və yol maşınları texnika
11 3305.07 İnşaat materialları və məmulatları texnika
12 3305.08 Hidrotexniki tikinti texnika
13 3305.09 Nəqliyyat qurğuları texnika
14 3305.10 Hidravlika və mühəndis hidrologiyası texnika
15 3306.01 Elektrotexnika, elektrotexnika mühəndisliyi texnika
16 3307.01 Elektron texnologiyası texnika, fizika
17 3308.01 Ətraf mühitin texnologiyası və mühəndisliyi texnika
18 3309.01 Qida məhsullarının texnologiyası biologiya, texnika, kimya, aqrar elmlər
19 3310.01 Sənaye texnologiyası texnika, kimya
20 3311.01 Cihazqayırma texnologiyası texnika, fizika
21 3311.02 Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları texnika
22 3312.01 Materiallar texnologiyası texnika
23 3313.01 Maşınqayırma texnologiyası texnika
24 3313.02 Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər texnika
25 3314.01 Tibbi texnologiya tibb, texnika
26 3315.01 Metallurgiya texnologiyası texnika
27 3316.01 Metal məhsulları texnologiyası texnika
28 3317.01 Avtomobil texnikası texnika
29 3319.01 Gəmiçilik texnikası texnika
30 3319.02 Gəmiçilik və su nəqliyyatının istismarı texnika
31 3319.03 Gəmiqayırma və gəmi təmiri texnologiyası texnika
32 3320.01 Nüvə texnologiyası fizika, texnika
33 3321.01 Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası texnika, kimya
34 3322.01 Enerji texnologiyası texnika, fizika, kimya
35 3323.01 Dəmiryol texnikası texnika
36 3324.01 Kosmik texnika texnika
37 3324.02 Yer kürəsinin aerokosmik tədqiqatları, fotoqrammetriya texnika
38 3324.03 Uçan aparatların layihələndirilməsi, konstruksiyası və istehsalı texnika
39 3324.04 Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı texnika
40 3324.05 Uçan aparatların və onların sistemlərinin sınağı, onlara nəzarət texnika
41 3324.06 Uçan aparatların hərəkətinin dinamikası, ballistikası və idarə olunması texnika
42 3324.07 Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar texnika, fizika
43 3325.01 Telekommunikasiya texnologiyası texnika, riyaziyyat
44 3325.02 Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları texnika, fizika
45 3326.01 Toxuculuq və yüngül sənaye materialların və məhsullarının texnologiyası texnika
46 3327.01 Nəqliyyat sistemləri texnologiyası texnika
47 3328.01 Xüsusi əməliyyatlar texnologiyası texnika
48 3330.01 Mühəndis həndəsəsi və kompyuter qrafikası texnika
49 3331.01 Robotlar, mexatronika və robot texnikası sistemləri texnika
50 3332.01 Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi texnika, fizika
51 3333.01 İstehsalın təşkili (sahələr üzrə) texnika, iqtisad
52 3334.01 Dəniz neft-qaz-mədən qurğuları texnika
53 3335.01 Nəzəri elektrotexnika texnika
54 3336.01 Metrologiya və metroloji təminat texnika
55 3337.01 İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə) texnika
56 3338.01 Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) texnika, riyaziyyat
57 3339.01 İnformasiyanın mühafizəsi üsulları və sistemləri, informasiya təhlükəsizliyi texnika, riyaziyyat, hüquq
58 3340.01 Elektrotexniki sistemlər və komplekslər texnika
59 3341.01 Elektrik stansiyaları (elektrik hissəsi) və elektroenergetik sistemlər texnika
60 3342.01 Sənaye istilik energetikası texnika
61 3342.02 İstilik elektrik stansiyaları (istilik hissəsi) texnika
62 3343.01 İstilik texnikasının nəzəri əsasları texnika
63 3344.01 Yüksək gərginliklər texnikası texnika
64 3345.01 Geoloji kəşfiyyat işlərinin texnologiyası texnika, yer elmləri
65 3346.01 Dağ texniki sistemlərin lahiyələndirilməsinin nəzəri əsasları texnika
66 3347.01 Nanotexnologiya və nanomateriallar (sahələr üzrə) texnika, fizika
67 3348.01 Membranlar və membran texnologiyası texnika, kimya
68 3349.01 Qaz emalı proseslərinin kimyası və texnologiyası texnika, kimya
69 3350.01 Daşınma proseslərinin idarə edilməsi texnika
70 3351.01 Naviqasiya və havada hərəkətin idarə edilməsi texnika
71 3352.01 Hava nəqliyyatının istismarı texnika
72 3353.01 Su yolları və hidroqrafiya texnika, coğrafiya
73 3354.01 Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı texnika, yer elmləri
74 3355.01 Dokumentalistika, sənədşünaslıq və arxivşünaslıq texnika, tarix, filologiya
75 3356.01 Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq texnika, filologiya, tarix, pedaqogika
76 3357.01 İnformasiya sistemləri və prosesləri, informatikanın hüquqi aspektləri texnika, hüquq
77 3358.01 Fövqəladə hallarda təhlükəsizlik (sahələr üzrə) texnika, tibb, kimya
78 3359.01 Yanğın və sənaye təhlükəsizliyi (sahələr üzrə) texnika, hüquq, psixologiya, tibb
79 3360.01 Nüvə və radiasiya təhlükəsizliyi texnika, fizika
80 3361.01 Bərk cism elektronikası, radioelektron komponentlər, mikro və nanoelektronika texnika, fizika