S.s İxtisasın şifri İxtisaslar Elm sahələri
1 3101.01 Aqrokimya aqrar elmlər, biologiya, kimya
2 3102.01 Aqromühəndislik aqrar elmlər, texnika
3 3103.01 Ümumi əkinçilik aqrar elmlər, texnika
4 3103.02 Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi aqrar elmlər, texnika
5 3103.03 Aqrotorpaqşünaslıq və aqrofizika aqrar elmlər, biologiya, kimya, coğrafiya, texnika, fizika
6 3103.04 Seleksiya və toxumçuluq aqrar elmlər, biologiya
7 3103.05 Dərman və efiryağlı bitkilər biologiya, aqrar elmlər, əczaçılıq
8 3103.06 Bitkilərin mühafizəsi aqrar elmlər, biologiya
9 3103.07 Bitkiçilik aqrar elmlər
10 3103.08 Meyvəçilik və üzümçülük aqrar elmlər, biologiya
11 3103.09 Tərəvəzçilik aqrar elmlər, biologiya
12 3103.10 Subtropik bitkilər aqrar elmlər, biologiya
13 3103.11 Yem istehsalı və otlaqçılıq aqrar elmlər
14 3105.01 Balıqçılıq aqrar elmlər, biologiya, texnika, iqtisad
15 3106.01 Meşəçilik, meşə quruluşu və meşə taksasiyası aqrar elmlər, biologiya, iqtisad
16 3106.02 Meşə aqromeliorasiyası, qoruyucu meşələrin salınması və yaşayış məntəqələrinin yaşıllaşdırılması aqrar elmlər, biologiya, texnika
17 3107.01 Bağçılıq aqrar elmlər, biologiya
18 3108.01 Fitopatologiya aqrar elmlər, biologiya
19 3109.01 Baytarlıq elmləri (konkret sahə göstərilməklə: heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası və terapiyası, heyvanların patologiyası və morfologiyası; baytarlıq mikrobiologiyası, virusologiyası, epizootologiyası, mikotoksikologiya ilə mikologiyası və immunologiyası; baytarlıq farmakologiyası və toksikologiya; baytarlıq cərrahlığı; baytarlıq mamalığı və heyvandarlıq məhsullarının biotexnikası; baytarlıq sanitariyası, zoogigiyena və baytarlıq - sanitar ekspertizası və s.) aqrar elmlər, biologiya, əczaçılıq
20 3110.01 Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi, seleksiyası, genetikası və çoxaldılması aqrar elmlər, biologiya
21 3110.02 Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yemlənməsi və yemlərin texnologiyası aqrar elmlər, biologiya, texnika
22 3110.03 Xüsusi zootexniya, heyvandarlıq məhsullarının istehsalı texnologiyası aqrar elmlər, texnika